Jūrmalas pilsētas dome

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 21.aprīlīNr. 12

protokols Nr. 5, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
“Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 12.,13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta
trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta
statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta
ceturtās daļas 5., 7., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo
daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta
2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija
noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta
2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem
Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.,13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 5., 7., 8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

2. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

“24. Deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē (turpmāk šajā nodaļā – deputāts), par deputāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam. Maksimālais stundu skaits, par kuru deputāts var saņemt atlīdzību, ir ne vairāk kā par 40 stundām mēnesī”.

3. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

“25. Deputātam, kopējais mēnešalgas apmērs atbilst Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējo darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 1,2. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro”.

4. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

“48. Piemaksu par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu nosaka no pirmās dienas, ja tā pienākumus jāveic nekavējoties (piemēram: pārejošas darba nespējas, atvaļinājuma gadījumā, u.c.), kā arī ja darbinieks atrodas prombūtnē ilgāk par 5 (piecām) darba dienām, piemaksu veicot no 6 (sestās) darba dienas. Amatu sarakstu, kuriem piemaksa par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu var tikt noteikta no pirmās darba dienas, apstiprina iestādes vadītājs saskaņojot ar pašvaldības izpilddirektoru, Jūrmalas pilsētas domes amatu sarakstu apstiprina pašvaldības izpilddirektors”.

5. Papildināt ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

“54.1 Piemaksas apmēru par papildus darba veikšanu nosaka:

54.11. ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks viņam noteiktā darba laika ietvaros nepārtraukti nodrošina augsti kvalificētu, atbildīgu, iestādes mērķu sasniegšanai īpaši nozīmīgu papildu pienākumu pildīšanu pilnā apmērā;

54.12. ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina kvalificētu, darbietilpīgu pienākumu daļēju izpildi;

54.13. ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā, ja darbinieks nodrošina tehnisku mazkvalificēta darba izpildi.”

6. Papildināt ar 921.punktu šādā redakcijā:

“921. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, piešķir un izmaksā pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā darbiniekam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts.”

7. Aizstāt 132.3.apakšpunkta numerāciju ar “131.3”.

8. Aizstāt 132.4.apakšpunkta numerāciju ar “131.4”.

9. Papildināt ar 1361.punktu šādā redakcijā:

“1361. Pašvaldības institūcija, tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros, piešķir un izmaksā pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā pedagogam, kura apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam. Pabalstu piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu un izbeidzot darba tiesiskās attiecības tas netiek atlīdzināts”.

10. Nolikuma 2. un 3. punkts piemērojams ar 2016.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF