Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2020.gada 21.maija 2.noteikumiem

2019.gada 23.maijāNr. 2

protokols Nr. 7, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2
“Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru
komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru
komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai
Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 19. un 191.punktu šādā redakcijā:

“19. Pēc 18.punktā norādīto dokumentu saņemšanas Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma par licences kartītes saņemšanu reģistrēšanas lietvedības sistēmā sagatavo tāmi maksājumam par licences kartītes saņemšanu, atbilstoši pieteikumā norādīto automašīnu skaitam un nosūta to uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja pārvadātājs nav norādījis e-pasta adreses, tāmi iespējams saņemt Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centrā. Tāmē norādītā maksājuma samaksa jāveic trīs darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Licences kartītes tiek sagatavotas trīs darba dienu laikā pēc tāmē norādītā maksājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Licences kartītes sākuma datums ir tas, kurā tā tiek sagatavota, licences kartīte netiek sagatavota ar atpakaļejošu datumu.

191. Gadījumā, ja tāmē norādītais maksājums netiek veikts 19.punktā noteiktajā termiņā, pārvadātājam tiek nosūtīts brīdinājums. Ja pēc brīdinājumā norādītā termiņa samaksa par licences kartītes saņemšanu netiek veikta, pārvadātājam tiek sagatavots atteikums par licences kartītes izsniegšanu un nosūtīts Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā.”

1.2. Papildināt ar 192.punktu šādā redakcijā:

“192. Licences kartīte tiek reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijas informatīvās sistēmas transportlīdzekļu reģistrā un Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmā, kas atbild par iebraukšanas caurlaides esamību, pēc licences kartītes izgatavošanas lietvedības sistēmā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc 19.punktā norādītā maksājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā.”

2. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.jūnijā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis