Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 15

protokols Nr. 2, 17. punkts

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
personas dzīvesvietā ieviešanu pašvaldībā

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu un 27.panta otro daļu, Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas pirmo apakškārtu”, Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu”, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumu Nr.599 „Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016.gadam”, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 30.jūnija lēmumu Nr.283 „Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam”, lai turpmāk nodrošinātu šo sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem to dzīvesvietā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt šādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu pēc projektu ilgtspējas termiņu notecējuma:

1.1. pavadoņa pakalpojums;

1.2. dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem;

1.3. specializēto darbnīcu pakalpojums;

1.4. dienas centra pakalpojums romu tautības Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem;

1.5. higiēnas centra pakalpojums.

2. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei līdz 2015.gada 20.februārim izstrādāt saistošo noteikumu grozījumu projektu Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” šī lēmuma 1.punktā uzskaitīto pakalpojumu iestrādāšanai normatīvajā regulējumā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF