Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2016.gada 25.februārīNr. 5

protokols Nr. 2, 3. punkts

Sabiedriskās padomes nolikums

Izdots saskaņā Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra
saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 18. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedriskā padome (turpmāk – Padome) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – dome) veidota nevalstisko organizāciju (turpmāk – NVO) padome, lai veicinātu dialogu starp pilsētas NVO un Jūrmalas pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) pilsētai un pilsētniekiem nozīmīgu jautājumu risināšanā.

2. Padomē ietilpst Jūrmalā reģistrētas vai darbojošās NVO vai to reģionālās nodaļas, kas izteikušas brīvprātīgu vēlmi sniegt domei priekšlikumus dažādu pilsētas NVO svarīgu jautājumu risināšanā un piedalīties sabiedriskās domas veidošanā.

II. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

3. Padomes darbības mērķis ir sekmēt nevalstiskā sektora un pilsoniskās līdzdalības attīstību Jūrmalas pilsētā un aktivizēt dialogu starp domi un NVO, tādējādi rosinot uz viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas veicina NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā.

4. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana domei par šādiem jautājumiem:

4.1. pašvaldības lēmumu un stratēģisko plānošanas dokumentu ietekme uz NVO un pilsoniskās līdzdalības attīstību pilsētā;

4.2. pasākumi sabiedrības informētības, iesaistes un savstarpējās sapratnes veicināšanai;

4.3. sabiedrības integrācijas procesu veicināšana;

4.4. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz pilsoniskās līdzdalības procesiem pilsētā;

4.5. NVO un domes struktūrvienību vai pašvaldības iestāžu kopēju projektu iniciēšana pilsoniskās līdzdalības veicināšanai;

4.6. citi padomes locekļu ierosināti jautājumi.

5. Citi Padomes uzdevumi:

5.1. noskaidrot pilsētas NVO viedokli par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

5.2. sekmēt pilsētas iedzīvotāju informētību par pašvaldības lēmumiem un citām aktualitātēm;

5.3. apzināt un apkopot ar NVO saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp NVO;

5.4. savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus domei lēmumprojektu sagatavošanas procesā.

III. Padomes tiesības un pienākumi

6. Padomes tiesības ir:

6.1. lūgt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no domes struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm un institūcijām;

6.2. veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs;

6.3. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sēdēm domes pārstāvjus noteiktu jautājumu izskatīšanai un risināšanai;

6.4. apkopot un paust priekšlikumus NVO attīstības veicināšanai un pilsētas iedzīvotājiem aktuālu jautājumu risināšanai Jūrmalas pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai domes deputātiem un vadībai.

7. Padomes pienākums ir regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, informēt domi par Padomes darbību, pieņemtajiem priekšlikumiem.

IV. Padomes izveidošana, sastāvs un darba organizācija

8. Pārstāvjus darbam Padomē izvirza NVO kopsapulce, kurā piedalās ne mazāk kā 30 Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā reģistrētas NVO.

9. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz diviem gadiem ar tiesībām būt pārvēlētiem.

10. Par Padomes locekli nevar būt domes struktūrvienības vadītājs vai pašvaldības iestādes vadītājs, deputāts, deputāta kandidāts un politisko partiju valdes loceklis.

11. Padomes darbības laikā NVO, kuras vēlas tikt iekļautas Padomē, Padomes priekšsēdētājam iesniedz pieteikumu un reģistrācijas apliecības kopiju, NVO kontaktinformāciju – NVO lēmējinstitūcijas (valdes u.tml.) vadītāja vārdu, uzvārdu, pasta adresi ar indeksu, vadītāja un biroja tālruņa un faksa numuru, e-pasta un skype adresi utt., kā arī NVO lēmējinstitūcijas pilnvaru vai protokola izrakstu par lēmumu iesaistīties Padomē.

12. Pēc šī nolikuma 10.punktā minēto dokumentu saņemšanas Padomes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par NVO iekļaušanu Padomē, ko apstiprina Padome.

13. Lēmums par NVO iekļaušanu vai atteikums iekļaut NVO Padomes sastāvā NVO tiek nosūtīts rakstiski divu nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

14. Padomē iekļauto NVO Padomes sēdē pārstāv viens cilvēks – valdes priekšsēdētājs vai cita NVO pilnvarota persona (pilnvarojums uzrādāms, reģistrējoties sēdei pirms tās sākuma).

15. Padomi pārstāv un tās darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.

16. Padomes lēmumi ir rekomendējoši un informējoši un tie tiek pieņemti Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam.

17. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī.

18. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai domes pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

19. Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolēšanu veic no Padomes locekļiem iecelts protokolētājs. Protokolu paraksta Padomes sēdes vadītājs un protokolētājs.

20. Protokolā ierakstāms:

20.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

20.2. cikos sēde ir atklāta un slēgta;

20.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

20.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, pielikumā pievienojot reģistrācijas lapu, kurā norādīta NVO un NVO pārstāvja vārds uzvārds;

20.5. sēdes darba kārtība;

20.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

20.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

20.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums, balsojuma atšifrējums;

20.9. pieņemtais lēmums;

20.10. cita informācija pēc sēdes dalībnieku pieprasījuma.

21. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs uz savu pilnvaru laiku. Padomes priekšsēdētājs iesniedz domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā katras Padomes sēdes protokola vienu eksemplāru.

22. Padomes priekšsēdētājs pārstāv Padomi savas kompetences ietvaros.

V. Padomes darbības pārtraukšana

23. Padome kā konsultatīva institūcija tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar domes lēmumu.

24. Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Padomes lēmumu šādos gadījumos:

24.1. pēc paša vēlēšanās, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

24.2. ja to pieprasa vismaz 3/4 Padomes locekļu, pieņemot lēmumu Padomes sēdē.

25. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Padomes priekšsēdētāja lēmumu, ja to pieprasa:

25.1. pēc paša vēlēšanās, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

25.2. ja to pieprasa vismaz 3/4 Padomes locekļu, pieņemot lēmumu Padomes sēdē.

VI. Noslēguma jautājumi

26. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 30. augusta nolikums Nr.15 „Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums”.

27. Līdzšinējai Padomei trīs mēnešu laikā no šī nolikuma apstiprināšanas brīža nodrošināt Padomes sastāva veidošanu, Padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu, un turpmāko sadarbību atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem.

28. Līdz jauna Padomes sastāva izveidošanai līdzšinējai Padomei ir tiesības savas kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus domei.

29. Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina šī nolikuma publicēšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā „Jūrmalas Avīze” un mājaslapā internetā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF