Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2019.gada 25.jūlijāNr. 22

protokols Nr. 10, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo
daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta
devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju
amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas
kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē (turpmāk šajā nodaļā – deputāts), par deputāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam normālā darba laika ietvaros. Atlīdzības stundas tarifa likmi nosaka Atlīdzības likumā noteikto mēnešalgu dalot ar attiecīgo darba stundu skaitu mēnesī.”

2. Svītrot 29.punktu.

3. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (šī Nolikuma pielikums).

4. Nolikums stājas spēkā 2019.gada 1.augustā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Pielikums XLS


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF