Nosaukums:Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” projekts Labās prakses pārņemšana interaktīva dabas tūrisma objekta izveide
Apraksts:

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks veikti divi pieredzes apmaiņas braucieni uz Somijas un Zviedrijas tehnoloģiju, inovāciju un dabas tūrisma centriem;

  • No 2016.gada 29.jūnija līdz 2.jūlijam norisinājās vizīte Zviedrijas centros – Tom Tits Experiment, Zviedrijas Dabas vēstures muzejā, Nacionālajā Zinātnes un tehnoloģiju muzejā un Universeum centrā;
  • Laika posmā no 2016.gada 3.augusta līdz 5.augustam plānotas vizītes Somijas centros -  Haltia, Heureka u.c..

Projekta rezultātā plānotais ieguvums:

Pieredzes apmaiņas laikā tiks veidotas iestrādnes sadarbības projektu īstenošanā ar Zviedrijas un Somijas dabas centru pārstāvjiem.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Veikt pieredzes apmaiņu ar Zviedrijas un Somijas dabas tūrisma centru pārstāvjiem, lai pilnveidotu Jūrmalas pilsētas domes darbinieku zināšanas un prasmes, dalītos ar idejām un veidotu turpmāku sadarbību.

Periods:No: 09.06.2016
Līdz: 30.09.2016
Finansējuma apmērs:9 929.89 €
Finansējuma avots:

1. Projekta kopējās faktiskās izmaksas 9 929,89 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit deviņi euro un 89 centi), kur:

1.1. Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Valsts administrācija” finansējums ir 60% jeb 5 957,93 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit septiņi euro un 93 centi);
1.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 40% jeb 3 971,96 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit viens euro un 96 centi).
 
Kontaktpersona:Ieva Smildziņa
Kontaktpersonas tālruņa nr.:26399342
Kontaktpersonas e-pasts: Ieva.Smildzina@jurmala.lv