Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 31.oktobrīNr. 31

protokols Nr. 14, 7. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo
daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta
devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas
kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 73.1 punktu šādā redakcijā:

“73.1 Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, naudas balvu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā naudas balvu nav saņēmis (7.pielikums).”

2. Papildināt ar 83.1 punktu šādā redakcijā:

“83.1 Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 83.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā pabalstu nav saņēmis (7.pielikums).”

3. Papildināt ar 84.1 punktu šādā redakcijā:

“84.1 Ja darbinieks ir bijis nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, 84.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā pašvaldības institūcijā pēc ģimenes locekļa vai personas, kas uzņēmusies darbinieka apbedīšanu, izvēles.”

4. Papildināt ar 92.2 un 92.3 punktu šādā redakcijā:

“92.2 Darbiniekam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 92.1 punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc darbinieka izvēles. Iesniegumā darbinieks apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā pabalstu nav saņēmis (7.pielikums).

92.3 Pašvaldība var izmaksāt darbiniekam vienlaikus vairākus pabalstus un/vai naudas balvas kalendārā gada ietvaros. Naudas balvu kopējais apmērs kalendārā gada ietvaros nevar pārsniegt darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru.”

5. Papildināt ar 133.1 punktu šādā redakcijā:

“133.1 Ja pedagogs ir bijis nodarbināts vairākās pašvaldības institūcijās, 133.punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā pašvaldības institūcijā pēc ģimenes locekļa vai personas, kas uzņēmusies pedagoga apbedīšanu, izvēles.”

6. Papildināt ar 136.2 punktu šādā redakcijā:

“136.2 Pedagogam, kurš strādā vairākās pašvaldības institūcijās, 125.punktā noteikto naudas balvu, 132. un 136.1 punktā noteikto pabalstu izmaksā vienā darba vietā pēc pedagoga izvēles. Iesniegumā pedagogs apliecina, ka citā pašvaldības institūcijā naudas balvu vai/un pabalstu nav saņēmis (7.pielikums).”

7. Papildināt ar 7.pielikumu (nolikuma pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums PDF


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF