Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SĒDES PROTOKOLS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr.27

Ceturtdiena

Jūrmalā Jomas ielā 1/5

Sēde atklāta plkst.1000

Sēdi vada:

domes priekšsēdētājs

Gatis Truksnis

Sēdi protokolē:

domes Administratīvās nodaļas lietvede

Arnita Liepiņa

Sēdē piedalās:

Romāns Mežeckis (nepiedalās no plkst.1115 -1125), Mārtiņš Stulpiņš, Gunta Liepiņa, Iveta Blaua, Aleksejs Volkovs, Irēna Kausiniece, Dace Riņķe, Anita Adijāne, Karina Siņkeviča, Juris Visockis, Larisa Loskutova, Arnis Ābelītis, Ligita Maziņa, Jānis Lediņš

Sēdē piedalās:

Izpilddirektora p.i.

Gunta Smalkā

Administratīvās nodaļas vadītāja

Indra Kalvāne

Budžeta nodaļas vadītāja

Inga Brača

Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja

Vita Zvejniece

Sēdē uzaicināti:

Ringolds Balodis, Olga Štāle, Laima Grobiņa, Guna Voitkāne, Aivars Paegle, Anna Deičmane, Gunta Jubele, Agita Bērzupe, Anete Ābelīte, Karīna Štālmane, Iveta Strazdiņa, Jānis Ezers

Piedalās:

pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 113.punktu balsošana par visiem jautājumiem notiek paceļot roku.

Darba kārtība:

1.

Darba kārtības apstiprināšana

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības nolikumu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas nolikumu

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas nolikumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas nolikumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļas nolikumu

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

18.

Par dzīvokļu jautājumiem

19.

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”

20.

Par debitoru parādu norakstīšanu

21.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””

22.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

23.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

24.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

25.

Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā konkursā

26.

Par vidi degradējošu būvi Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 5007 001

27.

Par vidi degradējošu būvi Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2502 001

28.

Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020

29.

Par vidi degradējošu būvi Krāslavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3002 001

30.

Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001

31.

Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001

32.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007

33.

Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 130 012 2903 010

34.

Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002

35.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

36.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

37.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

38.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 61, Jūrmalā

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 645 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

41.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608 „Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” atzīšanu par spēku zaudējušu

42.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu

43.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu

44.

Par dzīvojamo māju Turaidas ielā 41 liters Nr.1, 2., 3, 4. pārvaldīšanas tiesību nodošanu

45.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

46.

Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā

47.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

1. Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis ierosina sēdes darba kārtībā iekļaut šādus papildu jautājumus:

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

· Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

A.Ābelītis jautā par to, ka Finanšu komitejā tika runāts, ka, iespējams, domes sēdē tiks izskatīts jautājums saistībā ar Ķemeru sanatorijas izsoli.

G.Truksnis atbild, ka situācija tiek risināta un ir saņemts juristu atzinums. Uz šo domes sēdi nav bijis iespējams šo jautājumu līdz galam sagatavot, tāpēc, līdz ko šis jautājums būs sagatavots, tiks sasaukta domes ārkārtas sēde.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībā („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, D.Riņķe, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), papildu jautājumi tiek iekļauti sēdes darba kārtībā.

2.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”

3.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

4.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

5.

Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem

6.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

7.

Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu

8.

Par Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības nolikumu

9.

Par Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas nolikumu

10.

Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu

11.

Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas nolikumu

12.

Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas nolikumu

13.

Par Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļas nolikumu

14.

Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikumu

15.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”

16.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

17.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu”

18.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā”

19.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”

20.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”

21.

Par dzīvokļu jautājumiem

22.

Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”

23.

Par debitoru parādu norakstīšanu

24.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””

25.

Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

26.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 „Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi”

27.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums”

28.

Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā konkursā

29.

Par vidi degradējošu būvi Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 5007 001

30.

Par vidi degradējošu būvi Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2502 001

31.

Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020

32.

Par vidi degradējošu būvi Krāslavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3002 001

33.

Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001

34.

Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001

35.

Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007

36.

Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 130 012 2903 010

37.

Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002

38.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

39.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”

40.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

41.

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 61, Jūrmalā

42.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 645 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1”

43.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””

44.

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608 „Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” atzīšanu par spēku zaudējušu

45.

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu

46.

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu

47.

Par dzīvojamo māju Turaidas ielā 41 liters Nr.1, 2., 3, 4. pārvaldīšanas tiesību nodošanu

48.

Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā

49.

Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā

50.

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju” (lēmums Nr.664)

3. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

(lēmums Nr.665)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 „Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju”.

2. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”.

