Stājas spēkā 05.11.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 46

protokols Nr. 14, 28. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 113 736 833 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

92 415 679

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

104 837 544

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 421 865

euro

-569

euro

Finansēšana

12 421 865

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

3 052 781

euro

0

euro

Aizņēmumi

8 290 935

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 283 045

euro

Pamatkapitāla palielinājums

562 894

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Norēķini par izglītības pakalpojumiem, ko sniedz citas pašvaldības” tāmi Nr.01.1.4., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.4. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 31.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” 5.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/2019.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Sadarbība un zināšanu nodošana dabas tūrisma attīstības veicināšanai” tāmi Nr.04.1.17., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu

1.11. Izteikt saistošo noteikumu 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, tajā skaitā:

3.4.4.1. projekta “Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.1.”

1.12. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.4.2. projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.4.4.2.”

1.13. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.4.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” tāmi Nr.04.4.2., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas svētku noformējums” 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 13.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 8. un 30.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi", vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 57. un 76.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedrisko attiecību veidošanas pasākumi” tāmi Nr.08.1.6. un 19.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 32.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 34.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 34.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 35.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana” tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Majoru sporta laukuma uzturēšana” tāmi Nr.08.5.4., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Sporta nama “'Taurenītis”' uzturēšana” tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Jūrmalas pludmales centra uzturēšana” tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

1.29. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.5.7. programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.5.7.”

1.30. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.5.7.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.5.7., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

1.31. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.5. projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” tāmi Nr.08.6.5.”

1.32. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzejs, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta “Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana” tāmi Nr.08.6.5., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Līdzfinansējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40. un 50.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvā skolas, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr. 90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.45. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

1.46. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.2.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.2., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.11.4., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

1.52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Es esmu moderns skolotājs/I am a modern teacher” tāmi Nr.09.11.5., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskola, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks", vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna", vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

1.57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis", vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara", vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš", vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa", vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

1.63. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.21.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.21.4. projekta “Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts” tāmi Nr.09.21.4.”

1.64. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.21.4.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, projekta “Prevencija ir labāka nekā dziedināšana", kā teica Hipokrāts” tāmi Nr.09.21.4., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.65. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš", vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

1.66. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.67. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.2.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.2., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.68. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.3.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu.

1.69. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Taurenītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 36.pielikumu.

1.75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.2.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.30.2., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.77. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.2.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.2., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.78. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Atbalsts ģimenēm ar bērniem” tāmi Nr.10.2.4. un 29.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 51.pielikumu.

1.80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

1.81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Pansionāta pakalpojumu sniegšana” tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas “Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana” tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.83. Izteikt saistošo noteikumu 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.1. pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai projektēšanai un izbūvei – 27 101 euro;”

1.84. Izteikt saistošo noteikumu 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2. metāla ugunsdrošības durvju uzstādīšanai pansionātā ēkā Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā – 46 504 euro.”

1.85. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.86. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 231 124 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 7 064 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

08.210.7230 14 euro

09.210.7230 27 064 euro;

09.510.7230 581 euro;

10.400.7230 26 131 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 139 775 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 2.oktobra un 24.oktobra rīkojumu Nr.1.1-14/288 un Nr.1.1-14/299 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 38. un 39.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


1.-2.pielikums XLSX

3.-37., 40.-89.pielikums XLSX

38.-39.pielikums XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF