Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 05.12.2013. Stājas spēkā 06.12.2013.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2016.gada 18.augusta 21.saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 17.oktobrīNr. 67

protokols Nr. 25, 34. punkts

Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

2. Pakalpojumu ir tiesības saņemt Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju, ja persona savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi Jūrmalas pilsētā.

II. Pašvaldības sniegto pakalpojumu veidi un pakalpojumu sniegšanas kārtība

3. Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu veidi:

3.1. ergoterapeita pakalpojums;

3.2. fizioterapeita pakalpojums;

3.3. ortodontijas pakalpojums;

3.4. zobu protezēšanas pakalpojums;

3.5. vingrošana ūdenī;

3.6. veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem.

3.7. veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem

4. Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (turpmāk – Labklājības pārvalde) adresētu iesniegumu, norādot vēlamo pakalpojumu, kā arī pakalpojuma saņēmēja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Iesniegumam pievieno šajos saistošajos noteikumos paredzētos dokumentus.

5. Labklājības pārvalde izvērtē šo saistošo noteikumu 4 .punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

5.1. par pakalpojuma piešķiršanu vai personas iekļaušanu pakalpojumu saņēmēju rindā, ja persona atbilst šajos saistošajos noteikumos paredzētajai konkrētā pakalpojuma saņēmēju mērķa grupai;

5.2. par atteikumu piešķirt pakalpojumu šo saistošo noteikumu 12.punktā paredzētajos gadījumos.

6. Labklājības pārvalde nosūta organizācijai, kurai ir tiesības sniegt pakalpojumu pašvaldībā (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs), šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto lēmumu un klienta iesniegto dokumentu kopijas.

7. Persona, vēršoties pie pakalpojuma sniedzēja, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

8. Pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz saņemto informāciju, sadarbībā ar personu izstrādā sniedzamā pakalpojuma plānu un saturu kalendāra gada ietvaros, kuru desmit darba dienu laikā nosūta Labklājības pārvaldei.

9. Pakalpojuma sniedzējs ar personu vienojas par vēlamo pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas laiku, kuru paziņo Labklājības pārvaldei.

10. Ja pakalpojuma sniedzējs nevar nodrošināt pakalpojuma sniegšanu atbilstoši sastādītajam plānam attiecīgajā kalendārajā gadā, pakalpojuma sniedzējs par to informē Labklājības pārvaldi, kura reģistrē personu pakalpojumu saņēmēju rindā nākamajam kalendārajam gadam. Labklājības pārvalde nosūta personai norīkojumu pakalpojuma saņemšanai rindas kārtībā.

11. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pieprasīt personai iesniegt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo medicīnisko dokumentāciju.

12. Labklājības pārvalde atsaka piešķirt pakalpojumu, bet uzsāktā pakalpojuma sniegšanu pārtrauc šādos gadījumos:

12.1. nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības;

12.2. saņemts pakalpojuma sniedzēja pamatots atteikums sniegt personai pakalpojumu;

12.3. persona neatbilst konkrētā pakalpojuma saņēmēju mērķgrupai;

12.4. ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ir noteicis personai kontrindikācijas konkrētā pakalpojuma saņemšanai;

12.5. persona ir saņēmusi konkrētā pakalpojuma apjomu saskaņā ar speciālista izstrādātu plānu;

12.6. persona lūdz pārtraukt konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

13. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina personai pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar atbilstoša speciālista izstrādātu plānu.

14. Līdzekļu apmērs pakalpojumu nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselību veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. Finansējuma apmērs pakalpojuma nodrošināšanai vienai personai tiek noteikts iepirkuma procedūras rezultātā, pašvaldības izsludināto projektu konkursu izvērtēšanas rezultātā vai saskaņā ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” pakalpojuma cenrādi.

III. Ergoterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtība

15. Ergoterapeita pakalpojums ir ergoterapeita profesionāla palīdzība ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, darīt iespējamu efektīvu ikdienas aktivitāšu veikšanu paša spēkiem, maksimāli izmantojot klienta spējas funkcionālās neatkarības uzturēšanai, atjaunošanai un veicināšanai.

16. Ergoterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc ergoterapeita izstrādāta plāna.

17. Ergoterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

18. Ergoterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”.

19. Lai saņemtu ergoterapeita pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī par rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojuma saņemšanai.

20. Par ergoterapeita pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

21. Ergoterapeita pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo saistošo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

IV. Fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtība

22. Fizioterapeita pakalpojums ir klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, novērtēšana un ārstēšana. Fizioterapeita pakalpojums palīdz klientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu.

23. Fizioterapeita pakalpojums ietver novērtēšanu, terapiju, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc fizioterapeita izstrādāta plāna.

24. Fizioterapeita pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

25. Fizioterapeita pakalpojumu sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”.

26. Lai saņemtu fizioterapeita pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojuma saņemšanai.

27. Par fizioterapeita pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

28. Fizioterapeita pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

V. Ortodontijas pakalpojuma saņemšanas kārtība

29. Ortodontijas pakalpojums ir nepareizi izvietotu zobu un žokļu attiecību regulācija un korekcija, kā rezultātā tiek iegūts funkcionālais sakodiens.

30. Ortodontijas pakalpojums ietver izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu vai mazināšanu, kā arī veselību veicinošu, konsultatīvu, profilaktisko darbu pēc pakalpojuma sniedzēja – ortodontijas speciālista izstrādāta plāna.

31. Ortodontijas pakalpojumu ir tiesīgi saņemt bērni līdz 18 gadu vecumam.

32. Ortodontijas pakalpojuma sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

33. Ortodontijas pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

VI. Zobu protezēšanas pakalpojuma saņemšanas kārtība

34. Zobu protezēšanas pakalpojums kvalitatīvi aizvieto dažādu iemeslu dēļ zaudētus dabīgos zobus, atjaunojot to funkcionalitāti un estētiskās īpašības ar izņemamām zobu protēzēm (zobu plates).

35. Zobu protezēšanas pakalpojumi ietver konsultācijas, klientu mutes dobuma izmeklēšanu un protēžu izgatavošanu pēc pakalpojumu sniedzēja izstrādāta plāna.

36. Zobu protezēšanas pakalpojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

37. Zobu protezēšanas pakalpojuma sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

38. Zobu protezēšanas pakalpojuma saņemšanai 75% no pakalpojuma pilnas maksas sedz klients un 25% tiek segti no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

39. Par zobu protezēšanas pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojumu saņemšanas kārtību un apjomu.

VII. Vingrošanas ūdenī pakalpojuma saņemšanas kārtība

40. Vingrošana ūdenī ir mērķtiecīgu vingrojumu programma ar mērķi samazināt personas aptaukošanos, uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un novērst liekā svara radīto kaitējumu veselībai.

41. Vingrošana ūdenī ietver novērtēšanu, konsultācijas, nodarbības individuāli un grupās pēc pakalpojuma sniedzēja izstrādāta plāna.

42. Vingrošanas ūdenī pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar aptaukošanos.

43. Vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”.

44. Lai saņemtu vingrošanas ūdenī pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un aptaukošanās esamību, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

45. Par vingrošanas ūdenī pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs slēdz līgumu ar personu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.

46. Vingrošanas ūdenī pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

VIII. Veselību veicinošo pasākumu kompleksa senioriem pakalpojuma saņemšanas kārtība

47. Veselību veicinošo pasākumu komplekss senioriem (turpmāk tekstā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums, ar mērķi uzlabot senioru dzīves kvalitāti un sekmēt veselīgu un aktīvu novecošanu.

48. Pasākumu kompleksa pakalpojums ietver fizioterapeita un ergoterapeita nodarbības, uztura speciālista un psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā un trenažieru zālē, relaksācijas aktivitātes, nūjošanu.

49. Pasākumu kompleksa pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras sasniegušas likumā noteikto vecuma pensijas piešķiršanas vecumu.

50. Pasākumu kompleksa pakalpojumu sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu, vai saskaņā ar pašvaldības izsludināto projektu konkursu.

51. Lai saņemtu pasākumu kompleksa pakalpojumu, persona šo saistošo noteikumu 4 .punktā minētajam iesniegumam pievieno ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām veselības veicināšanas pakalpojumu saņemšanai.

52. Par pasākumu kompleksa pakalpojuma sniegšanu pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.

53. Pasākumu kompleksa pakalpojumu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14 .punktā noteikto finansējuma apmēru.

VIII.1 Veselību veicinošo pasākumu kompleksa topošajām māmiņām saņemšanas kārtība. Papildināts ar domes 2015.gada 26.marta 17.saistošajiem noteikumiem

53.1 1. Veselību veicinošo pasākumu komplekss topošajām māmiņām (turpmāk šajā nodaļā – pasākumu komplekss) ir vairāku speciālistu sniegto pakalpojumu kopums ar mērķi uzlabot topošo māmiņu veselības stāvokli grūtniecības laikā, sekmēt zināšanas par veselīgu dzīves sākumu mazulim.

53.1 2. Pasākumu komplekss ietver uztura speciālista, psihologa, fizioterapeita un ergoterapeita izglītojošas nodarbības, nodarbības baseinā un zālē un relaksācijas aktivitātes.

53.1 3. Pasākumu kompleksu ir tiesīgas saņemt personas pēc 12.grūtniecības nedēļas.

53.1 4. Pasākumu kompleksa sniedzēju izvēlas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka iepirkumu procedūras organizēšanu un veikšanu.

53.1 5. Lai saņemtu pasākumu kompleksu, persona šo saistošo noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno ārsta - ginekologa izziņu par personas veselības stāvokli, par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, kā arī rekomendācijām pasākumu kompleksa saņemšanai.

53.1 6. Par pasākumu kompleksa sniegšanu pakalpojuma sniedzējs ar personu slēdz līgumu, nosakot pakalpojuma saņemšanas kārtību un apjomu.

53.1 7. Pasākumu kompleksu apmaksā no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, nepārsniedzot šo noteikumu 14.punktā noteikto finansējuma apmēru.

IX. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

54. Labklājības pārvaldes pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

55. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

X. Noslēguma jautājums

56. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.67

„Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Īss projekta satura izklāsts

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu veidus, pakalpojumu piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

Projekta nepieciešamības pamatojums

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, pašvaldībai jānodrošina veselības aprūpes pieejamība, kā arī jāveicina iedzīvotāju veselīgs dzīvesveids un sports.

Saistošo noteikumu projekts „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka Jūrmalas pašvaldībā pieejamos veselību veicinošos pakalpojumus. Saistošo noteikumu projekts nodrošina Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem vienotas informācijas pieejamību par pašvaldībā pieejamiem veselību veicinošiem pakalpojumiem. Saistošo noteikumu projekts nosaka katra pakalpojuma saturu, mērķa grupu, kā arī dokumentu iesniegšanas kārtību, lai persona saņemtu pakalpojumu. Saistošajos noteikumos ir iekļauti šādi veselību veicinošie pakalpojumi: ergoterapeita pakalpojums, fizioterapeita pakalpojums, ortodontijas pakalpojums, zobu protezēšanas pakalpojums, vingrošana ūdenī un veselību veicinošs pasākumu komplekss senioriem.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļu apmērs katra pakalpojuma nodrošināšanai tiek noteikts atbilstoši Jūrmalas pašvaldības budžetā attiecīgajā gadā veselību veicinošo pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtajiem līdzekļiem. 2013.gadā veselību veicinošo pakalpojumu izmaksas tiks nodrošinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros.

Informācija par plānoto projekta saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts attiecas uz veselības veicināšanas jomu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 45.pantu saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā un pašvaldības mājaslapā.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis