Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 27.septembrīNr. 35

protokols Nr. 13, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo
daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta
ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts
un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta
2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām
garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta
2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Papildināt 24.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Atlīdzības stundas tarifa likmi nosaka Atlīdzības likumā noteikto mēnešalgu dalot ar 40 stundām mēnesī.”

2. Aizstāt 25.punktā vārdu “atbilst” ar vārdu “nepārsniedz ”.

3. Papildināt 54.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Piemaksu par papildus darbu, kas noteikta par Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanu un administrēšanu, var noteikt uz visu attiecīgā projekta ieviešanas un administrēšanas laiku”.

4. Svītrot 77.punktu.

5. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

“78. Par šajā nolikumā noteikto pašvaldībai svarīgo sasniegumu (notikumu), naudas balvas apmērs darbiniekam tiek noteikts pamatojoties uz priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības institūcijas vadītāja izveidotas komisijas izvērtējumu, nepārsniedzot darbiniekam noteikto mēnešalgu.”

6. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

“3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2014.gada 18.decembra nolikumam Nr.28

(protokols Nr. 18, 11.punkts)

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(iestādes vadītāja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS

/par naudas balvas piešķiršanu/

Darbinieks/- i, kuram/- iem nosakāma naudas balva

Struktūrvienība:

Amats:

Vārds, uzvārds:

Naudas balva

Pamatojums naudas balvas noteikšanai

jānorāda pašvaldībai svarīgais sasniegums (notikums) atbilstoši nolikumam

1) Pašvaldībai svarīgs sasniegums (notikums) - jāapraksta attiecīgā darbinieka konkrētais ieguldījums institūcijas mērķu sasniegšanā; kas paveikts ar teicamu, izcilu, labu kvalitāti; kas paveikts vairāk, nekā darbiniekam paredzēts amata pienākumos u.tml.;

2) Komisijas izvērtējums un noteiktais naudas balvas apmērs (nepārsniedzot darbiniekam noteikto mēnešalgu).

Vārds, uzvārds:

/iesnieguma sagatavotājs, atbildīgais/

Paraksts:

Datums:

SASKAŅOTS:

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Datums:

“Datums___________________________

7. Izteikt 128.punktu šādā redakcijā:

“128. Par šajā nolikumā noteikto pašvaldībai svarīgo sasniegumu (notikumu) naudas balvas apmērs pedagogam tiek noteikts pamatojoties uz pašvaldības institūcijas vadītāja izveidotas komisijas izvērtējumu, nepārsniedzot pedagogam noteikto mēnešalgu.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF