Stājas spēkā 26.06.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 20.jūnijāNr. 22

protokols Nr. 8, 2. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
46.pantu un likumu “Par pašvaldību
budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 110 243 710 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

90 969 144

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

103 743 266

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-12 774 122

euro

-569

euro

Finansēšana

12 774 122

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

1 181 173

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 244 347

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Ar tiesvedības procesiem saistīti izdevumi” tāmi Nr.01.1.5. un 21.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 32.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 47. un 52.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 48. un 52.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 29.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 29.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.04.1.10. un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 7. un 31.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” tāmi Nr.04.1.16., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11., 30. un 53.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 30.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14. un 33.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veida attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 49. un 54.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 50. un 53.pielikumu.

1.20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.3.3. projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” tāmi Nr.08.3.3.”

1.21. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.3.3.apakšpunkta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, projekta “Literārie vakari kopā ar autoru” tāmi Nr.08.3.3., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšana un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 34.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.09.1.1., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.26. Svītrot saistošo noteikumu 3.8.1.9.apakšpunktu.

1.27. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 20., 30. un 53.pielikumu.

1.28. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.23.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” tāmi Nr.09.1.23., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.30. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.24.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.24. projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.24.”

1.31. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.24.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.24., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.33. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.2.3. projekta “Nordplus jauniešu mobilitātes projekts” tāmi Nr.09.2.3.”

1.34. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.2.3.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, projekta “Nordplus jauniešu mobilitātes projekts” tāmi Nr.09.2.3., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.1.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 25.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa", vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27. un 30.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.39. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 819 309 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.41. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 195 246 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 6 727 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 105 039 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 3.jūnija, 12.jūnija un 14.jūnija rīkojumu Nr.1.1-14/174, Nr.1.1.-14/181 un Nr.1.1.-14/184 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 36.-45.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumi” tāmi Nr.09.1.5., ar šo saistošo noteikumu 39.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40. un 44.pielikumu;

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 41.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-35, 46-54 XLS

Pielikums Nr.36-45 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF