Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 6

protokols Nr. 2, 4. punkts

Izglītības konsultatīvās padomes nolikums

Izdots saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra
saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Izglītības konsultatīvā padome (turpmāk - Padome) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) izveidota konsultatīva institūcija, kas līdzdarbojas izglītības jautājumu risināšanā ar padomdevēja tiesībām.

2. Padomes darbības mērķis ir veicināt Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju līdzdalību lēmumu, kas skar izglītības jomu, pieņemšanas procesos, veidojot sadarbību starp sabiedrību, domi un Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēm.

3. Padomes nolikumu apstiprina dome.

4. Padome darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

II. Padomes uzdevumi un tiesības

5. Padomes uzdevumi izglītības jomā:

5.1. piedalīties ilgtermiņa izglītības attīstības koncepcijas apspriešanā,

5.2. analizēt un sniegt viedokli par konceptuāliem izglītības jautājumiem,

5.3. sniegt viedokli un ieteikumus izglītības kvalitātes un izglītības iestāžu konkurētspējas paaugstināšanai,

5.4. veicināt sabiedrības iesaistīšanos izglītības jomas plānošanas dokumentu projektu izstrādes procesā,

5.5. aktualizēt sabiedrības problēmas, vajadzības un intereses.

6. Padomes tiesības izglītības jomā:

6.1. pieaicināt speciālistus izglītības politikas un jautājumu analīzei un risināšanai,

6.2. lūgt iepazīties ar domes izstrādātajiem dokumentiem izglītības jomā un par tiem sniegt Padomes viedokli,

6.3. piedalīties attīstības koncepcijas izstrādē un sekot tās īstenošanai;

6.4. sagatavot priekšlikumus un iesniegt tos domes deputātiem un vadībai.

III. Padomes sastāvs, izveidošana un darba organizācija

7. Padomes locekļi ir Padomes apstiprināti visu pašvaldības izglītības iestāžu padomju priekšsēdētāji vai izglītības iestāžu izvirzīts viens vecāku pārstāvis. Katra pašvaldības izglītības iestāde ir pārstāvēta ar vienu vecāku pārstāvi.

8. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.

9. Par Padomes locekli nevar tikt iecelts domes deputāts, deputāta kandidāts, domes struktūrvienības vai pašvaldības iestādes vadītājs, kā arī politisko organizāciju (partiju), to apvienību un partiju patstāvīgo struktūrvienību izpildinstitūciju un citu institūciju locekļi.

10. Padomes locekļus ieceļ un atceļ ar Padomes lēmumu. Padomes locekļa maiņas gadījumā, izglītības iestādes padome iesniedz iesniegumu Padomes priekšsēdētājam, kurš pieņem lēmumu par pārstāvja iecelšanu Padomē, ko apstiprina Padome. Iecelšanas atteikuma gadījumā tiek nosūtīts rakstisks pamatojums divu nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža.

11. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz diviem gadiem ar tiesībām būt pārvēlētiem.

12. Padomes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc paša vēlēšanās vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts Padomes sastāva balsu vairākums.

13. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

14. Padomes lēmumi ir rekomendējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

15. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī vai arī biežāk, ja to pieprasa vismaz puse Padomes locekļu.

16. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, izglītības iestāžu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

17. Padomes sēdes jāprotokolē. Protokolēšanu veic no Padomes locekļiem iecelts protokolētājs. Protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs.

18. Protokolā ierakstāms:

18.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

18.2. cikos sēde ir atklāta un slēgta;

18.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

18.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

18.5. sēdes darba kārtība;

18.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

18.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

18.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums, balsojuma atšifrējums;

18.9. pieņemtais lēmums;

18.10. cita informācija pēc sēdes dalībnieku pieprasījuma.

19. Padomes sēžu protokoli tiek sagatavoti un izsūtīti Padomes locekļiem to apstiprināšanai.

20. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētājs iesniedz domei katras Padomes sēdes protokola vienu eksemplāru.

21. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi savas kompetences ietvaros.

IV. Padomes darbības pārtraukšana

22. Padome kā konsultatīva institūcija tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar domes lēmumu.

23. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Padomes lēmumu, ja to pieprasa:

23.1. pats Padomes loceklis, iesniedzot iesniegumu;

23.2. Padomes priekšsēdētājs par Padomes locekli, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu par neattaisnotu Padomes sēžu neapmeklēšanu trīs reizes pēc kārtas.

V. Noslēguma jautājumi

24. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

24.1. Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija nolikums Nr.13 „Izglītības pilsētas konsultatīvās padomes nolikums”;

24.2. Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmums Nr.569 „Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu”.

25. Padomei trīs mēnešu laikā no šī nolikuma apstiprināšanas brīža nodrošināt Padomes sastāva veidošanu, un turpmāko sadarbību atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

26. Līdz jauna Padomes sastāva izveidošanai Padomei ir tiesības savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus domei.

27. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina šī nolikuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā “Jūrmalas Avīze” un mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF