Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2015.gada 15.oktobrīNr.19

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde sasaukta plkst.1100

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vadītāja vietniece

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Mārtiņš Stulpiņš, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Juris Visockis, Jānis Lediņš, Rita Sproģe, Karina Siņkeviča, Gunta Liepiņa, Larisa Loskutova Anita Adijāne, Boriss Doņņikovs, Ligita Maziņa, Iveta Blaua

Nepiedalās deputāti:

Arnis Ābelītis

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Arturs Grants

Priekšsēdētāja biroja vadītāja

Ingrīda Vilkārse

Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes vadītāja

Līga Dzirnekle

Attīstības pārvaldes vadītājs

Edgars Stobovs

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Izglītības pārvaldes vadītāja p.i.

Imants Vasmanis

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Dzīvokļu nodaļas vadītāja

Guna Voitkāne

Personāla nodaļas vadītāja

Inārija Dzene

Labklājības pārvaldes vadītāja

Laima Grobiņa

Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

Indra Dreika

Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs

Elviss Venters

Tūrisma nodaļas vadītāja

Gunta Ušpele

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja p.i

Jekaterina Milberga

Kultūras centra direktors

Agnis Kristvalds

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Baiba Birka

SIA „Jūrmalas ūdens” projektu ieviešanas vienības ekonomiste

Anda Zaķe

Sākumskolas „Atvase” direktore

Mirdza Vīnberga

Pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” vadītāja

Malvīna Maiboroda

Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” vadītāja

Aida Berkoviča

Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” vadītāja p.i.

Laima Kronberga

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

4.

Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums

5.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu

6.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

7.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu

8.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. “Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos” atklātajā projektu konkursā

9.

Par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projektu pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

10.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” noslēgumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

12.

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta”

13.

Par ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu

14.

Par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Ēdam atbildīgi” īstenošanā

15.

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” dalību Starptautiskā pilotprojektā „Ēdam atbildīgi!”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”

19.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

20.

Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu

21.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

22.

Par atļauju būves nojaukšanai Graudu ielā 8, Jūrmalā

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Meistaru ielā 8, Jūrmalā

24.

Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā

25.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā un Valtera prospektā 6, Jūrmalā

27.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

30.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

31.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu

32.

Par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu

33.

Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

34.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

35.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

36.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu

37.

Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai „Taurenītis”

38.

Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru

39.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā

40.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

41.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

42.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 – 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

43.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

44.

Par apbūvētā zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 1403, atsavināšanu

45.

Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, atsavināšanu

46.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1-2, Jūrmalā, atsavināšanu

47.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā, iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumu par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājums tiek iekļauts sēdes darba kārtībā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību ar izmaiņām („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), sēdes darba kārtība ar izmaiņām tiek apstiprināta.

2.

Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”

5.

Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums

6.

Par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu

7.

Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

8.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu

9.

Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. „Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos” atklātajā projektu konkursā

10.

Par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projektu pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

11.

Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” noslēgumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”

13.

Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta”

14.

Par ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu

15.

Par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Ēdam atbildīgi” īstenošanā

16.

Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” dalību Starptautiskā pilotprojektā „Ēdam atbildīgi!”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”

20.

Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu

21.

Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu

22.

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu

23.

Par atļauju būves nojaukšanai Graudu ielā 8, Jūrmalā

24.

Par atļauju būves nojaukšanai Meistaru ielā 8, Jūrmalā

25.

Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā

26.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu

27.

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā un Valtera prospektā 6, Jūrmalā

28.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā

29.

Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā

30.

Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu

31.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

32.

Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu

33.

Par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu

34.

Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

35.

Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

36.

Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu

37.

Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu

38.

Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai „Taurenītis”

39.

Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru

40.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā

41.

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

42.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

43.

Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 – 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

44.

Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu

45.

Par apbūvētā zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 1403, atsavināšanu

46.

Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, atsavināšanu

47.

Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1-2, Jūrmalā, atsavināšanu

48.

Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā, iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

2. Par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.398)

Ziņotājs:

A.Kristvalds

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas Kultūras centra maksas pakalpojumiem.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” (lēmums Nr.399)

Ziņotājs:

I.Dzene

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu” (saistošie noteikumi Nr.38)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, saskaņā ar Finanšu komitejā , Izglītības jautājumu komitejā un Kultūras jautājumu komitejā lemto, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu”.

5. Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

L.Dzirnekle

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikumu.

6. Par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu (lēmums Nr.400)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam 1.prioritārā virziena „Konkurētspējīga ekonomika” projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu.

7. Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.401)

Ziņotājs:

E.Stobovs

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” I. sadaļas „Stratēģiskā daļa” e) apakšnodaļas „Prioritātes un rīcības virzieni” aktualizētās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

8. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu (lēmums Nr.402)

Ziņotājs:

J.Milberga ziņo, ka ir sagatavota un deputātiem izsniegta precizēta lēmuma projekta redakcija.

Izsakās:

G.Truksnis aicina deputātus balsot par precizēto lēmuma projekta redakciju.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu.

9. Par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. „Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos” atklātajā projektu konkursā (lēmums Nr.403)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.2020.gadam konkrētā mērķa 2.1. „Ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu attīstīšana ilgtspējīgos tūrisma objektos” atklātajā projektu konkursā.

10. Par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projektu pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.404)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību darbības programmas 11.1.1.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu konkursā ar projektu pieteikumu „Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

11. Par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” noslēgumu (lēmums Nr.405)

Ziņotājs:

J.Milberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Ziemeļu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” projekta „Pieredzes apmaiņa un labas prakses piemēri Baltijas un Ziemeļu valstu dabas centros” noslēgumu.

12. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs” (lēmums Nr.406)

Ziņotājs:

E.Venters

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Kauguru veselības centrs”.

13. Par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” (lēmums Nr.407)

Ziņotājs:

A.Zaķe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta”.

14. Par ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu (lēmums Nr.408)

Ziņotājs:

G.Ušpele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par ERAF projekta „Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2015” Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/14/67/044, Līguma Nr.L-ĀTA-14-2485 noslēgumu.

15. Par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Ēdam atbildīgi” īstenošanā (lēmums Nr.409)

Ziņotājs:

I.Kausiniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta “Ēdam atbildīgi” īstenošanā.

16. Par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” dalību Starptautiskā pilotprojektā „Ēdam atbildīgi!” (lēmums Nr.410)

Ziņotājs:

M.Vīnberga

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas sākumskolas „Atvase” dalību Starptautiskā pilotprojektā „Ēdam atbildīgi!”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums” (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

M.Maiboroda

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums” (nolikums Nr.40)

Ziņotājs:

A.Berkoviča

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums” (nolikums Nr.41)

Ziņotājs:

L.Kronberga

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” nolikums”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.10 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš” nolikums”.

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 „Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” nolikums”.

20. Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu (lēmums Nr.411)

Ziņotājs:

B.Birka

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu.

21. Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.412)

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.413)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par sociālo dzīvojamo telpu piešķiršanu un īres līgumu noslēgšanu.

2. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu.

23. Par atļauju būves nojaukšanai Graudu ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.414)

24. Par atļauju būves nojaukšanai Meistaru ielā 8, Jūrmalā (lēmums Nr.415)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju būves nojaukšanai Graudu ielā 8, Jūrmalā.

2. Par atļauju būves nojaukšanai Meistaru ielā 8, Jūrmalā.

25. Par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā (lēmums Nr.416)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par vidi degradējošu dzīvojamās ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu Ķemeru ielā 48A, Jūrmalā.

26. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu (lēmums Nr.417)

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka nepieciešams precizēt lēmuma projekta1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt zemes vienības Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 013 0708, ar kopējo platību 2391 m2, zemes ierīcības projektu un sadali, atdalot zemes vienības daļu 1014 m2 platībā un piešķirot adresi Ciļņu iela 12, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Ciļņu ielā 10, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1377 m2 saskaņā ar šī lēmuma pielikumu”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar precizējumu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ciļņu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.

27. Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā un Valtera prospektā 6, Jūrmalā

(lēmums Nr.418)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanu Dzimtenes ielā 13, Jūrmalā, Valtera prospektā 4, Jūrmalā un Valtera prospektā 6, Jūrmalā.

28. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā (lēmums Nr.419)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 33, Jūrmalā.

29. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā (lēmums Nr.420)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 149, Jūrmalā.

30. Par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu (lēmums Nr.421)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma zemesgabaliem Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16, Jūrmalā un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai darba uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu.

31. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.422)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 21, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

32. Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu (lēmums Nr.423)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 23, Jūrmalā, apstiprināšanu.

33. Par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu (lēmums Nr.424)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par pludmales nogabalu saraksta, kuru nomas tiesību izsole organizējama, paredzot investīcijas, apstiprināšanu.

34. Par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.425)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Turaidas ielā 2, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu.

35. Par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.426)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Aizputes ielā 11, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

36. Par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu (lēmums Nr.427)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Kapteiņa Zolta ielā 123, Jūrmalā, daļas nomas līguma pagarināšanu.

37. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu (lēmums Nr.428)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Mākslas skolu.

38. Par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai „Taurenītis” (lēmums Nr.429)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par izglītības iestādes objekta nodošanu patapinājumā sākumskolai „Taurenītis”.

39. Par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru (lēmums Nr.430)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sporta ēkas Kļavu ielā 29/31 patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas Sporta servisa centru.

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā (lēmums Nr.431)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vēju ielā 2, Jūrmalā.

41. Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.432)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Skolas ielā 27C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

42. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu (lēmums Nr.433)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 33, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu.

43. Par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 – 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu (lēmums Nr.434)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Edinburgas prospekts 51 – 1, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu.

44. Par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu (lēmums Nr.435)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Piestātnes ielā 18, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otras izsoles rīkošanu.

45. Par apbūvētā zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 1403, atsavināšanu (lēmums Nr.436)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par apbūvētā zemesgabala Rītupes ielā 32, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 018 1403, atsavināšanu.

46. Par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, atsavināšanu (lēmums Nr.437)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Vikingu ielā 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6503, atsavināšanu.

47. Par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1-2, Jūrmalā, atsavināšanu (lēmums Nr.438)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par neapdzīvojamo telpu Nr.602 Brīvības prospektā 88, k-1-2, Jūrmalā, atsavināšanu.

48. Par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā, iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā (lēmums Nr.439)

Ziņotājs:

I.Dreika

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Truksnis, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, J.Lediņš, G.Liepiņa, R.Sproģe, K.Siņkeviča, I.Blaua, L.Loskutova, A.Adijāne, L.Maziņa, B.Doņņikovs), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par tiesas sprieduma izpildi un zemesgabala Tallinas ielā 34, Jūrmalā, iekļaušanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.

Sēde slēgta plkst.1125

Nākamā kārtējā domes sēde tiek plānota 2015.gada 12.novembrī plkst.1100.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2015.gada 19.oktobrī.


Lejupielāde: DOC un PDF