Stājas spēkā 01.10.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 26.septembrīNr. 39

protokols Nr. 13, 23. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 113 601 602 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

92 280 448

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

104 637 446

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 356 998

euro

-569

euro

Finansēšana

12 356 998

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

3 117 648

euro

0

euro

Aizņēmumi

8 290 935

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 283 045

euro

Pamatkapitāla palielinājums

562 894

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar ārējo sakaru attīstību saistītās starptautiskās un institucionālās sadarbības aktivitātes” tāmi Nr.04.1.4. un 17.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 11.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 5. un 7.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23., 46. un 47.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24. un 44.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 10.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26., 45. un 48.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 48.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 12.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 13.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Iestādes uzturēšana un muzeju un izstāžu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 49.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 30. un 48.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 48.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.15., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tāmi Nr.09.1.18., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.2., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.4.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta “Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” tāmi Nr.09.5.4., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.22. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.5.5. programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas reģionālās attīstības metodiskā centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.5.”

1.23. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas reģionālās attīstības metodiskā centra darbības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.5., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

1.26. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Podziņa”, vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

1.27. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.21.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.21.3. projekta “Dalīsimies ar rotaļām” tāmi Nr.09.21.3.”

1.28. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.21.3.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, projekta “Dalīsimies ar rotaļām” tāmi Nr.09.21.3., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

1.30. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.6. projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” tāmi Nr.09.23.6.”

1.31. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.6.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “SKOLĒNU PARLAMENTS-skolas darbības aktivizēšana, izmantojot skolēnu idejas, intereses un viņu aktīvu iesaistīšanos” tāmi Nr.09.23.6., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 40.pielikumu.

1.33. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtīga iekļaujoša mācību procesa veicināšanai” tāmi Nr.09.30.3., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.4.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta “Skolotāju kompetenču attīstība darbā ar skolēniem ar uzvedības problēmām” tāmi Nr.09.30.4., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 43. un 45.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā” 30.pielikumu., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.41. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 804 413 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.42. saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.43. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 229 180 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 7 063 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

08.210.7230 14 euro

09.210.7230 25 921 euro;

09.510.7230 581 euro;

10.400.7230 26 130 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 138 974 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 6.septembra un 19.septembra rīkojumu Nr.1.1-14/266 un Nr.1.1-14/277 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 15.-22.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta, programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Dienas aprūpes centru bērniem pakalpojuma nodrošināšana” tāmi Nr.10.2.8., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLSX

Pielikums Nr.3-14, 23-56 XLSX

Pielikums Nr.15-22 XLSX


Lejupielāde: DOC un PDF