Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 16

protokols Nr. 5, 12. punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGĀS IEPIRKUMU KOMISIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu
un 61.panta trešo daļu, Publisko iepirkumu likuma
22.panta pirmo daļu, Jūrmalas pilsētas pašvaldības
2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas
pilsētas pašvaldības nolikums” 17.1.10.apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības (turpmāk – Dome) pastāvīgās iepirkumu komisijas pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts atklāts vai slēgts konkurss vai sarunu procedūra, (turpmāk - KOMISIJA) darbības mērķus, kompetenci, tiesības un pienākumus, struktūru, darba organizāciju un atbildību, veicot publiskos iepirkumus.

2. KOMISIJA savā darbībā ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Domes lēmumus, Domes iekšējos normatīvos aktus un šo nolikumu.

3. KOMISIJU izveido uz nenoteiktu laiku kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju.

4. KOMISIJU izveido ar Domes lēmumu. Domes lēmumā apstiprina KOMISIJAS priekšsēdētāju un KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieku. KOMISIJAS sastāvu nosaka ar Domes lēmumu, ņemot vērā darbinieku profesionālo kvalifikāciju, kompetenci, pieredzi un spēju objektīvi izvērtēt ar KOMISIJAS uzdevumiem saistītos jautājumus. KOMISIJA izbeidz savu darbību vai tiek reorganizēta ar Domes lēmumu.

II. KOMISIJAS darbības mērķis un kompetence

5. KOMISIJAS darbības mērķis ir nodrošināt Domes iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, iepirkumu procedūru atklātumu un iepirkumu izpildītāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

6. KOMISIJAS kompetencē ir konkursu (atklātu vai slēgtu) un sarunu procedūru organizēšana, tai skaitā:

6.1. konkursu nolikumu, sarunu procedūru izvēles un uzaicinājumu par piedalīšanos sarunu procedūrās izskatīšana un apstiprināšana;

6.2. kontaktpersonu ievēlēšana no KOMISIJAS locekļu vidus vai KOMISIJAS pilnvarotas personas iecelšana tās vārdā sniegt informāciju par attiecīgo iepirkuma procedūru;

6.3. konkursu un sarunu procedūru izziņošana;

6.4. rakstiskas informācijas sniegšana par izziņotajiem iepirkumiem;

6.5. piedāvājumu un pieteikumu pieņemšana un atvēršana;

6.6. iesniegto piedāvājumu un pieteikumu izvērtēšana;

6.7. kandidāta vai pretendenta izvēle, kam tiek piešķirtas publiska iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;

6.8. lēmumu par konkursu, sarunu procedūru rezultātiem pieņemšana;

6.9. iepirkumu procedūru ziņojumu parakstīšana;

6.10. lēmumu par iepirkumu procedūru rezultātiem paziņošana visiem kandidātiem vai pretendentiem un Iepirkumu uzraudzības birojam;

6.11. pēc nepieciešamības, Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos, ekspertu – speciālistu ar padomdevēja tiesībām pieaicināšana;

6.12. citu Publisko iepirkumu likumā noteikto darbību veikšana.

III. KOMISIJAS struktūra, darba organizācija un atbildība

7. KOMISIJĀ darbojas ne mazāk kā 5 (pieci) KOMISIJAS locekļi. KOMISIJAS darbu organizē un vada KOMISIJAS priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks. Gadījumā, ja KOMISIJAS priekšsēdētājs vai KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks ir prombūtnē, tad viņa pienākumus KOMISIJAS darbā pilda darbinieks, kas aizvieto attiecīgo KOMISIJAS locekli.

8. KOMISIJAS priekšsēdētāja pienākumi un atbildība:

8.1. organizēt un vadīt KOMISIJAS darbu;

8.2. noteikt sēdes datumu, laiku, vietu un darba kārtību;

8.3. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdes;

8.4. pārliecināties par kvoruma esamību;

8.5. dot vārdu KOMISIJAS loceklim, ekspertam;

8.6. formulēt pieņemamos lēmumus;

8.7. izvirzīt jautājumus balsošanai;

8.8. savas kompetences ietvaros noteikt KOMISIJAS locekļu uzdevumus;

8.9. parakstīt KOMISIJAS izstrādātos iepirkuma dokumentus;

8.10. parakstīt KOMISIJAS sagatavotās vēstules par atbildēm uz kandidātu vai pretendentu uzdotajiem jautājumiem attiecīgajā iepirkuma procedūrā;

8.11. lūgt Domei veikt izmaiņas KOMISIJAS sastāvā, ja tiek konstatēts, ka KOMISIJAS sastāvs nevar nodrošināt sekmīgu iepirkuma procesu;

8.12. nodrošināt KOMISIJAS apliecinājumu parakstīšanu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka KOMISIJAS locekļi ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka KOMISIJAS locekļi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē;

8.13. atbild par KOMISIJAS darbu un KOMISIJAS pieņemto lēmumu tiesiskumu, pamatotību un ir administratīvi atbildīgs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

9. Iepirkumu biroja kompetence KOMISIJAS darbībā:

9.1. saskaņā ar KOMISIJAS priekšsēdētāja norādījumiem informē KOMISIJAS locekļus par KOMISIJAS sēdes vietu, laiku un darba kārtību vismaz vienu darba dienu iepriekš, ja iepriekšējā KOMISIJAS sēdē nav lemts par nākamās sēdes vietu un laiku;

9.2. sagatavo KOMISIJAS sēdes darba kārtību, iesniedz to apstiprināšanai KOMISIJAS priekšsēdētājam un pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja norādījumiem sasauc KOMISIJAS sēdes;

9.3. saskaņā ar sēdes darba kārtību sagatavo KOMISIJAS sēdei nepieciešamos iepirkumu dokumentus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, pamatojoties uz iepirkumu pasūtītāju – Domes struktūrvienību un pašvaldības iestāžu pieprasījumiem;

9.4. sagatavo darba telpu KOMISIJAS sēdes norisei;

9.5. sagatavo ziņojumu par iepirkumu, nodod to parakstīšanai KOMISIJAS locekļiem;

9.6. sagatavo visa veida saraksti ar ieinteresētajiem kandidātiem vai pretendentiem;

9.7. sakārto iepirkuma dokumentāciju, nodrošina tās uzglabāšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī nepieciešamības gadījumā sagatavo kopijas, norakstus un izrakstus.

10. KOMISIJAS locekļi:

10.1. piedalās KOMISIJAS sēdēs;

10.2. vienas darba dienas laikā izvērtē saņemtos iepirkumu dokumentus;

10.3. ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms noteiktās KOMISIJAS sēdes, informē KOMISIJAS priekšsēdētāju un KOMISIJAS sekretāru par prombūtni vai citiem apstākļiem, kuru dēļ KOMISIJAS loceklis nevar piedalīties KOMISIJAS sēdē;

10.4. ievēro Publisko iepirkumu likumā un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos KOMISIJAS locekļa darbības ierobežojumus un aizliegumus;

10.5. pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja ierosinājuma piedalās Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas sēdēs un sniedz paskaidrojumus;

10.6. katrs KOMISIJAS loceklis atbild par pieņemtā lēmuma tiesiskumu, pamatotību un ir administratīvi atbildīgs saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

11. KOMISIJAS sēdes protokolē KOMISIJAS sekretārs. KOMISIJAS sekretāru ievēl KOMISIJA pēc KOMISIJAS priekšsēdētāja priekšlikuma, atklāti balsojot. KOMISIJAS sekretāru var ievēlēt no KOMISIJAS locekļu vidus vai no Iepirkumu biroja darbinieku vidus. Ja KOMISIJAS sekretārs nav no KOMISIJAS locekļu vidus, tad sekretārs KOMISIJAS darbā piedalās bez balsstiesībām.

12. KOMISIJAS sēdes protokolā norāda:

12.1. KOMISIJAS sēdes datumu, vietu un atklāšanas un noslēgšanas laiku;

12.2. KOMISIJAS sastāvu, izveidošanas pamatojumu;

12.3. KOMISIJAS locekļu vārdus un uzvārdus, amatus, kuri piedalās sēdē un kuri sēdē nepiedalās;

12.4. ekspertu vārdus un uzvārdus, kā arī informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmē klātesošām personām;

12.5. sēdes darba kārtību;

12.6. katra skatāmā jautājuma īsu aprakstu;

12.7. KOMISIJAS locekļu viedokļus un priekšlikumus, pieņemtos lēmumus un balsošanas rezultātu – balsu skaitu „par„ vai „pret”, uzrādot katra KOMISIJAS locekļa balsojumu.

13. KOMISIJAS sekretārs trīs darba dienu laikā pēc KOMISIJAS sēdes norises dienas sagatavo KOMISIJAS sēdes protokolu un nosūta to elektroniski izskatīšanai un saskaņošanai uz e-pastu KOMISIJAS locekļiem, sēdes protokola oriģinālu nodod parakstīšanai KOMISIJAS locekļiem.

14. Kārtējā KOMISIJAS sēdē iepriekšējo KOMISIJAS sēdes protokolu paraksta visi KOMISIJAS locekļi, kuri piedalījās attiecīgajā KOMISIJAS sēdē.

15. KOMISIJAS loceklis ir tiesīgs pieprasīt, lai viņa izteiktais viedoklis tiktu ierakstīts protokolā.

16. KOMISIJA ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas KOMISIJAS locekļu.

17. Balsošana KOMISIJAS sēdēs notiek atklāti. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. KOMISIJAS locekļi nevar atturēties no lēmuma pieņemšanas. Ja KOMISIJAS locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir KOMISIJAS priekšsēdētāja balss, bet viņa prombūtnes laikā – KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieka balss. Gadījumā, ja KOMISIJAS priekšsēdētājs vai KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieks ir prombūtnē, tad izšķirošā balss pieder KOMISIJAS loceklim, kas attiecīgi aizvieto KOMISIJAS priekšsēdētāju vai KOMISIJAS priekšsēdētāja vietnieku.

18. Kārtējās KOMISIJAS sēdes materiāliem ir jābūt pieejamiem elektroniski KOMISIJAS locekļiem ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms KOMISIJAS sēdes.

19. Piedāvājumu iesniegšana, atvēršana un lēmumu pieņemšana KOMISIJĀ konkursu (atklāts vai slēgts) gadījumos:

19.1. KOMISIJAS sekretārs piedāvājumus saņem iepirkuma dokumentācijā norādītajā vietā un laikā;

19.2. KOMISIJAS sekretārs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā un uz piedāvājuma aploksnes norāda piedāvājuma saņemšanas datumu, laiku un ar parakstu apliecina piedāvājuma saņemšanu, papildus tiek aizpildīta veidlapa par piedāvājuma iesniegšanu, kas satur šādu informāciju: kandidāta vai pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, iesniedzēja vārds, uzvārds un KOMISIJAS sekretāra paraksts;

19.3. KOMISIJAS sekretārs reģistrē kandidātu vai pretendentu pārstāvjus, kuri piedalās piedāvājumu atvēršanas sēdē;

19.4. piedāvājumu atvēršana notiek publiski atklātā KOMISIJAS sēdē iepirkuma dokumentācijā paredzētajā laikā un vietā;

19.5. KOMISIJA atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā, nosauc kandidātu vai pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku, piedāvāto cenu, kā arī citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu, atbilstoši konkursa nolikumā norādītajiem rādītājiem;

19.6. KOMISIJAS locekļi paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrētā kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma izpratnē;

19.7. visi KOMISIJAS locekļi, kuri piedalās KOMISIJAS sēdē, parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu;

