Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 16.maijāNr. 18

protokols Nr. 6, 1. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 116 628 293 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

91 656 001

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

109 270 238

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 614 237

euro

-569

euro

Finansēšana

17 614 237

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

2 038 784

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 942 073

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 2. un 4.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.9. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 4.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 XLS

Pielikums Nr.2-4 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF