Projekti - EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
Nosaukums:EEZ projekts "Jaunu metožu lietojums apmācībās par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu"
Apraksts:

    

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika" neliela apjoma grantu shēmas atklāta konkurss „Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām".

 

 Projekta galvenās aktivitātes:

1.Esošo apmācības programmu inventarizācija - ņemot vērā, ka enerģētika, transports un rūpniecība ir cieši saistīta ar klimata pārmaiņām, tad pirmā projekta aktivitāte ir vērsta uz esošo, dažādu projektu ietvaros izveidoto un Eiropas Savienības dalībvalstu organizāciju izdoto, apmācības programmu apzināšanu un inventarizāciju.

2. Papildu apmācības materiālu izstrāde - balstoties uz 1. aktivitātes rezultātiem, šīs aktivitātes ietvaros ir izstrādāti iztrūkstošie un papildus nepieciešami materiāli, uzsvaru liekot uz klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumiem.

3. Kopējā apmācības moduļa organizēšana (1. modulis) - 2.aktivitātes ietvaros izstrādātais  apmācības materiāls ir aprobēts gan pašvaldības, gan arī enerģētikas, rūpniecības, vides aizsardzības, izglītības, zinātnes un citās nozarēs iesaistītajiem darbiniekiem. Astoņu stundu apmācības tiks rīkotas četros plānošanas reģionos (Vidzemes, Latgales, Zemgales un Kurzemes), un apmācību beigās tiks rīkots noslēdzošais seminārs Rīgā (ietverot Rīgas plānošanas reģionu).

4. Jaunu apmācības un sadarbības metožu lietojums noteiktām mērķu grupām (2. modulis) - 3. aktivitātes laikā sniegtā apmācība dos pamatinformāciju, kā arī radīs priekšstatu par klimata jautājumu nozīmību un aktualitāti. Tomēr svarīgākais ir tas, kā šīs zināšanas tiek izmantotas ikdienas darbā (2. modulis). Šīs aktivitātes ietvaros projektu partneri sadarbībā ar SIA „EKODOMA" izmantos sekojošas apmācību un sadarbības metodes - mentorings (mentoring),līdzvērtīga sadarbība (peer to peer), ēnošana (shadowing).

5.Mācību materiāla (mācību grāmatas) izveide - koncentrēta informācija par tēmu tiks apkopota mācību materiālā (grāmatā), kas kalpos īpaši energopārvaldniekiem kā rokasgrāmata un vadlīnijas ikdienas darbā. Grāmatā tiks ietverta informācija gan par apmācībām, gan apkopoti svarīgākie secinājumi no 4. aktivitātes.

6. Noslēguma konference - lai plašākai publikai prezentētu projekta ietvaros īstenotos pasākumus, kā arī rezultātus, tiks organizēta noslēguma konference. Konferencē tik prezentēti projekta rezultāti, veiksmes stāsti, kā arī par ieteikumi, kas būtu jāņem vērā nākotnē, organizējot un piemērojot šāda veida pasākumus.

Statuss:pabeigts
Iesniedzējs:Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „EKODOMA". Projekta partneri - Jūrmalas pilsētas dome, Salaspils novada, Saldus novada un Liepājas pilsētas pašvaldības.
Mērķis:
  • nodrošināt zināšanu pārnesi no pieredzējušām uz mazāk pieredzējušām pašvaldībām siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanā, kas vienlaicīgi paaugstinās arī visu iesaistīto pušu kapacitāti;
  • paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni par klimata pārmaiņām - to skatot kā starpnozaru jautājumu, vienlaicīgi īpašu uzmanību vēršot klimata elastīgai infrastruktūrai (enerģētikas, transporta, mežsaimniecības un citu nozaru spēja pielāgoties klimata pārmaiņām).
Periods:No: 05.05.2015
Līdz: 07.07.2016
Finansējuma apmērs:83 894.00 €
Finansējuma avots:

1.EEZ finansējums ir 71 309,00 EUR (85,00%), kur:

   1.1.Jūrmalas pilsētas pašvaldības attiecināmo izmaksu daļa ir 3 844,55 EUR;

   1.2.Pārējo projekta partneru daļa ir 67 465,35 EUR.

2.Projekta partneru līdzfinansējums 12 584,10 EUR (15,00%), kur:

   2.1.Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 678,45 EUR;

   2.2.Pārējo projekta partneru līdzfinansējums ir 11 905,65 EUR.

Kontaktpersona:Lelde Brača
Kontaktpersonas tālruņa nr.:67511490
Kontaktpersonas e-pasts: lelde.braca@jurmala.lv
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE