Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 18.decembrīNr. 47

protokols Nr. 17, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 3.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu,
15.panta trešo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt tiesisko pamatojumu aiz vārdiem un cipariem “14.panta pirmo daļu,” ar cipariem un vārdiem “15.panta trešo daļu,”.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Nolikums attiecas uz domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputātiem, administrācijas, pašvaldības institūciju vadītājiem un darbiniekiem (amatpersonām) (turpmāk - darbinieks), kuri nodarbināti attiecīgajā pašvaldības institūcijā saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku skaita sarakstu (izņemot Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātos darbiniekus). Uz pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem izglītības jomā, izglītības iestāžu struktūrvienību vadītājiem un pedagogiem attiecas šī nolikuma XII. nodaļa. Uz Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātajiem darbiniekiem attiecas šī nolikuma XIII. nodaļa”

3. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Nolikums neattiecas uz pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem un darbiniekiem.”

4. Aizstāt 69.punktā vārdus un skaitļus “Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumam Nr.326” ar vārdiem un skaitļiem “Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.oktobra lēmumam Nr.501”.

5. Papildināt 86.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Darbiniekam, kurš izmanto ikgadējo atvaļinājumu pirms iestājies pilns nostrādāts pirmais darba gads, atvaļinājuma pabalstu izmaksā pie tās ikgadējā atvaļinājuma daļas, kad ir iestājies pilns darba gads.”

6. Papildināt 112.2.apakšpunktu aiz vārda “jautājumos” ar vārdu “minimālo”.

7. Aizstāt 116.punktā vārdus un ciparus “3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpe” ar vārdiem un cipariem “1., 2. vai 3.kvalitātes pakāpe”.

8. Aizstāt 117.punktā vārdus un ciparus “3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpe” ar vārdiem un cipariem “1., 2. vai 3.kvalitātes pakāpe”.

9. Izteikt 117.1punktu šādā redakcijā:

“117.1 Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus”.

10. Svītrot 117.2 un 117.3 punktu.

11. Papildināt ar XII1. nodaļu šādā redakcijā:

“XII 1 . Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbināto darbinieku atlīdzība

139.1 Eiropas Savienības vai citu ārējo finanšu instrumentu finansētajos projektos nodarbinātais darbinieks – par paveikto darbu atlīdzību saņem no līdzekļiem, kas iegūti no sadarbības līgumiem ar Eiropas Savienības vai tās dalībvalsts institūcijām, kā arī no starptautiskās sadarbības līgumiem (valsts vai pašvaldības institūcijas un cita ārvalsts vai starptautiskā tiesību subjekta noslēgts līgums) (turpmāk – Projektiem), par kuru īstenošanu Jūrmalas pilsētas dome pieņēmusi attiecīgu lēmumu, un ir tieši iesaistīts attiecīgo Projektu īstenošanā;

139.2 Darba samaksu Projektā nodarbinātajam darbiniekiem nosaka:

139.21. pielīdzinot atbilstošajam Jūrmalas pilsētas domes amatam, saskaņā ar apstiprināto amatu sarakstu;

139.22.ņemot vērā Projekta īstenošanas nosacījumus.

139.3 Šī nodaļa attiecas uz Projektā nodarbinātiem darbiniekiem tik tālu, cik to pieļauj Projekta īstenošanas nosacījumi un Projektam apstiprinātais budžets.

139.4 Projektā nodarbināts darbinieks saņem piemaksu, ja papildus saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto citu Projektā nodarbināto darbinieku tā prombūtnes laikā.

139.5 Piemaksas apmēru par prombūtnē esoša Projektā nodarbināta darbinieka aizvietošanu nosaka:

139.51.Ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks nodrošina nepārtrauktu aizvietojamā Projektā nodarbinātā darbinieka pienākumu/darbu veikšanu un nav nepieciešama citu darbinieku iesaistīšana norādīto pienākumu veikšanā;

139.52.Ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks daļēji veic aizvietojamā Projektā nodarbinātā darbinieka pienākumu/darbu, veicot tikai neatliekamus pienākumus, patstāvīgi nodrošina tehnisku pienākumu/darba izpildi;

139.53.Ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks vai Projektā nodarbināts darbinieks nodrošina tikai tehnisku pienākumu/darba izpildi.

139.6 Projektā nodarbinātam darbiniekam, ja tas Projektā pastāvīgi ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu, var piešķirt prēmiju saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu Projekta budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.

139.7 Prēmiju ar rīkojumu nosaka pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju.

139.8 Prēmijas apmērs tiek noteikts no attiecīgā Projektā nodarbinātā darbinieka mēnešalgas, kāda ir noteikta Projektā nodarbinātā darbiniekam darba izpildes novērtēšanas brīdī:

139.81. 75% (septiņdesmit pieci procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „ļoti labi” vai „teicami”;

139.82. 50% (piecdesmit procentu) apmērā – ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „labi”;

139.83. prēmiju nepiešķir, ja vērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

139.9 Ja Projekta budžeta līdzekļi ir nepietiekami prēmijas izmaksai, tā var tikt izmaksātas proporcionāli samazinātā apmērā, nepārsniedzot Projekta budžetu.

139.10 Projektā nodarbinātam darbiniekam, ja tas Projektā ir bijis nodarbināts ne mazāk kā vienu gadu, var izmaksāt pabalstu aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, ņemot vērā darba izpildes rezultātus un kvalitāti atbilstoši Novērtēšanas sistēmai, nepārsniedzot Atlīdzības likumā noteikto apmēru vienu reizi kalendāra gadā, šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, ja to pieļauj Projekta īstenošanas nosacījumi.

139.11 Atvaļinājuma pabalsta maksimālais apmērs ir 45% (četrdesmit pieci procentu) apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks pašvaldības institūcijā bijis nepārtraukti nodarbināts vismaz vienu gadu un vienlaikus ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „teicami”, „ļoti labi”, vai „labi”;

139.12 Atvaļinājuma pabalstu nepiešķir, ja ikgadējā darba izpildes novērtēšanā darbinieka kopējais novērtējums ir „jāpilnveido” vai „neapmierinoši”.

139.13 Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts gadījumā, kad kārtējais atvaļinājums nav izmantots.

139.14 Projektā nodarbināto darbinieku atlīdzības izmaksa no pašvaldības budžeta tiek veikta tikai tad, ja Projektam apstiprinātais budžets nesedz šajā nolikumā noteikto atlīdzības izmaksu apmēru.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF