Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2014.gada 16.janvārīNr.1

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1100

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas vecākā lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās deputāti:

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1100-1105, no plkst.1200-1203), Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Aleksejs Volkovs, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš

Nepiedalās deputāti:

Karina Siņkeviča

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja p.i.

Aivars Paegle

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Ringolds Balodis, Laima Grobiņa, Līga Baumgarte, Anita Lindermane, Sandra Brauere, Iveta Strazdiņa, Elita Cepurīte, Ģirts Brambergs, Ilze Černovska, Indra Brinkmane

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums”

5.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

6.

Par EEZ finanšu instrumenta projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu

7.

Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

8.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 18a

9.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Varoņu ielā 11

10.

Par garāžas (kadastra apzīmējums 1300 009 5604 003) Jūrmalā, Lienes ielā 28 rekonstrukciju un nodošanu ekspluatācijā

11.

Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11

12.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 3203 Meža prospektā 23, Jūrmalā

13.

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4203 002 Smilšu ielā 21, Jūrmalā

14.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1

15.

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 53

16.

Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

17.

Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Poruka prospektā 61

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju”

19.

Par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/590

20.

Par lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas Tallinas ielā 28, Jūrmalā uzturēšanu un apsaimniekošanu

21.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

22.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014.gadam apstiprināšanu

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”

1. Darba kārtības apstiprināšana

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par sēdes darba kārtību („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis nav ieradies), sēdes darba kārtība tiek apstiprināta.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (lēmums Nr.1)

Ziņotājs:

L.Baumgarte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis nav ieradies), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Ienāk R.Mežeckis

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” (saistošie noteikumi Nr.1)

Ziņotājs:

A.Lindermane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” (nolikums Nr.1)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums”.

5. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

(lēmums Nr.2)

Ziņotājs:

I.Černovska

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.710 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā.

6. Par EEZ finanšu instrumenta projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu (lēmums Nr.3)

Ziņotājs:

A.Paipare

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par EEZ finanšu instrumenta projekta „Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām” īstenošanu.

7. Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu (lēmums Nr.4)

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu.

8. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 18a

(lēmums Nr.5)

9. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Varoņu ielā 11

(lēmums Nr.6)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sēravotu ielā 18a.

2. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Varoņu ielā 11.

10. Par garāžas (kadastra apzīmējums 1300 009 5604 003) Jūrmalā, Lienes ielā 28 rekonstrukciju un nodošanu ekspluatācijā (lēmums Nr.7)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par garāžas (kadastra apzīmējums 1300 009 5604 003) Jūrmalā, Lienes ielā 28 rekonstrukciju un nodošanu ekspluatācijā.

11. Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11 (lēmums Nr.8)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atzinuma sniegšanu būves Nr.001 telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11.

12. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 3203 Meža prospektā 23, Jūrmalā (lēmums Nr.9)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 3203 Meža prospektā 23, Jūrmalā.

13. Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4203 002 Smilšu ielā 21, Jūrmalā (lēmums Nr.10)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4203 002 Smilšu ielā 21, Jūrmalā.

14. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1 (lēmums Nr.11)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – 1 (A.Ābelītis), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 1.

15. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 53

Ziņotājs:

V.Zvejniece ziņo, ka ir sagatavoti papildinājumi lēmumprojekta darba uzdevumam par to, ka apbūves noteikumi nosakāmi, ievērojot publiskās apspriešanas rezultātus un to, ka ir jāizstrādā ekonomiskais pamatojums, kas būtu atbilstošs pilsētas teritorijas plānojumam, kā arī ir nepieciešams veikt vizuālās ietekmes analīzes, lai pārliecinātos par to, ka iespējamais jaunais kūrorta objekts netraucē šai pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijai.

Izsakās:

A.Ābelītis jautā par šajā zemesgabalā jau esošo objektu.

V.Zvejniece atbild, ka šajā zemesgabalā ir rekonstruēts viesu nams, kurš ir nodots ekspluatācijā, un par šo objektu iepriekšējā gadā ir samaksāta tūrisma nodeva.

A.Ābelītis informē, ka ne fiziska iekļuve, ne arī numura rezervācija šajā viesu namā nekādā veidā nav iespējama, taču publiskajā telpā ir pieejama informācija par to, ka šajā adresē tiek pārdoti dzīvokļi.

V.Zvejniece atbild, ka šis zemesgabals atrodas Kūrorta teritorijā, un dzīvokļu īpašumi pēc teritorijas plānojuma nav atļauti, tāpēc, iespējams, minētajā gadījumā notiek maldināšana.

G.Truksnis izsakās, ka precizēto darba uzdevumu būtu jāizskata Attīstības un vides jautājumu komitejā, kā arī, ņemot vērā A.Ābelīša informāciju, ir jāizvērtē jautājums par to, kādā veidā būtu iespējams regulēt to, ka Kūrorta teritorijā esošie objekti var būt tikai un vienīgi ar kūrorta objektu funkciju. Aicina deputātus izteikt savu viedokli balsojot.

A.Ābelītis izsakās, ka ikvienam ir iespēja pārliecināties par viņa sniegto informāciju Google ierakstot „Jūras melodija”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 2 (M.Stulpiņš, J.Visockis), „pret” – 1 (J.Lediņš), „atturas” – 11 (G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, R.Mežeckis)), lēmumprojekts tika noraidīts.

16. Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (lēmums Nr.12)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 2 (R.Mežeckis, A.Volkovs)), nolēma pieņemt lēmumu par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

17. Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Poruka prospektā 61 (lēmums Nr.13)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Ābelītis uzskata, ka daudz svarīgāk būtu aktualizēt jautājumu par nekustamā īpašuma - ēkas Valtera prospektā 54 pārņemšanu pašvaldības īpašumā, par ko jau pagājušā gada sākumā tika pieņemts domes lēmums, taču līdz šim ministrijas atbilde nav saņemta. Šo ēku varētu izveidot par kultūras saieta vietu Valteru, Asaru un Krastaciema iedzīvotājiem. Savukārt, par sagatavoto lēmumprojektu, uzskata, ka nav saprotams, kāpēc pašvaldībai ir jāuzņemas vēl viena grausta sakārtošana, lai pilsētā izveidotu vēl vienu Raiņa un Aspazijas piemiņas muzeju, neskatoties uz to, ka Jūrmalā ir Aspazijas māja, kas šobrīd tiek rekonstruēta, un Raiņa un Aspazijas vasarnīca, kam arī ir  nepieciešama rekonstrukcija. Viņaprāt, tā ir neracionāla pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana.

J.Visockis uzskata, ka ir nepieciešams sakārtot Raiņa un Aspazijas vasarnīcu, un nevajadzētu pārspīlēt visu pilsētu pārvēršot par Raiņa un Aspazijas muzeju. Savukārt, nekustamajā īpašumā Poruka prospektā 61 varētu tikt sakārtota teritorija un izlikta piemiņas plāksne.

G.Liepiņa izsakās, ka Raiņa un Aspazijas vasarnīcai, kas atrodas Pliekšāna ielā ir izstrādāts liels rekonstrukcijas plāns un tuvākajā laikā paredzēta tās rekonstrukcija. Valsts, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, šo ēku pārvērtīs par ļoti pievilcīgu un saistošu vietu Jūrmalas viesiem un pašiem jūrmalniekiem Raiņa un Aspazijas daiļrades iepazīšanai. Savukārt, liela Jūrmalas sabiedrības daļa uz nekustamo īpašumu Poruka prospektā 61 neraugās kā uz graustu un apgrūtinājumu pašvaldībai, bet gan kā uz unikālu kultūrvēsturisku valsts aizsardzības pieminekli ar domu, ka tas varētu kļūt par interesantu kultūrvēsturisku centru, kas būtu saistošs pilsētas viesiem un apliecinātu to, ka vērtības, ar ko Jūrmalas pilsēta ir bagāta, netiek noniecinātas un paliek pašvaldības īpašumā. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, saprotot to, ka priekšā ir liels darbs, lai, sagatavotu šī nekustamā īpašuma noteiktu darbības programmu un pieteiktu to ES fondu finansējuma saņemšanai.

I.Kausiniece izsakās, ka ir mainījusi savu viedokli un atbalstīs sagatavoto lēmumprojektu, jo atbalsta šāda kultūrvēsturiska centra izveidi.

G.Truksnis aicina deputātus atbalstīs šo lēmumprojektu un cer, ka Privatizācijas aģentūra šo īpašumu nodos pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 13 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis)), nolēma pieņemt lēmumu par detālplānojuma projekta izstrādes nekustamo īpašumu Jūrmalā, Poruka prospektā 61.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju” (lēmums Nr.14)

Ziņotājs:

S.Brauere

Izsakās:

A.Adijāne izsaka priekšlikumu lēmumprojektu papildināt ar punktu šādā redakcijā:

„Lēmuma 2.8.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

„2.8. Sandra Brauere – Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja vietnieka p.i.””

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar papildinājumu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” –2 (J.Visockis, I.Blaua), „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 8.augustā lēmumā Nr.483 „Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” privatizācijas komisiju” ar papildinājumu.

19. Par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/590 (lēmums NNr.15)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem 2006.gada 7.jūnija pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/590.

20. Par lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas Tallinas ielā 28, Jūrmalā uzturēšanu un apsaimniekošanu (lēmums Nr.16)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par lietus ūdens pārsūknēšanas stacijas Tallinas ielā 28, Jūrmalā uzturēšanu un apsaimniekošanu.

21. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (lēmums Nr.17)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.Ābelītis, I.Blaua), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Iziet R.Mežeckis

22. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014.gadam apstiprināšanu (lēmums Nr.18)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 12 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.Ābelītis), R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmju 2014.gadam apstiprināšanu.

Ienāk R.Mežeckis

23. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi” (saistošie noteikumi Nr.2)

Ziņotājs:

S.Brauere

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš, R.Mežeckis), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 „Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi”.

Sēde slēgta 12.05

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2014.gada 30.janvārī plkst.11.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2014.gada 20.janvārī.


Lejupielāde: DOC un PDF