Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 9.jūlijāNr. 259

protokols Nr. 12, 3. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija
lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Sanitu Miezi uz pieciem gadiem.

2. Noteikt šādu Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu:

2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Birka (pilnvaru termiņš no 2015.gada 29.aprīļa);

2.2. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Līga Rokjāne (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.janvāra);

2.3. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Sanita Mieze (pilnvaru termiņš no 2015.gada 22.jūlija);

2.4. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa);

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Ieva Tampe (pilnvaru termiņš no 2010.gada 22.jūlija).

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF