Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 9.jūlija 259.lēmumu

2015.gada 16.aprīlīNr. 165

protokols Nr. 8, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342
„Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu”

Saskaņā ar Latvijas Republikas Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 6.jūlija nolikuma Nr.9 „Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums” 2.4.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.342 „Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu” (turpmāk- Lēmums) šādus grozījumus:

1. Papildināt Lēmumu ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Birku uz pieciem gadiem.”

2. Papildināt Lēmumu ar 12.punktu šādā redakcijā:

„12. Ievēlēt par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekli Renāti Ivanovsku uz pieciem gadiem.”

3. Lēmuma 2.punkta 2.1.apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā:

„2.1. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Birka (pilnvaru termiņš no 2015.gada 29.aprīļa).

4. Papildināt Lēmuma 2.punktu ar 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekle Renāte Ivanovska (pilnvaru termiņš no 2015.gada 16.aprīļa).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF