Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
2019.gada 21.februārīNr. 49

protokols Nr. 2, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumā Nr.299
“Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta
Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam”
2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.564 “Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektā” un 2016.gada 29.decembrī starp Rīgas plānošanas reģionu un Jūrmalas pilsētas pašvaldību noslēgto Sadarbības līgumu “Par ES struktūrfonda projektu Nr.9.2.2.1./15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” īstenošanu” ir izstrādāts un ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmumu Nr.299 “Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu”, apstiprināts “Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.–2020.gadam” (turpmāk - lēmuma pielikums).

Lēmuma pielikuma Stratēģiskās daļas 3.sadaļas “Rīcības plāns” 2.tabulas 2.1.9.punktā noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, zemes vienībā Dzirnavu ielā 36, Jūrmalā, tiek plānots izveidot grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Šīs infrastruktūras izveidi, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmuma Nr.600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020.gadam”” pielikuma “”Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” (tūkstoši EUR)” 96.punktā un tā 2.pielikuma “Integrētās teritoriju investīcijas” 17.5.punktā noteiktajam, tiek plānots veikt piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros īstenojot projektu “Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā”.

Nekustamais īpašums Dzirnavu iela 36/38, Jūrmalā ar kadastra numuru 1300 021 9503, kas sastāv no ēkām un zemesgabala ir sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centra – Sloka” reģ.Nr.50003220021, piederošos īpašums.

Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma ”Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 40.punktā noteikts, ka infrastruktūras projekts ir īstenojams pašvaldības kontrolētas kapitālsabiedrības īpašumā, ja tā lietošanas tiesības ir nostiprinātas uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no dienas, kad veikts Eiriopas Reģionālās attīstības fonda noslēguma maksājums pašvaldībai.

Savukārt, 2015.gada 5.martā tika pieņemti grozījumi likumā ”Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”, izslēdzot 14.panta pirmās daļas 5.punktu, kas deva iespēju veidot brīvprātīgu dalīto īpašumu, kura ietvaros zemesgabala nomnieks ar īpašnieka piekrišanu varēja celt būves kā patstāvīgus īpašuma objektus. No 2017.gada 1.janvāra vairs nav iespējams nodibināt jaunas brīvprātīga dalītā īpašuma tiesiskās attiecības, tai skaitā uz svešas zemes celt dzīvojamo ēku. Lai īstenotu ieceri par grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūras izveidi astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem tika izskatīta iespēja veikt zemes vienības Dzirnavu iela 36/38, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 021 9503 sadalīšanu, paredzot jaunas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošas zemes vienības izveidi.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grafiskās daļas pielikumā “Funkcionālais zonējums”, kas apstiprināti ar 2016.gada 24.marta Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, noteiktajam, zemes vienības ar kadastra numuru 1300 021 9503, kuras platība ir 8411 m2, noteiktais funkcionālais zonējums ir Publiskas apbūves teritorija (P9), un, saskaņā ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.4.9.4.punktā noteikto, minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība šajā teritorijā ir noteikta 3000 m2. Ņemot vērā, ka zemes vienība Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā ar kadastra numuru 1300 021 9503 ir intensīvi apbūvēta – uz tās ir izbūvētas desmit būves, šī īpašuma dalīšana un jauna zemes gabala 3 000 m2 platībā izveide nav iespējama.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 39.1punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P3.5 “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virziena R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība” aktivitāti Nr.216 “Sociālās atbalsta infrastruktūras attīstība”, Nr.220 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība” un Nr.223 “Kvalitatīva sociālās palīdzības nodrošināšana un sociālā atbalsta sniegšana”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Grupu dzīvokļa pakalpojuma (ar diennakts personāla atbalstu) infrastruktūru astoņām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidot Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes vienībā Dzirnavu ielā 34, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 021 9508, izbūvējot jaunbūvi – būves klasifikācijas kodu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 12.jūnija noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” nosakot 113001 – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.

2. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 14.jūnija lēmuma Nr.299 Par Eiropas Sociālā fonda projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” projekta Nr.9.2.2.1/15./I/002 ietvaros izstrādātā Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.–2020.gadam” 2.redakcijas stratēģiskās daļas apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:

2.1. aizstāt visā tekstā vārdus un skaitli “Dzirnavu iela 36” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem un skaitli “Dzirnavu iela 34” (attiecīgā locījumā);

2.2. izteikt Stratēģiskās daļas 3.sadaļas “Rīcības plāns” 4.tabulas “Detalizēta informācija par pakalpojumu sniegšanas vietu infrastruktūru” ceturtās sadaļas “Jūrmala” kolonnas “Veicamās darbības” pirmo aili šādā redakcijā:

“Jaunas ēkas būvniecība. Teritorijas labiekārtošana. Telpu aprīkošana”.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītajam veikt visas nepieciešamās darbības 2.punktā minēto grozījumu veikšanai lēmuma pielikumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF