Jūrmalas pilsētas dome, ievērojot 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pieejamību, aktīvi strādā pie pieejamā finansējuma apgūšanas, lai nodrošinātu pilsētas investīciju plānā iekļauto projektu īstenošanu.

 

2015. gada 11. novembrī ar Finanšu ministriju noslēgts deleģēšanas līgums par mērķa “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” integrēto teritoriālo investīciju projektu īstenošanu. Deleģētās valsts pārvaldes funkcijas ietvaros pašvaldība nodrošinās projektu sagatavošanu, sākotnējo vērtēšanu un realizāciju.

 

Pašvaldība īstenos projektus šādu specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros:

3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;

4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;

5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;

5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;

8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 8.1.2.1.pasākums „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centros”;

9.3.1. SAM „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākums „Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai”.

 

2018. gada 20.decembrī ir apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

 

2019. gada 26.martā apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. izsludinātā specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit

 

2018. gada 8.martā ir apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

 

2018.gada 26.martā ir apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās” Jūrmalas pilsētas pašvaldības projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit

 

2019.gada 22.janvārī ir apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās kārtas projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar  nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

 

2019.gada 5.augustā ir apstiprināts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projektu iesniegumu atlases nolikums un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti. Ar  nolikumu un projekta iesnieguma sagatavošanai nepieciešamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

 

 

Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas atklāšanu un publicitāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana” un Vadošās iestādes vadlīnijām (2016)