Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 19.maijāNr. 21

protokols Nr. 6, 4. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās
daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
12.,13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo
daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa
likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās
daļas 5., 7., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu,
16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem
Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” šādu grozījumu:

Svītrot 48.punktu.

Priekšsēdētājs

G. Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF