Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 18.aprīlīNr. 16

protokols Nr. 4, 26. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 116 625 418 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

91 653 126

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

109 141 299

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 488 173

euro

-569

euro

Finansēšana

17 488 173

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

2 164 848

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 942 073

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 3. un 24.pielikumu.

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.3. Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijai, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1.”

1.5. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000543728, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.3.1., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 5. un 23.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 6. un 22.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Karte visiem" tāmi Nr.04.1.14., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.11. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta " Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē" tāmi Nr.04.1.15., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.12. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" tāmi Nr.04.1.20., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9. un 25.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 10.pielikumu.

1.16. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 11. un 24.pielikumu.

1.17. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 38. un 42.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39. un 43.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 12. un 24.pielikumu.

1.20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.15. programmas "Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana" tāmi Nr.08.1.15. un 10.pielikumu”

1.21. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Bibliotēku ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana" tāmi Nr.08.1.15. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 24.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana” tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas “Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi” tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40. un 44.pielikumu.

1.24. Izteikt saistošo noteikumu 3.7.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6. Jūrmalas pilsētas muzejam, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, tajā skaitā:”.

1.25. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.3. projekta "Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.6.3.”

1.26. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta "Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.6.3., ar šo saistošo noteikumu 15.pielikumu.

1.27. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.6.4. projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē" tāmi Nr.08.6.4.”

1.28. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.6.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr.90000056408, projekta "Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē" tāmi Nr.08.6.4., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.29. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.8., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17., 42. un 24.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 41. un 42.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.32. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 37.pielikumu.

1.33. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošinājums” tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 19. un 24.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas “Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi” 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas “Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana” tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.38. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 876 089 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.40. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 208 390 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 6 727 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

10.910.7230 111 euro;

Atlikums gada beigās 1 118 183 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.marta, 4.aprīļa, 10.aprīļa un 12.aprīļa rīkojumiem Nr.1.1-14/109, Nr.1.1-14/117, Nr.1.1.-14/120 un Nr.1.1-14/125 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 28.-36.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas “Iestādes uzturēšanas un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.3.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, projekta “Vēro, dalies, audz” tāmi Nr.09.9.3., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

2.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 31.pielikumu.

2.5. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte”, vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas “Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 32.pielikumu.

2.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.3.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3., ar šo saistošo noteikumu 33.pielikumu.

2.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skola, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

2.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pasākumi kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam” tāmi Nr.09.1.7. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 35. un 36.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-27, 37-48 XLS

Pielikums Nr.28-36 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF