Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2015.gada 12.novembrīNr. 43

protokols Nr. 20, 5. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28
„Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 12.,13.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,
63.panta trešo daļu, Republikas pilsētas domes un novada
domes deputāta statusa likuma 14.panta piekto daļu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
3.panta ceturtās daļas 5.,8.punktu, 5.panta otro daļu, 14.panta
pirmo daļu, 16.panta otro daļu, 42.panta devīto daļu, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un
pašvaldības institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2010.gada
21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”, Ministru
kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra
noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:

1. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

„56. Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti var noteikt pašvaldības institūcijas darbiniekam par konkrētā darbinieka personisko ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā un darba kvalitāti, ievērojot šādus kritērijus un apmēru:

56.1. iniciatīva, sniedz un ievieš praksē priekšlikumus darba pilnveidošanai, uzņemas konkrētus papildu pienākumus – 5% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.2. nodrošina kritisku funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildi – 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.3. iepriekšējā ceturksnī bijusi vai plānota paaugstināta darba intensitāte (īsā laika termiņā) darbā pie normatīvo aktu, ziņojumu izstrādes – 5% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.4. ieguldījums domes izveidoto komisiju un ar domes priekšsēdētāja, izpilddirektora vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu izveidoto darba grupu uzdevumu izpildē – 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.5. ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē, uzdevumu izcila izpilde (darba izpildes termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums – 5% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

56.6. pārmaiņu vadība, ieguldījums citu darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā – 5% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas”.

2. Papildināt ar 56.1 punktu šādā redakcijā:

„56.1 Ja vienlaicīgi pastāv vairāki 56.punktā minētie kritēriji piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nosaka summējot tās apmēru kopā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto maksimālo apmēru”.

3. Aizstāt 59.punktā vārdus „lai saņemtu šajā nolikumā noteikto piemaksu” ar vārdiem: „lai saņemtu šī nolikuma 44.punktā noteikto piemaksu”.

4. Papildināt ar 59.1un 59.2 punktu šādā redakcijā:

„59.1 Domes struktūrvienības vadītājs un pašvaldības institūcijas vadītājs, lai saņemtu šī nolikuma 55.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (5.pielikums) ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, pašvaldības izpilddirektoram”.

59.2 Pašvaldības institūcijas struktūrvienības vadītājs, lai saņemtu šī nolikuma 55.punktā noteikto piemaksu, iesniedz iesniegumu (5.pielikums) ar piemaksas noteikšanas pamatojumu, tās apmēru un laika posmu, par kuru nosakāma piemaksa, attiecīgās pašvaldības institūcijas vadītājam”.

5. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (šī Nolikuma 1.pielikums).

6. Papildināt ar 5.pielikumu (šī Nolikuma 2.pielikums).

7. Papildināt ar 117.1, 117.2 un 117.3 punktu šādā redakcijā:

„117.1 Ņemot vērā katra pedagoga personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti, pedagogu var materiāli stimulēt, izmantojot šim nolūkam paredzētos, kā arī ietaupītos darba samaksas fonda līdzekļus, ievērojot šādus kritērijus un apmēru:

117.11. iniciatīva, sniedz un ievieš praksē priekšlikumus darba pilnveidošanai, uzņemas konkrētus papildu pienākumus – 15% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

117.12. ieguldījums izglītojamo sasniegumu veicināšanā - 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

117.13. ieguldījums nozīmīgu, apjomīgu projektu, darba uzdevumu izpildē, uzdevumu izcila izpilde (darba izpildes termiņi, kvalitāte), neplānots darba uzdevums – 10% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas;

117.14. pārmaiņu vadība, ieguldījums citu darbinieku attīstīšanā, konsultēšanā – 5% no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas.

117.2 Ja vienlaicīgi pastāv vairāki 117.1 punktā minētie kritēriji piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti nosaka summējot tās apmēru kopā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto maksimālo apmēru”.

117.3 Piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti saskaņā ar 117.1punktu un ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto, pamatojoties uz iesniegumu (6.pielikums) nosaka ar rīkojumu:

117.31. pašvaldības izpilddirektors izglītības iestāžu vadītājiem, kas saskaņots ar Izglītības pārvaldi un Budžeta nodaļu;

117.32. pašvaldības iestādes vadītājs pedagogiem, kas saskaņots ar Izglītības pārvaldi.

8. Papildināt ar 6.pielikumu (šī Nolikuma 3.pielikums).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1. pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.43

(protokols Nr.20, 5.punkts)

DOC


2.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.43

(protokols Nr.20, 5.punkts)

DOC3.pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2015.gada 12.novembra nolikumam Nr.43

(protokols Nr.20, 5.punkts)

DOC


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF