Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2020.gada 21.maija 2.noteikumiem

2018.gada 22.novembrīNr. 4

protokols Nr. 16, 17. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.2
“Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru
komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem
ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 11.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu

1. Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26. aprīļa noteikumos Nr.2 “Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus “Uzņēmējdarbības attīstības nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa” (attiecīgā locījumā).

1.2. Svītrot 4.punktā skaitli un vārdu“(1.pielikums)”.

1.3. Papildināt 5.punktu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

“5. Licence tiek sagatavota elektroniskā veidā, izņemot komersantiem, kas veic regulāro pasažieru komercdarbību ar autobusiem.”

1.4. Svītrot 12. un 13.punktu.

1.5. Svītrot 16.punktā skaitli un vārdu “(3.pielikums)”.

1.6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

“19. Pēc 18.punktā norādīto dokumentu saņemšanas Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa izskata pieteikumu par licences kartītes saņemšanu un elektroniski sagatavo licences kartīti septiņu darba dienu laikā no pieteikuma par licences kartītes saņemšanu reģistrēšanas lietvedības sistēmā.”

1.7. Papildināt ar 19 1 .punktu šādā redakcijā:

“19 1. Licences kartīte tiek reģistrēta Ceļu satiksmes un drošības direkcijas informatīvās sistēmas transportlīdzekļu reģistrā, pēc maksājuma par licences kartītes izgatavošanu saņemšanu Jūrmalas pilsētas domē.”

1.8. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

“20. Komersantiem, kas veic regulāro pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem par licences (1.pielikums) saņemšanu veicams maksājums atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un par licences kartīti (3.pielikums) samaksa netiek iekasēta.”

1.9. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.2 (protokols Nr.6,16.punkts) DOC

1.10. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

5. pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa noteikumiem Nr.2 (protokols Nr.6,16.punkts) DOC

2. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis