Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 37

protokols Nr. 13, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33
„Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā tekstā vārdus “Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvalde” (attiecīgajā locījumā).

2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

,,1. Jūrmalas pilsētas internātpamatskola (turpmāk - Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk - Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kas īsteno speciālās pirmsskolas, speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

3. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„8.1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.”

4. Izteikt 12.5. un 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.5. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Koka izstrādājumu izgatavošana, programmas kods 22543041.

12.6. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Ēdināšanas pakalpojumi”, programmas kods 22811021’’.

5. Izteikt 12.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.9. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Mājturība”, programmas kods 22814011.”

6. Papildināt ar 12.10. un 12.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,12.10. Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, programmas kods 11015711.

12.11. Interešu izglītības programmas, kuras saskaņo dibinātājs.’’

7. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

,,15. Mācību priekšmetu un stundu plāni tiek veidoti saskaņā ar licencētām Skolas izglītības programmām. Skolas mācību priekšmetu un stundu plānus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām mācību gada sākumā ar rīkojumu apstiprina Skolas direktors.”

8. Izteikt 22.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

,,22.3. Izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem izglītības programmas īstenošana paredzēta deviņiem gadiem. Atkarībā no izglītojamā veselības stāvokļa un izglītības iestādes iespējām izglītības programmas īstenošana var ilgt līdz 12 gadiem .’’

9. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

,,31. Papildu brīvdienas 1.klasei nosaka direktors saskaņā ar normatīvajiem aktiem.”

10. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

,,35. Mācību priekšmetu stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto izglītības programmu mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases stundu.”

11. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā:

,,38. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka pedagoģiskā padome. Tā tiek plānota Skolas gada darba plānā. ”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF