Stājas spēkā 31.07.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 27

protokols Nr. 10, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 113 775 931 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

92 644 370

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

105 606 155

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 961 785

euro

-569

euro

Finansēšana

12 961 785

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

2 850 505

euro

0

euro

Aizņēmumi

8 101 342

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisija, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 28. un 31.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.04.1.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32. un 39.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33., 38. un 39.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.10. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 29. un 31.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides piesārņojuma novēršana un samazināšana” tāmi Nr.05.1.1. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 22.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Vides aizsardzības veicināšanas pasākumu vadība, regulēšana, uzraudzība” tāmi Nr.05.1.3. un 9.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 22.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35. un 41.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 36. un 40.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 40.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 23.pielikumu.

1.17. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.16. projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” tāmi Nr.08.1.16.”

1.18. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” tāmi Nr.08.1.16., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu un vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 44. un 40.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskolas ēkas) energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.16., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.21. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.25.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.25. projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” tāmi Nr.09.1.25.”

1.22. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.25.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Ilgtspējīga [sa]darbība” tāmi Nr.09.1.25., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Proti un dari” tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.26. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.6. Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, tajā skaitā:”.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Katrīna”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.32. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.23.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.23.5. projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” tāmi Nr.09.23.5.”

1.33. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.5.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” tāmi Nr.09.23.5., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas “Ābelīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas “Iestāžu uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.37. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.28. Jūrmalas pilsētas pamatskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1.”

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.41. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 830 242 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.43. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 196 984 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 6 727 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 106 777 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 1.jūlija un 19.jūlija rīkojumu Nr.1.1-14/195 un Nr.1.1-14/219 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 25.-27. un 42.-43.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu;

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu;

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu;

2.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Centralizēti pasākumi” tāmi Nr.06.1.2., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-24, 28-41, 44-48 XLS

Pielikums Nr.25-27, 42-43 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF