Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2014.gada 16.janvārīNr. 8

protokols Nr. 1, 11. punkts

Par atzinuma sniegšanu būves Nr.001
telpu atjaunošanai Jūrmalā, Vecais ceļš 11

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmuma Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē” 2.punktu sniegt atzinumu par dzīvojamās mājas Nr.001 (turpmāk – Būve) Jūrmalā, Vecais ceļš 11 (būves kadastra apzīmējums 1300 024 0106 001) par telpu atjaunošanas iespējām, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2013.gada 18.decembra sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atzinuma sniegšanu šīs Būves telpu atjaunošanas iespējām.

Komisija izskatīja lietai pievienotos dokumentus: dzīvokļu līdzīpašnieku V.S. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), S.L. (personas kods ***), A.M. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), M.V. (personas kods ***), M.L. (personas kods ***), V.O. (personas kods ***), S.S. (personas kods ***), L.S. (personas kods ***) iesniegumus Jūrmalas pilsētas domē ar lūgumu piešķirt dzīvojamās platības, tehniskās inventarizācijas lietu, zemesgrāmatas nodalījumu Nr.6522 1, Nr.6522 3, Nr.6522 5, Nr.6522 8, Nr.6522 9, Nr.6522 11, Nr.6522 12, Nr.6522 13, Nr.6522 19, Nr.6522 20, Nr.6522 21, Nr.6522 22, Nr.6522 24 norakstus, būvju fotofiksācijas, apbūves plānu, zemes robežu plānu, izdrukas par deklarētajām personām dzīvesvietā un būves tehniskās apsekošanas atzinumus.

Komisija, izvērtējot lietai pievienotos dokumentus un saskaņā ar 2001.gada 6.decembra likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.panta 4.daļas 1.punktu vienbalsīgi pieņēma lēmumu – atzīt, ka atsevišķas telpas Būvē nav atjaunojamas.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.711 „Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē” un Komisijas 2013.gada 18.decembra protokolu Nr.15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Līdzīpašnieku V.S. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), S.L. (personas kods ***), A.M. (personas kods ***), A.K. (personas kods ***), M.V. (personas kods ***), M.L. (personas kods ***), V.O. (personas kods ***), S.S. (personas kods ***), L.S. (personas kods ***) īpašumā esošās dzīvojamās telpas Jūrmalā, Vecais ceļš 11 nav atjaunojamas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF