Stājas spēkā 26.02.2019.
Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 8

protokols Nr. 2, 34. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44
“Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu un
likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības konsolidēto budžetu 2019.gadam 115 438 257 euro apmērā saskaņā ar 1., 2.pielikumu, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

90 689 098

euro

0

euro

kārtējā gada izdevumi

107 865 819

euro

569

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-17 176 721

euro

-569

euro

Finansēšana

17 176 721

euro

569

euro

Atlikums gada sākumā

13 029 650

euro

569

euro

Atlikums gada beigās

2 253 167

euro

0

euro

Aizņēmumi

11 718 940

euro

Aizņēmumu atmaksa

5 245 096

euro

Pamatkapitāla palielinājums

73 606

euro

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 2.punktā minēto 1. un 2.pielikumu ar šo saistošo noteikumu 1. un 2.pielikumu.

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.01.1.1., ar šo saistošo noteikumu 3.pielikumu.

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Administratīvo ēku būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.01.1.7. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 4. un 111.pielikumu.

1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.10. programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.10.”

1.6. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.10., ar šo saistošo noteikumu 5.pielikumu.

1.7. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.11. programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.11.”

1.8. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.11., ar šo saistošo noteikumu 6.pielikumu.

1.9. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.12. programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.12.”

1.10. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.12., ar šo saistošo noteikumu 7.pielikumu.

1.11. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.1.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1.1.13. programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.13.”

1.12. Pievienot saistošo noteikumu 3.1.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Pašvaldības iestāžu norēķini ar pašvaldības budžetu" tāmi Nr.01.1.13., ar šo saistošo noteikumu 166.pielikumu.

1.13. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.3.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” tāmi Nr.01.2.3., ar šo saistošo noteikumu 8.pielikumu.

1.14. Aizstāt saistošo noteikumu 3.1.2.5.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Pašvaldības budžeta norēķini ar valsts budžetu” tāmi Nr.01.2.5., ar šo saistošo noteikumu 9.pielikumu.

1.15. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.1.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iebraukšanas nodevas iekasēšanas nodrošinājums” tāmi Nr.03.1.2., un 15.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 10. un 113.pielikumu.

1.16. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.2.1.4. programmas "Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana" tāmi Nr.03.1.4. un 10.pielikumu”.

1.17. Pievienot saistošo noteikumu 3.2.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas "Glābšanas staciju būvniecība, atjaunošana un uzlabošana" tāmi Nr.03.1.4. un 10.pielikumu”, ar šo saistošo noteikumu 11. un 111.pielikumu.

1.18. Aizstāt saistošo noteikumu 3.2.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056554, programmas “Iestādes uzturēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana” tāmi Nr.03.2.1., ar šo saistošo noteikumu 12.pielikumu.

1.19. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.3. un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 13. un 110.pielikumu.

1.20. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi” tāmi Nr.04.1.5., un 8.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 14.un 110.pielikumu.

1.21. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas ekonomiskās attīstības pasākumi” tāmi Nr.04.1.6., 7. un 18.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 15., 109. un 115.pielikumu.

1.22. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada Ceļu fonda izlietojuma programma” tāmi Nr.04.1.8. un 3.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 16.un 107.pielikumu.

1.23. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbībā)/ 2019.gada aktivitātes” tāmi Nr.04.1.11., ar šo saistošo noteikumu 17.pielikumu.

1.24. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Līdzdalība pilsētplānošanā sabiedrības veselības uzlabošanai/ HEAT" tāmi Nr.04.1.13., ar šo saistošo noteikumu 18.pielikumu.

1.25. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" tāmi Nr.04.1.16., ar šo saistošo noteikumu 19.pielikumu.

1.26.  Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.18. pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” tāmi Nr.04.1.18.”

1.27. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.18.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, pasākuma “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” tāmi Nr.04.1.18., ar šo saistošo noteikumu 20.pielikumu.

1.28. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.3.1.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.3.1.19. projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" tāmi Nr.04.1.19.”

1.29. Pievienot saistošo noteikumu 3.3.1.19.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" tāmi Nr.04.1.19., ar šo saistošo noteikumu 21.pielikumu.

1.30. Aizstāt saistošo noteikumu 3.3.3.1.apakšpunkta pašvaldības pamatbudžeta programmas “Līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanā” tāmi Nr.04.3.1., ar šo saistošo noteikumu 22.pielikumu.

1.31. Aizstāt saistošo noteikumu 3.4.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības pārziņā esošo teritoriju apsaimniekošana (kopšana un tīrīšana)” tāmi Nr.05.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 23. un 112.pielikumu.

1.32. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.4.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.4.1.6. projekta "Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā" tāmi Nr.05.1.6.”.

1.33. Pievienot saistošo noteikumu 3.4.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Nacionālas nozīmes projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana", Jūrmalas pašvaldībā 2019.gadā" tāmi Nr.05.1.6, ar šo saistošo noteikumu 167.pielikumu.

1.34. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.06.1.1., ar šo saistošo noteikumu 24.pielikumu.

1.35. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumi” tāmi Nr.06.1.4. un 11.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 25.un 112.pielikumu.

1.36. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Publisko teritoriju, ēku un mājokļu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.06.1.7., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 26., 108. un 111.pielikumu.

1.37. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "SUNShINE paātrināšana" (Accelerate SUNShINE) tāmi Nr.06.1.8., ar šo saistošo noteikumu 27.pielikumu.

1.38. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi”, vienotais reģistrācijas Nr.90010691331, programmas “Kapsētu teritoriju apsaimniekošana” tāmi Nr.06.3.1., ar šo saistošo noteikumu 28.pielikumu.

1.39. Aizstāt saistošo noteikumu 3.6.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta ''Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā'' tāmi Nr.07.1.4., ar šo saistošo noteikumu 29.pielikumu.

1.40. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Iestādes uzturēšana” tāmi Nr.08.1.1., ar šo saistošo noteikumu 30.pielikumu.

1.41. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana” tāmi Nr.08.1.3. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 31. un 111.pielikumu.

1.42. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras pasākumi” tāmi Nr.08.1.5. un 23.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 32.un 116.pielikumu.

1.43. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.8.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta veidu attīstība” tāmi Nr.08.1.8. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 168.un 170.pielikumu.

1.44. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Kultūras centru un namu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.08.1.11. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 33.un 111.pielikumu.

1.45. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.7.1.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.7.1.13. projekta "Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu" tāmi Nr.08.1.13.”

1.46. Pievienot saistošo noteikumu 3.7.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, veicinot zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu" tāmi Nr.08.1.13., ar šo saistošo noteikumu 34.pielikumu.

1.47. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.3.1.apakšpunkta Jūrmalas Centrālā bibliotēkas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056450, programmas "Iestādes uzturēšanas un bibliotēku pakalpojumu pieejamības nodrošināšana" tāmi Nr.08.3.1., ar šo saistošo noteikumu 35.pielikumu.

1.48. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas " Iestādes uzturēšanas un kultūras pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana" tāmi Nr.08.4.1., ar šo saistošo noteikumu 36.pielikumu.

1.49. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Kultūras centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009229680, programmas "Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi" tāmi Nr.08.4.2. un 26.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 37. un 117.pielikumu.

1.50. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Iestādes uzturēšana" tāmi Nr.08.5.1., ar šo saistošo noteikumu 171.pielikumu.

1.51. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas pilsētas stadiona ''Sloka'' uzturēšana"" tāmi Nr.08.5.2., ar šo saistošo noteikumu 172.pielikumu.

1.52. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta halles uzturēšana" tāmi Nr.08.5.3., ar šo saistošo noteikumu 173.pielikumu.

1.53. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.5.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Sporta nama ''Taurenītis'' uzturēšana" tāmi Nr.08.5.5., ar šo saistošo noteikumu 174.pielikumu.

1.54. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.5.6.apakšpunkta Jūrmalas Sporta servisa centra, vienotais reģistrācijas Nr.90010478153, programmas "Jūrmalas pludmales centra uzturēšana" tāmi Nr.08.5.6., ar šo saistošo noteikumu 175.pielikumu.

1.55. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr. 90000056408, programmas " Iestādes uzturēšana un muzeju pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana " tāmi Nr.08.6.1., ar šo saistošo noteikumu 38.pielikumu.

1.56. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas muzeja, vienotais reģistrācijas Nr. 90000056408, programmas " Pilsētas kultūras un atpūtas pasākumi " tāmi Nr.08.6.2. un 27.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 39. un 118.pielikumu.

1.57. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Līdzfinasējums privātajām izglītības iestādēm” tāmi Nr.09.1.4. un 16.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 40.un 114.pielikumu.

1.58. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.10., 4. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 41., 108. un 111.pielikumu.

1.59. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.12.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta ''Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs'' tāmi Nr.09.1.12., ar šo saistošo noteikumu 42.pielikumu.

1.60. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.13.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" tāmi Nr.09.1.13., ar šo saistošo noteikumu 43.pielikumu.

1.61. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.15.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" tāmi Nr.09.1.15., ar šo saistošo noteikumu 44.pielikumu.

1.62. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.16.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k-1 (autoskola) energoefektivitātes paaugstināšana" tāmi Nr.09.1.16., ar šo saistošo noteikumu 45.pielikumu.

1.63. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.17.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" tāmi Nr.09.1.17., ar šo saistošo noteikumu 46.pielikumu.

1.64. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.21.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.21. projekta "Jaunie gidi" tāmi Nr.09.1.21.”

1.65. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.21.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jaunie gidi" tāmi Nr.09.1.21., ar šo saistošo noteikumu 47.pielikumu.

1.66. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.22.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.22. projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" tāmi Nr.09.1.22.”

1.67. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.22.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" tāmi Nr.09.1.22., ar šo saistošo noteikumu 169.pielikumu.

1.68. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.1.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.1.23. projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" tāmi Nr.09.1.23.”

1.69. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.1.23.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" tāmi Nr.09.1.23., ar šo saistošo noteikumu 176.pielikumu.

1.70. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.2.1.apakšpunkta Jūrmalas Alternatīvās skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051665, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.2.1., ar šo saistošo noteikumu 48.pielikumu.

1.71. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.1., ar šo saistošo noteikumu 49.pielikumu.

1.72. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051561, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.3.2., ar šo saistošo noteikumu 50.pielikumu.

1.73. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.1.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu izglītības un jaunatnes darba nodrošināšana” tāmi Nr.09.4.1., ar šo saistošo noteikumu 51.pielikumu.

1.74. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.2.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "Proti un dari" tāmi Nr.09.4.2., ar šo saistošo noteikumu 177.pielikumu.

1.75. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.3.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "Be active!"/"Esi aktīvs!" tāmi Nr.09.4.3., ar šo saistošo noteikumu 52.pielikumu.

1.76. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.4.4.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta “Me.You.Personality"/"Es.Tu.Personība” tāmi Nr.09.4.4., ar šo saistošo noteikumu 53.pielikumu.

1.77. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.8.4.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.8.4.5. projekta "Labi!"/"OK!" tāmi Nr.09.4.5.”

1.78. Pievienot saistošo noteikumu 3.8.4.5.apakšpunkta Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra, vienotais reģistrācijas Nr.90009226256, projekta "Labi!"/"OK!" tāmi Nr.09.4.5., ar šo saistošo noteikumu 54.pielikumu.

1.79. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.1.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.5.1., ar šo saistošo noteikumu 55.pielikumu.

1.80. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.5.3.apakšpunkta Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051487, projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" tāmi Nr.09.5.3., ar šo saistošo noteikumu 56.pielikumu.

1.81. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.1., ar šo saistošo noteikumu 57.pielikumu.

1.82. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.6.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051519, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.6.2., ar šo saistošo noteikumu 58.pielikumu.

1.83. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.1.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.1., ar šo saistošo noteikumu 59.pielikumu.

1.84. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.7.2.apakšpunkta Ķemeru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251338, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.7.2., ar šo saistošo noteikumu 60.pielikumu.

1.85. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.1., ar šo saistošo noteikumu 61.pielikumu.

1.86. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.8.2., ar šo saistošo noteikumu 62.pielikumu.

1.87. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.8.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051576, projekta “Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” tāmi Nr.09.8.3., ar šo saistošo noteikumu 63.pielikumu

1.88. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.9.1.apakšpunkta Majoru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051627, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.9.1., ar šo saistošo noteikumu 64.pielikumu.

1.89. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.10.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mākslas skola, vienotais reģistrācijas Nr.90000053670, programmas "Iestādes uzturēšanas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.10.1., ar šo saistošo noteikumu 65.pielikumu.

1.90. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.11.1., ar šo saistošo noteikumu 66.pielikumu.

1.91. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.3.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Ja es būtu/ If I were” tāmi Nr.09.11.3., ar šo saistošo noteikumu 67.pielikumu.

1.92. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.4.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" tāmi Nr.09.11.4., ar šo saistošo noteikumu 68.pielikumu.

1.93. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.11.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051595, projekta “Es esmu moderns skolotājs / I am a modern teacher” tāmi Nr.09.11.5., ar šo saistošo noteikumu 69.pielikumu.

1.94. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.12.apakšpunkta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000056465, programmas "Iestādes uzturēšana, profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.12.1., ar šo saistošo noteikumu 70.pielikumu.

1.95. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.13.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Austras koks", vienotais reģistrācijas Nr.90009249140, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.13.1., ar šo saistošo noteikumu 71.pielikumu.

1.96. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.14.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Bitīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249210, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.14.1., ar šo saistošo noteikumu 72.pielikumu.

1.97. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.15.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Katrīna", vienotais reģistrācijas Nr.90009249155, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.15.1., ar šo saistošo noteikumu 73.pielikumu.

1.98. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.16.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Lācītis", vienotais reģistrācijas Nr.90009249259, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.16.1., ar šo saistošo noteikumu 74.pielikumu.

1.99. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.17.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Madara", vienotais reģistrācijas Nr.90009249314, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.17.1., ar šo saistošo noteikumu 75.pielikumu.

1.100. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.18.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Mārīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249189, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.18.1., ar šo saistošo noteikumu 76.pielikumu.

1.101. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.19.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Namiņš", vienotais reģistrācijas Nr.90009249136, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.19.1., ar šo saistošo noteikumu 77.pielikumu.

1.102. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.20.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāde "Podziņa", vienotais reģistrācijas Nr.90009563202, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.20.1., ar šo saistošo noteikumu 78.pielikumu.

1.103. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.21.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009249206, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.21.1., ar šo saistošo noteikumu 79.pielikumu.

1.104. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.1.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Zvaniņš", vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas "Iestādes uzturēšana un pirmsskolas izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.22.1., ar šo saistošo noteikumu 80.pielikumu.

1.105. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.22.2.apakšpunkta Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei "Zvaniņš", vienotais reģistrācijas Nr.90009251357, programmas "Brīvpusdienu nodrošināšana" tāmi Nr.09.22.2., ar šo saistošo noteikumu 81.pielikumu.

1.106. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.1.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.23.1., ar šo saistošo noteikumu 82.pielikumu.

1.107. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.23.3.apakšpunkta Pumpuru vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051542, projekta "Mācies zaļāk-pārbīdi klases robežas" tāmi Nr.09.23.3., ar šo saistošo noteikumu 83.pielikumu.

1.108. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.1.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.24.1., ar šo saistošo noteikumu 84.pielikumu.

1.109. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.2.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, programmas "Brīvpusdienu nodrošināšana" tāmi Nr.09.24.2., ar šo saistošo noteikumu 85.pielikumu.

1.110. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.24.3.apakšpunkta Jūrmalas sākumskolas “Atvase”, vienotais reģistrācijas Nr.90001175873, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.24.3., ar šo saistošo noteikumu 86.pielikumu.

1.111. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.25.1.apakšpunkta Sākumskolas "Ābelīte", vienotais reģistrācijas Nr.90009251361, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.25.1., ar šo saistošo noteikumu 87.pielikumu.

1.112. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.26.1.apakšpunkta Sākumskolas "Taurenītis", vienotais reģistrācijas Nr.90000051699, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.26.1., ar šo saistošo noteikumu 88.pielikumu.

1.113. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.1.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.1., ar šo saistošo noteikumu 89.pielikumu.

1.114. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.2.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, programmas “Brīvpusdienu nodrošināšana” tāmi Nr.09.27.2., ar šo saistošo noteikumu 90.pielikumu.

1.115. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.27.3.apakšpunkta Slokas pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051612, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tāmi Nr.09.27.3., ar šo saistošo noteikumu 91.pielikumu.

1.116. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.28.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009251342, programmas “Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.28.1., ar šo saistošo noteikumu 92.pielikumu.

1.117. Aizstājot saistošo noteikumu 3.8.29.1.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Iestādes uzturēšana, interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšana” tāmi Nr.09.29.1., ar šo saistošo noteikumu 93.pielikumu.

1.118. Aizstājot saistošo noteikumu 3.8.29.2.apakšpunkta Jūrmalas Sporta skolas, vienotais reģistrācijas Nr.90009249367, programmas “Sporta skolas pasākumi” tāmi Nr.09.29.2.un 28.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 94. un 119.pielikumu.

1.119. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.1.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.30.1., ar šo saistošo noteikumu 95.pielikumu.

1.120. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.30.3.apakšpunkta Vaivaru pamatskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000783949, projekta "Autisks bērns vispārizglītojošā klasē: skolas personāla iespējas pilnvērtība iekļaujoša mācību procesa veicināšanai" tāmi Nr.09.30.3., ar šo saistošo noteikumu 96.pielikumu.

1.121. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.31.1.apakšpunkta Jūrmalas vakara vidusskolas, vienotais reģistrācijas Nr.90000051646, programmas "Iestādes uzturēšana un vispārējās izglītības nodrošināšana" tāmi Nr.09.31.1., ar šo saistošo noteikumu 97.pielikumu.

1.122. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.1.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pārējo sociālo iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.10.1.1. un 10.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 98.un 111.pielikumu.

1.123. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas "Iestādes uzturēšana" tāmi Nr.10.2.1., ar šo saistošo noteikumu 99.pielikumu.

1.124. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, programmas "Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi" 30.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 120.pielikumu.

1.125. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.9.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" tāmi Nr.10.2.9., ar šo saistošo noteikumu 100.pielikumu.

1.126. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.2.10.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” tāmi Nr.10.2.10., ar šo saistošo noteikumu 101.pielikumu.

1.127. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.9.2.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.9.2.11. projekta "Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids" tāmi Nr.10.2.11.”

1.128. Pievienot saistošo noteikumu 3.9.2.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes, vienotais reģistrācijas Nr.90000594245, projekta "Sniegt iespēju bērniem/EmpowerKids" tāmi Nr.10.2.11., ar šo saistošo noteikumu 102.pielikumu.

1.129. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.1.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas "Pansionāta pakalpojumu sniegšana" tāmi Nr.10.3.1., ar šo saistošo noteikumu 103.pielikumu.

1.130. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.2.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas "Pansionāta pakalpojumu sniegšana" tāmi Nr.10.3.2., ar šo saistošo noteikumu 104.pielikumu.

1.131. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.3.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs", vienotais reģistrācijas Nr.90010991438, programmas "Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana" tāmi Nr.10.3.7., ar šo saistošo noteikumu 105.pielikumu.

1.132. Aizstāt saistošo noteikumu 3.9.5.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas, vienotais reģistrācijas Nr.90000091456, programmas "Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana" tāmi Nr.10.5.1., ar šo saistošo noteikumu 106.pielikumu.

1.133. Izteikt saistošo noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:

“10. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības esošo un plānoto saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 2019.gadam šādā apmērā – 6 856 399 euro saskaņā ar 35.pielikumu.”

1.134. Aizstāt saistošo noteikumu 10.punkta 35.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 121.pielikumu.

1.135. Izteikt saistošo noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Noteikt, ka ieņēmumi un izdevumi konsolidējami pie pašvaldības pārskata sastādīšanas šādos klasifikācijas kodos:

19.3.0.0. 1 236 019 euro;

21.3.9.9. 23 199 euro;

21.4.9.9. 5 578 euro;

01.890.7230 61 250 euro;

03.110.7230 4 200 euro;

06.600.7230 1 223 euro;

09.210.7230 25 871 euro;

09.510.7230 582 euro;

10.400.7230 25 858 euro;

Atlikums gada beigās 1 145 812 euro;”

2. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18.decembra saistošo noteikumu Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu” 12.1.apakšpunktu un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 1.februāra, 15.februāra rīkojumu Nr.1.1-14/49, Nr.1.1-14/50 un Nr.1.1-14/68 izdarītos grozījumus, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 122-130. un 164-165. pielikumu, tajā skaitā:

2.1. Aizstāt saistošo noteikumu 3.5.1.6.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšana” tāmi Nr.06.1.6. un 12.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 124.un 129.pielikumu.

2.2. Aizstāt saistošo noteikumu 3.7.1.7.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Sporta pasākumi” tāmi Nr.08.1.7. un 25.pielikumu, ar šo saistošo noteikumu 125.un 130.pielikumu.

2.3. Aizstāt saistošo noteikumu 3.8.1.11.apakšpunkta Jūrmalas pilsētas domes, vienotais reģistrācijas Nr.90000056357, programmas “Interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu būvniecība, atjaunošana un uzlabošana” tāmi Nr.09.1.11., ar šo saistošo noteikumu 127.pielikumu.

3. Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijas Nr.1 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība” 45.punktu, apstiprināt ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 28.novembra, 30.novembra, 7.decembra, 14.decembra, 20.decembra, 21.decembra rīkojumu Nr.1.1-14/383, Nr.1.1-14/386, Nr.1.1-14/401, Nr.1.1-14/407, Nr.1.1-14/408, Nr.1.1-14/418, Nr.1.1-14/420, izdarītos grozījumus 2018.gada budžetā, saskaņā ar šo saistošo noteikumu 131-163. pielikumu.

4. Ņemot vērā šo saistošo noteikumu 3.punktā apstiprinātos grozījumus, pieņemt zināšanai Jūrmalas pilsētas konsolidēto budžetu 2018.gadam 101 697 983 euro apmērā, tajā skaitā:

Pamatbudžets

Ziedojumi

kārtējā gada ieņēmumi

82 457 237

euro

154

euro

kārtējā gada izdevumi

95 801 162

euro

1 890

euro

Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem

-13 343 925

euro

-1 736

euro

Finansēšana

13 343 925

euro

1 736

euro

Atlikums gada sākumā

13 112 254

euro

1 736

euro

Atlikums gada beigās

973 709

euro

0

euro

Aizņēmumi

6 126 602

euro

Aizņēmumu atmaksa

4 887 787

euro

Pamatkapitāla palielinājums

33 435

euro

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums Nr.1-2 XLS

Pielikums Nr.3-121, 166-177 XLS

Pielikums Nr.122-130, 164-165 XLS

Pielikums Nr.131-163 XLS


Lejupielāde: DOC un PDF