Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2018.gada 14.jūnijāNr. 26

protokols Nr. 9, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas
2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas
domes un novada domes deputāta statusa likuma
14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu,
5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta
otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
„Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”,
Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem
Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem
Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12., 13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību””.

2. Izteikt 74.punktu šādā redakcija:

“74.Naudas balvu var piešķirt un attiecīgi izmaksāt sakarā ar pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), kas iestājies attiecīgajā kalendāra gadā.”

3. Papildināt ar 74.1punktu šādā redakcijā:

“74.1 Naudas balvu var piešķirt un attiecīgi izmaksāt sakarā ar darbiniekam svarīgu sasniegumu (notikumu):

74.11. 76.1., 76.2. un 76.3.apakšpunktā noteiktajos gadījumos viena gada laikā pēc notikuma iestāšanās;

74.12. 76.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums (darba tiesisko attiecību pārtraukšanas dienā, bet, ja darbinieks atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad darbinieks pieprasījis aprēķinu).

74.13. 76.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums”.

4. Papildināt ar 105.1punktu šādā redakcijā:

“105.1 Saskaņā ar Atlīdzības likumā noteikto, Darbiniekam tiek piešķirtas šādas apmaksātas brīvdienas:

105.11. viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.- 4.klasē;

105.12. trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;

105.13. vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai darbinieka bērnam absolvējot izglītības iestādi.”

5. Izteikt 127.punktu šādā redakcijā:

“127. Naudas balvu pedagogam mēnešalgas apmērā - ja darba izpildes vērtēšanā pedagoga kopējais novērtējums ir “labi”, “ļoti labi” vai “teicami” var piešķirt un attiecīgi izmaksāt saistībā ar pedagogam svarīgu sasniegumu (notikumu):

127.1. 131.1., 131.3. un 131.4 apakšpunktā noteiktajos gadījumos viena gada laikā pēc notikuma iestāšanās;

127.2. 131.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā attiecīgajā kalendāra gadā, kad iestājies notikums (darba tiesisko attiecību pārtraukšanas dienā, bet ja pedagogs atlaišanas dienā nav veicis darbu, viņam pienākošās naudas summas izmaksā ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad pedagogs pieprasījis aprēķinu.)”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF