Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem
Grozījumi ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2018.gada 26.aprīlīNr. 2

protokols Nr. 6, 16. punkts

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību regulāro pasažieru komercpārvadājumiem
ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem
veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 11.punktu
un 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome izsniedz speciālās atļaujas (licences) (turpmāk – licences) un licences kartītes regulāro pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumu ar taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Lēmumu par licences regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā izsniegšanu, apturēšanu, anulēšanu vai atteikumu, pieņem Jūrmalas pilsētas domes izveidota pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija (turpmāk - komisija).

3.  Licences kartīte pieprasītājam, kurš saņēmis licenci regulāro pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem un pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (turpmāk – pārvadātājs) turējumā vai īpašumā esošam transportlīdzeklim, kas tiek izmantots pasažieru pārvadāšanai (turpmāk – pārvadāšanai izmantojamais transportlīdzeklis), tiek izsniegta, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora lēmumu.

II. Licences izsniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz noteikta parauga pieteikumu par licences saņemšanu (2.pielikums) un klāt pievieno dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences saņemšanu. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

5. Licence tiek sagatavota elektroniskā veidā, izņemot komersantiem, kas veic regulāro pasažieru komercdarbību ar autobusiem. Licenci paraksta Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

6. Komisija viena mēneša laikā no dienas, kad pieteikums par licences saņemšanu reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā (turpmāk - lietvedības sistēma), izvērtējot pārvadātāja atbilstību normatīvo aktu prasībām, pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci.

7. Ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, lai pieņemtu lēmumu par licences izsniegšanu, komisija ir tiesīga lūgt pārvadātājam iesniegt trūkstošos dokumentus un pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu.

8. Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa (turpmāk – Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa), pamatojoties uz komisijas lēmumu par licences izsniegšanu, trīs darba dienu laikā sagatavo licenci un izsniedz to pārvadātājam vai sagatavo atteikumu un par to informē pārvadātāju. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

9. Ja pārvadātājs piecu darba dienu laikā neiesniedz komisijas pieprasītos dokumentus, Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa sagatavo atteikumu licences izsniegšanai. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

10.  Ja ir notikušas izmaiņas pārvadātāja rekvizītos (pārvadātāja nosaukums, komercdarbības forma, juridiskā adrese), pārvadātājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc izmaiņām rekvizītos iesniedz Jūrmalas pilsētas domē iesniegumu, informācijas maiņas apliecinošu dokumentu kopijas un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences atkārtotu izsniegšanu.

11. Šo noteikumu 10.punktā minētajos gadījumos Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa piecu darba dienu laikā no iesnieguma reģistrēšanas lietvedības sistēmā noformē un izsniedz pārvadātājam jaunu licenci. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa pirms licences izsniegšanas pieprasa iepriekš izsniegto licenci. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

12. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

13. Svītrots ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

14. Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa lēmumu par licences izsniegšanu vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci trīs darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas dienas paziņo pārvadātājam un publicē informāciju Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

15. Lai mainītu tarifu plānu, pārvadātājs iesniedz Jūrmalas pilsētas domei paziņojumu par izmaiņām licences nosacījumos (tarifu plānā) pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem (turpmāk – paziņojums par izmaiņām tarifu plānā). Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa trīs darba dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām tarifu plānā reģistrēšanas lietvedības sistēmā publicē informāciju Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē www.jurmala.lv. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

III. Licences kartītes izsniegšanas kārtība

16.  Lai saņemtu licences kartīti (3.pielikums) katram pārvadāšanai izmantojamajam transportlīdzeklim, ja licences kartīte tiek pieprasīta pirmo reizi, pārvadātājs iesniedz pieteikumu lēmuma saņemšanai par licences kartītes piešķiršanu (4.pielikums). Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

17.  Pēc 16. punktā norādītā pieteikuma reģistrēšanas lietvedības sistēmā, 10 (desmit) darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu.

18.  Pārvadātājs Jūrmalas pilsētas domē iesniedz pieteikumu par licences kartītes saņemšanu (5.pielikums) un dokumentu, kas apliecina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par katru pieteikumā par licences kartītes izsniegšanu norādīto pārvadājumos izmantojamo transporta līdzekli, atbilstoši pieteikumā par licences kartītes saņemšanu norādītajam kalendāra mēnesim.

19.  Pēc 18.punktā norādīto dokumentu saņemšanas Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa piecu darba dienu laikā pēc pieteikuma par licences kartītes saņemšanu reģistrēšanas lietvedības sistēmā sagatavo tāmi maksājumam par licences kartītes saņemšanu, atbilstoši pieteikumā norādīto automašīnu skaitam un nosūta to uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Gadījumā, ja pārvadātājs nav norādījis e-pasta adreses, tāmi iespējams saņemt Jūrmalas pilsētas domes apkalpošanas centrā. Tāmē norādītā maksājuma samaksa jāveic trīs darba dienu laikā pēc tās saņemšanas. Licences kartītes tiek sagatavotas trīs darba dienu laikā pēc tāmē norādītā maksājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Licences kartītes sākuma datums ir tas, kurā tā tiek sagatavota, licences kartīte netiek sagatavota ar atpakaļejošu datumu. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

19. 1 Gadījumā, ja tāmē norādītais maksājums netiek veikts 19.punktā noteiktajā termiņā, pārvadātājam tiek nosūtīts brīdinājums. Ja pēc brīdinājumā norādītā termiņa samaksa par licences kartītes saņemšanu netiek veikta, pārvadātājam tiek sagatavots atteikums par licences kartītes izsniegšanu un nosūtīts Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā. Grozīts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

19. 2 Licences kartīte tiek reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijas informatīvās sistēmas transportlīdzekļu reģistrā un Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmā, kas atbild par iebraukšanas caurlaides esamību, pēc licences kartītes izgatavošanas lietvedības sistēmā, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc 19.punktā norādītā maksājuma saņemšanas Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kontā. Papildināts ar domes 2019.gada 23.maija 2.noteikumiem

20. Komersantiem, kas veic regulāro pasažieru komercpārvadājumu ar autobusiem par licences (1.pielikums) saņemšanu veicams maksājums atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un par licences kartīti (3.pielikums) samaksa netiek iekasēta. Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

Priekšsēdētāja

G.Truksnis


Pielikums Nr.1 DOCX Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem

Pielikums Nr.2 DOCX

Pielikums Nr.3 DOCX

Pielikums Nr.4 DOCX

Pielikums Nr.5 DOCX Grozīts ar domes 2018.gada 22.novembra 4.noteikumiem