19.8. piedāvājumu atvēršanas sēdes norises laikā var veikt audioierakstu, par ko pirms sēdes sākuma tiek informēti visi klātesošie;

19.9. piedāvājumu atvēršanas sēdes norise, kā arī visas nosauktās ziņas tiek ierakstītas KOMISIJAS sēdes protokolā. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sēdi slēdz;

19.10. tālāko konkursa procedūras daļu KOMISIJA veic slēgtā sēdē;

19.11. piedāvājuma noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu KOMISIJA veic atbilstoši normatīvajiem aktiem;

19.12. piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā, ja nepieciešams, KOMISIJA ir tiesīga pieaicināt ekspertus;

19.13. pirms darba uzsākšanas eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Ja kāds eksperts šādu apliecinājumu neparaksta, tad KOMISIJA nedrīkst izmantot šī eksperta pakalpojumus;

19.14. eksperti dod rakstisku atzinumu, ko pievieno KOMISIJAS sēdes protokoliem. Ekspertu sniegtie atzinumi KOMISIJAI nav saistoši.

20. Sarunu procedūru izvēles gadījumos KOMISIJA:

20.1. sagatavo sarunu procedūras izvēles pamatojumu nosūtīšanai Iepirkumu uzraudzības birojam un publicēšanai mājaslapā internetā;

20.2. pēc atļaujas saņemšanas no Iepirkumu uzraudzības biroja nosūta uzaicinājumus ar iepirkuma līguma projektiem kandidātiem, kurus uzaicina uz sarunām;

20.3. rīko sarunas ar kandidātiem, kuri iesnieguši pieteikumus par piedalīšanos sarunu procedūrā;

20.4. pieņem lēmumu par piemērotākā piedāvājuma izvēli;

20.5. paraksta sarunu procedūras noslēguma protokolu;

20.6. paziņo KOMISIJAS lēmumu par sarunas procedūras rezultātiem kandidātiem, kuri piedalījās sarunu procedūrā, un Iepirkumu uzraudzības birojam.

21. KOMISIJAS lēmums ir saistošs pasūtītājam, slēdzot publisko iepirkuma līgumu.

22. Ja publisko iepirkuma līgums netiek parakstīts un KOMISIJAS izraudzītais kandidāts vai pretendents atsakās slēgt publisko iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, tad publisko iepirkumu līgums tiek slēgts ar kandidātu vai pretendentu, kura piedāvājumu KOMISIJA ir izvēlējusies saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteiktajiem izvēles kritērijiem kā nākamo piedāvājumu.

23. KOMISIJAS sekretārs atbild par sēdes protokolu noformēšanu un glabāšanu atbilstoši ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar lietas nomenklatūru.

IV. KOMISIJAS tiesības un pienākumi

24. KOMISIJA rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un ir atbildīga par to ievērošanu.

25. KOMISIJA savā darbībā ir neatkarīga un KOMISIJAS locekļi lēmumus pieņem patstāvīgi KOMISIJAS sēžu laikā.

26. KOMISIJA:

26.1. nodrošina iepirkumu veikšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;

26.2. nodrošina iepirkuma noteikumu izstrādi atbilstoši Domes vajadzībām, ievērojot Publisko iepirkumu likumu, Ministru kabineta noteikumus un citus iepirkumu priekšmetu regulējošos normatīvos aktus;

26.3. atbildīga par iepirkuma procedūras norisi;

26.4. protokolē iepirkuma procesa gaitu;

26.5. izvērtējot iepirkumā iesniegtos piedāvājumus, pieņem lēmumus par publisko iepirkumu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkumā uzvarējušam kandidātam (-iem) vai pretendentam (-iem);

26.6. pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu;

26.7. pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta;

26.8. šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

26.9. nodrošina kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši Domes nostādnēm, prioritātēm un prasībām;

26.10. nodrošina KOMISIJĀ skatāmo jautājumu laikā iegūtās kandidātu vai pretendentu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu.

V. Noslēguma jautājums

27. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija nolikums Nr.7 „Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF