Nosaukums:Darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projekts "Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
Apraksts:

    

 

 

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.11.prioritārā virziena „Tehniskā palīdzība „Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai”” 11.1.1.specifiskais atbalsta mērķis „Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli”.

Projekta aktivitātes:

  • Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases (tai skaitā vērtēšanas) nodrošināšana;
  • Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlasē (tai skaitā vērtēšanā) iesaistīto personu dalība apmācībās.
Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Jūrmalas pilsētas dome
Mērķis:

Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kapacitātes palielināšanu, Deleģēšanas līgumā par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu, noteikto uzdevumu izpildei.

Periods:No: 01.01.2016
Līdz: 31.12.2018
Finansējuma apmērs:16 010.40 €
Finansējuma avots:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 13 608,84 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņi euro un 84 centi);

2. Valsts budžeta finansējums ir 2 401,56 EUR (divi tūkstoši četri simti viens euro, 56 centi).

Kontaktpersona:Baiba Birzniece
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511483
Kontaktpersonas e-pasts: Baiba.Birzniece@jurmala.lv