Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 04.12.2013. Stājas spēkā 01.01.2014.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 17.oktobrīNr. 46

protokols Nr. 25, 13. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

1. Veikt Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „50 lati" ar skaitli un vārdu „72 euro”;

1.2. papildināt 3.5. apakšpunktu pēc vārdiem „katru mēnesi līdz” ar vārdu „nākamā”;

1.3. izteikt saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.”

1.4. Papildināt 4.2.apakšpunktu pēc vārdiem „Jūrmalas pilsētas domes” ar vārdu „izpilddirektora”.

2. Saistošie noteikumi publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPaskaidrojuma raksts Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.46
„Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

1.

Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz aizstāt noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro. Grozījumi arī precizē lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

2.

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai pielāgotu tos euro ieviešanai.

3.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Latu aizstāšanai ar euro tiek piemērota Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punkts, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1=LVL 0,702804 un veicot noapaļošanu uz augšu līdz veselam skaitlim.

Grozījums nav personai nelabvēlīgāks par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos.

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5.

Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF