Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 17

protokols Nr. 2, 19. punkts

Par atļauju būvju nojaukšanai
20.līnijā 3, Jūrmalā

Pamatojoties uz J.L. (personas kods ***) pilnvarotās personas M.U. (personas kods ***) 2014.gada 31.oktobra iesniegumu, kas Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.14-3/4327 ar lūgumu atļaut nojaukt tam piederošo dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 001 un dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 002 20.līnijā 3, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) 2014.gada 5.novembra sēdes dienas kārtībā iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000143199 norakstu, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, ēkas arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju, izdruku par deklarētajām personām dzīvesvietā, 2014.gada 2.septembra pilnvaru iereģistrētu aktu un apliecinājuma reģistrā ar Nr.2610, bankas izziņu un ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 001 un dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 002 20.līnijā 3, Jūrmalā.

Pamatojoties uz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2014.gada 12.decembra atzinumu Nr.11-02/3013, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 468.punktu un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2014.gada 5.novembra atzinumu (protokols Nr.11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut īpašniekam J.L. (personas kods ***) nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 001 un dzīvojamo ēku Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 002 20.līnijā 3, Jūrmalā.

2. Veikt dzīvojamās ēkas Nr.001 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 001 un dzīvojamās ēkas Nr.002 ar būves kadastra apzīmējumu 1300 004 2202 002 20.līnijā 3, Jūrmalā, nojaukšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 ,,Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” noteiktajai kārtībai saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF