Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2015.gada 22.janvārīNr. 9

protokols Nr. 2, 11. punkts

Par nokavēto nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Jūrmalas pilsētas dome , izskatot M.F. (personas kods ***) (turpmāk – Iesniedzējs) 2014.gada 11.novembra iesniegumu Nr.1.1-39/5073-F, 2014.gada 24.novembra iesniegumu Nr.1.1-39/5235-F, 2014.gada 10.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/5472-F, 2014.gada 16.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/5562-F, 2014.gada 23.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/5667-F, 2014.gada 30.decembra iesniegumu Nr.1.1-39/5730-F, 2015.gada 9.janvāra iesniegumu Nr.1.1-39/121-F par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu 2372,10 EUR (divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 10 centi) apmērā labprātīgu samaksu līdz 2017.gada 10.decembrim, konstatē.

Saskaņā ar 2014.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. A.Granta lēmumu – izpildu dokumentu Nr.14-L303-i par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu nolemts no Iesniedzēja piedzīt nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus 2401,73 EUR (divi tūkstoši četri simti viens euro un 73 centi) apmērā, tai skaitā:

- par ēkām Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300-007-6405, kopā 2401,73 EUR, tai skaitā pamatparāds 2194,18 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda 207,55 EUR.

Iesniedzējs 2015.gada 5.janvārī ir samaksājis daļu no nekustamā īpašuma nodokļa parāda 65,89 EUR apmērā.

Uz 2015.gada 10.janvāri atlikusī no Iesniedzēja saskaņā ar 2014.gada 29.decembra Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora p.i. A.Granta lēmumu – izpildu dokumentu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Nr.14-L303-i piedzenamā nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu summa un nokavējuma nauda, kas saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu ir palielinājusies par periodu no lēmuma – izpildu dokumenta par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu pieņemšanas dienas līdz 2015.gada 10.janvārim, ir 2348,85 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 85 centi) apmērā, tai skaitā:

- par ēkām Rēzeknes pulka ielā 4, Jūrmalā kadastra Nr. 1300-007-6405, kopā 2348,85 EUR, tai skaitā pamatparāds 2136,39 EUR (par laika periodu no 2010.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 31.decembrim) un nokavējuma nauda 212,46 EUR.

Iesniedzējs 2014.gada 10.decembra iesniegumā norāda, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds izveidojās par laika periodu no 2010.gada līdz 2013.gadam. Nespēju samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa parādu pamato ar to, ka parāds par minēto periodu tika noteikts 2013.gadā (sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, veicot nodokļa objektu datu bāzes aktualizāciju).

Jūrmalas pilsētas domei , izlemjot jautājumu, vai vienoties ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu, kas tiek piedzīti ar lēmumu – izpildu dokumentu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu , labprātīgu samaksu, ir svarīgi ņemt vērā nekustamā īpašuma nodokļa parāda rašanās laiku, sadarbību ar nodokļu administrāciju, nodokļu maksātāja motivāciju likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmitajā daļā noteikto tiesību izmantošanai, kā arī citus apstākļus, kurus izvērtējot, iestāde var izdarīt secinājumu par labprātīgas samaksas termiņu noteikšanas lietderību un pamatotību.

Tomēr nodokļu administrācija ņem vērā, ka lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi darbības laikā var būt iespējama piedziņas vēršana uz Iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā pēc citu piedzinēju iniciatīvas, kā arī to, ka gadījumā, ja nekustamais īpašums izsolē tiek atsavināts, nekustamā īpašuma nodokļa parāda atgūšana var būt apgrūtināta. Līdz ar to, ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā ir attaisnojama ar leģitīmu mērķi, proti, visas sabiedrības interesēs ir saņemt noteiktos nodokļus.

Administratīvā procesa likuma 68.panta otrās daļas 1.punkts nosaka, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati var lemt par attiecīgā administratīvā akta izdošanu vai tā saturu.

Administratīvā procesa likuma 68.panta trešā daļa nosaka, ka nosacījumam jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka sabiedrība saņemtu noteiktos nodokļu maksājumus, tad gadījumā, ja zvērināts tiesu izpildītājs vērsīs piedziņu pēc citu piedzinēju iniciatīvas uz Iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā, tas būs par pamatu lēmuma par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi atcelšanai, kā arī Jūrmalas pilsētas dome piedzīs nodokļa parādu bezstrīda kārtībā un iesniegs lēmumu - izpildu dokumentu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei.

Ņemot vērā minēto, izvērtējot nodokļu maksātāja lietas materiālus un citu Jūrmalas pilsētas domes rīcībā esošo informāciju, kā arī pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 51.pantu, 68.panta otrās daļas 1.punktu un trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 3.punktu, 20.pantu, 26.panta vienpadsmito un trīspadsmito daļu, 29.panta otro daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešo daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Vienoties ar M.F. (personas kods ***) par nokavēto nodokļu maksājumu 2348,85 EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi euro un 85 centi) apmērā labprātīgu samaksu, nosakot samaksu veikt trīs gadu laikā sākot ar 2015.gada 10.februāri , veicot maksājumus ne mazāk kā 67,11 EUR līdz katra mēneša 10.datumam, papildus maksājot kārtējos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus;

2. Gadījumā, ja zvērināts tiesu izpildītājs vērsīs piedziņu uz M.F. (personas kods ***) piederošo nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā, tad šis lēmums ir atceļams.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu nokavējuma nauda nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktajā apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otrajā daļā noteikts, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri.

Tādejādi, lai precizētu palielinājušās nokavējuma naudas apmēru, lūdzam sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Nodokļu nodaļu, zvanot uz tālruņiem: 67093895, 67093909, 67093919, 67093958, 67093891.

Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trīspadsmito daļu, ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, vai noteiktajos termiņos neveic nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņš pagarināts šā likuma 24.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktajā kārtībā, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmā un otrā daļa un Paziņošanas likuma 8.panta trešā daļa nosaka, ka administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvajā rajona tiesā.

Atgādinām, ka nodokļa parāds un kārtējie maksājumi jāiemaksā Jūrmalas pilsētas budžetā ( Jūrmalas pilsētas domei, reģistrācijas Nr.90000056357) vienā no kontiem:

AS „ABLV BANK”, AIZKLV22, konta Nr.LV79AIZK0001130040112;

AS „DNB BANKA”, RIKOLV2X, konta Nr.LV94RIKO0002013119147;

AS „CITADELE BANKA”, PARXLV22, konta Nr.LV64PARX0002484571003;

AS „SEB BANKA”, UNLALV2X, konta Nr.LV35UNLA0010010130127;

AS „SWEDBANK”, HABALV22, konta Nr.LV19HABA0551023726069.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF