Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2016.gada 14.jūlija 17.saistošajiem noteikumiem

2016.gada 25.februārīNr. 5

protokols Nr. 2, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta pirmo, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.179 (4782), LV, 2013., 22 (4828), LV, 246 (5052), 2014., LV, 54 (5114), LV, 218 (5278), 2015., LV, 30 (5348), LV, 124 (5442), LV, 239 (5557)) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

„11.1 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi netiek piešķirti nodokļa maksātājam, ja viņa īpašumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, no nākamā mēneša, kad stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums, līdz tā mēneša beigām, kad stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums par būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā atcelšanu”.

2. Izteikt 22.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.5. ja nodokļa maksātāja īpašumā vai valdījumā ir būve, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un ir stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums, līdz tā mēneša beigām, kad stājies spēkā nodokļa maksāšanas paziņojums par būves klasificēšanas attiecīgajā kategorijā atcelšanu”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz izdarīt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi), izsakot jaunā redakcijā saistošo noteikumu 11.1 punktu un 22.5.apkšpunktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu 11.1 punkts un 22.5.apkšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, ņemot vērā Augstākās tiesas prakses izmaiņas (lieta Nr.A420543212; SKA-576/2015), ar ko atzīts, ka lēmumu par ēkas klasificēšanu var uzskatīt par starplēmumu (nevis administratīvu aktu) šajā procesā, jo ar to netiek sasniegts mērķis, kura dēļ attiecīgais nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas process ir uzsākts, proti, konkrētā būve netiek aplikta ar paaugstinātu nodokļa likmi.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav nosakāma ietekme uz pašvaldības budžetu, jo nav zināmi objekti, par kuriem tiks pieņemts lēmums par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša un tai piekritīgās zemes platības noteikšanu.

Iespējams pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināsies.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļa izpilda saistošo noteikumu 11.1 punktā 22.5.apkšpunktā noteikto.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē, nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pēc atzinuma saņemšanas publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav nepieciešamas, jo saistošo noteikumu punkta redakcija tiek precizēta.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF