Stājas spēkā 26.03.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 21.martāNr. 11

protokols Nr. 3, 22. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 115 982 267 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

91 113 970

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

108 582 117

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 468 147

euro

-569

euro

Finansēšana

17 468 147

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

2 080 879

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 838 078

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.20.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.20. projekta "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" tāmi Nr.04.1.20.”

1.5. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.20.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" tāmi Nr.04.1.20., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 4.pielikumu.

1.7. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” 24.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14.pielikumu.

1.8. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisku teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15. un 19.pielikumu.

1.9. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi", vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 16.pielikumu.

1.10. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 4.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 17. un 19.pielikumu.

1.11. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.14.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.14. projekta "Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā" tāmi Nr.08.1.14.”

1.12. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.14.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā" tāmi Nr.08.1.14., ar šo saistošo noteikumu 13.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.14. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.10.3. projekta "Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana" tāmi Nr.09.10.3.”

1.15. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.10.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mākslas skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, projekta "Jūrmalas Mākslas skolas mācību stundu “Darbs materiālā – animācija” mācību procesa kvalitatīva nodrošināšana un pilnveidošana" tāmi Nr.09.10.3., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.16. Izteikt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolai, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, tajā skaitā:

3.8.12.1. programmas “Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.12.1.”

1.17. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.12.2. projekta "Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā" tāmi Nr.09.12.2.”

1.18. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.12.2.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, projekta "Mūzikas instrumentu iegāde mācību procesa, konkursu un koncertu prakses nodrošināšanai Jūrmalas Mūzikas vidusskolā" tāmi Nr.09.12.2., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2. un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 18. un 20.pielikumu.

1.20. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.30.5. projekta "Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos" tāmi Nr.09.30.5.”

1.21. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.30.5.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta "Ceļā uz apjomīgākiem mērķiem un pilsoniskumu Eiropas reģionos" tāmi Nr.09.30.5., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.22. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 873 275 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.24. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 253 659 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 6 616 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 2 261 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

Atlikums gada beigās 1 163 452 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra, 6.marta rīkojumu Nr.1.1-14/83 un Nr.1.1-14/86 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 10.-11.pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8., ar šo saistošo noteikumu 11.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-9, 12-20 XLS

Pielikums Nr.10-11 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF