Nosaukums:Valsts programmas aktīvās nodarbinātības pasākums "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2016"
Apraksts:

  

Valsts budžeta finansēta programma, kas tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem".

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Jūrmalas filiāli un projekta ietvaros Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūras norīkoto bezdarbnieku nodarbināšana algotos pagaidu sabiedriskajos darbos, kas rada sociālu labumu sabiedrībai.

Statuss:pabeigts
Mērķis:

 Veicināt bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā un dot bezdarbniekiem iespēju iegūt vai uzturēt darba iemaņas.

Periods:No: 01.02.2016
Līdz: 31.01.2017
Finansējuma apmērs:56 174.33 €
Finansējuma avots:

1. attiecināmo izmaksu summu 32 680,01 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti astoņdesmit euro un 1 cents), kas 100% apmērā ir finansēta no Valsts nodarbinātības programmas speciālā budžeta līdzekļiem;

2. neattiecināmo izmaksu summa 23 494,32 EUR (divdesmit trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 32 centi), kas 100% apmērā ir finansēta no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona:Einārs Bučs
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67093985
Kontaktpersonas e-pasts: einars.bucs@jurmala.lv