4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” (nolikums Nr.29)

5. Par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem (lēmums Nr.666)

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikuma un lēmuma projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt:

1. Nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”.

2. Lēmumu par naudas balvas piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem.

6. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 „Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”

Ziņotājs:

G.Voitkāne

Izsakās:

A.Ābelītis iebilst pret to, ka šis jautājums nav izskatīts Finanšu komitejā un Revīzijas un kontroles jautājumu komitejā.

L.Loskutova jautā, kāpēc šis jautājums ir nokavēts un netika sagatavots trīs mēnešus atpakaļ, kad tika izveidotas komitejas?

G.Voitkāne atbild, ka sagatavoto lēmumprojektu nevar uzskatīt par nokavētu, jo Atlīdzības likums nosaka, ka papildatvaļinājumu var izmantot tikai tad, kad ir izmantots ikgadējais atvaļinājums. Šobrīd neviens no algotajiem deputātiem vēl nav izmantojis ikgadējo atvaļinājumu.

G.Truksnis izsakās, ka ar sagatavoto lēmumprojektu tiek sakārtotas vairākas 2010.gada 19.augusta lēmuma Nr.585 nepilnības, atbilstoši esošajai situācijai.

J.Visockis neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu un aicina arī deputātus to neatbalstīt. Izsakās par saņemto VARAM vēstuli par iepriekšējā domes sēdē pieņemto lēmumu „ Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par „Slokas darījumu parks” detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7”.

A.Ābelītis arī neatbalsta sagatavoto lēmumprojektu un aicina deputātus šo jautājumu izvērtēt no ētikas un morāles viedokļa. Izsaka priekšlikumu no lēmumprojekta svītrot 2. un 3.punktu. Ja šis priekšlikums netiek atbalstīts, tad ir priekšlikums lēmumprojekta 2.punktu papildināt ar tekstu: „izņemot Kūrorta un tūrisma jautājumu komitejas un Drošības un kārtības jautājumu komitejas priekšsēdētāju”.

I.Blaua , attiecībā uz A.Ābelīša izteikto otro priekšlikumu, izsaka priekšlikumu lēmumprojekta 2.punktu papildināt arī ar tekstu: „izņemot Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētāju”.

I.Kausiniece izsakās, ka pati personīgi darba pienākumu apjoma dēļ nav izmantojusi visu sev pienākušos atvaļinājumu savā pamatdarbavietā, kur nu vēl šajā lēmumprojektā paredzēto papildatvaļinājumu. Taču neiebilst, ja kādam no deputātiem ir iespēja to izmantot.

L.Loskutova vērš I.Kausinieces uzmanību uz lēmumprojekta 3.punktu, kurā ir noteikts, ka izbeidzoties komitejas priekšsēdētaja pilnvarām, ir izmaksājama kompensācija par neizmantoto papildatvaļinājumu.

G.Truksnis izsakās, ka, pirmkārt, papildatvaļinājumu piešķir pamatojoties uz iesniegumu un, otrkārt, jau 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.585 bija noteikts par  kompensācijas izmaksāšanu par neizmantoto papildatvaļinājumu. Šobrīd ar sagatavoto lēmumprojektu tas tiek piemērots arī jaunizveidotajam izpilddirektora vietnieka amatam un jaunizveidoto komiteju priekšsēdētājiem. Uzskata, ka par godprātīgu un aktīvu darbu deputātiem ir tiesības to saņemt,  un arī no juridiskā viedokļa šis lēmumprojekts ir korekts. Attiecībā uz J.Visocka minēto ministrijas vēstuli, izsakās, ka, tā ir saņemta tikai iepriekšējā dienā, un ar to iepazinies ir tikai daļēji. Tā vēl tiks izvērtēta un Pilsētplānošanas nodaļa sniegs par to savu  viedokli. Katrā ziņā tajā nav minēts nekas, par ko izteicās deputāts J.Visockis un, vērš deputātu uzmanību uz iepriekšējā domes sēdē V.Zvejnieces teikto, ka Pilsētplānošanas nodaļa nav tiesīga piešķirt Arhitektūras plānošanas uzdevumu (APU) šai būvniecības iecerei bez detālplānojuma izstrādāšanas. Aicina deputātus atsevišķi balsot par A.Ābelīša priekšlikumu lēmumprojektā svītrot 2. un 3.punktu. Savukārt par otru A.Ābelīša priekšlikumu balsot nevar, jo tas nav iesniegts rakstiski.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par A.Ābelīša priekšlikumu lēmumprojektā svītrot  2. un 3.punktu („par” – 6 (M.Stulpiņš, I.Blaua, J.Visockis, K.Siņkeviča, L.Loskutova, A.Ābelītis), „pret” – nav, „atturas” – 8 (G.Liepiņa, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, D.Riņķe, L.Maziņa, J.Lediņš)), priekšlikums tika noraidīts.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – 3 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas” – 4 (G.Liepiņa, L.Loskutova, D.Riņķe, K.Siņkeviča), I.Blaua nebalso), saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 114.punktu, izdarāma pārbalsošana.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 7 (G.Truksnis, A.Volkovs, I.Kausiniece, A.Adijāne, R.Mežeckis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – 3 (M.Stulpiņš, J.Visockis, A.Ābelītis), „atturas” – 5 (G.Liepiņa, L.Loskutova, D.Riņķe, K.Siņkeviča, I.Blaua)), lēmumprojekts tiek noraidīts.

7. Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu (nolikums Nr.30)

8. Par Jūrmalas pilsētas domes Centralizētās grāmatvedības nolikumu (nolikums Nr.31)

9. Par Jūrmalas pilsētas domes Budžeta nodaļas nolikumu (nolikums Nr.32)

10. Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikumu (nolikums Nr.33)

11. Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas nolikumu (nolikums Nr.34)

12. Par Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas nolikumu (nolikums Nr.35)

13. Par Jūrmalas pilsētas domes Sporta nodaļas nolikumu (nolikums Nr.36)

14. Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikumu (nolikums Nr.37)

15. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums” (nolikums Nr.38)

Ziņotājs:

A.Paegle ziņo, ka Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma projekta 2.punktā ir nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus.

Izsakās:

A.Ābelītis izsakās par to, ka, viņaprāt, domes priekšsēdētāja vietniekam nav pienākumu.

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par nolikumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumus:

1. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums, ar precizējumiem.

  1. Centralizētās grāmatvedības nolikums.
  2. Budžeta nodaļas nolikums.
  3. Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums.

5. Revīzijas un audita nodaļas nolikums.

  1. Izglītības nodaļas nolikums.
  2. Sporta nodaļas nolikums.
  3. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums.
  1. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 „Pilsētplānošanas nodaļas nolikums”.

16. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ” (saistošie noteikumi Nr.74)

Ziņotājs:

O.Štāle

Izsakās:

L.Loskutova - ir informācija, ka, saistībā ar iebraukšanas caurlaižu atcelšanu no 1.oktobra līdz 31.martam, caur pilsētu ir palielinājusies transporta tranzītplūsma, kas varētu pasliktināt pilsētas ceļu kvalitāti. Izsaka priekšlikumu izpilddirektora p.i. G.Smalkai izvērtēt šo situāciju, izveidojot darba grupu vai pieprasot par to informāciju no Pašvaldības policijas.

A.Ābelītis piekrīt L.Loskutovai par to, ka, tiešām, ir ievērojami palielinājusies transporta plūsma caur pilsētu. Izsaka priekšlikumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos, paredzot, ka no nākamā kalendāra gada 1.oktobra līdz 31.martam bez caurlaidēm var iebraukt tikai sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

G.Truksnis izsakās, ka A.Ābelīša priekšlikums ir izskatāms profilējošajās komitejās.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 „Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”.

17. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” (saistošie noteikumi Nr.75)

Ziņotājs:

I.Brača ziņo, ka, atbilstoši Finanšu komitejas atzinumam, ir sagatavoti un deputātiem izsniegti papildinājumi saistošo noteikumu projektam.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par saistošo noteikumu projektu ar papildinājumiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt saistošos noteikumus par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu” ar papildinājumiem.

18. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā” (lēmums Nr.667)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei „Taurenītis” Jūrmalā”.

19. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā” (lēmums Nr.668)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – 1 (J.Visockis)), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā”.

20. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā” (lēmums Nr.669)

Ziņotājs:

I.Brača

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā”.

21. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.670)

Ziņotājs:

I.Strazdiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvokļu jautājumiem.

22. Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” (lēmums Nr.671)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā”.

23. Par debitoru parādu norakstīšanu (lēmums Nr.672)

Ziņotājs:

A.Bērzupe

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par debitoru parādu norakstīšanu.

24. Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.62 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””.

25. Protokollēmums par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

Ziņotājs:

L.Grobiņa

Izsakās:

A.Ābelītis , ņemot vērā pēdējā laika traģiskos notikumus, izsaka priekšlikumu tuvākajā laikā izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības pabalstu ārkārtas gadījumos cietušajiem un to tuviniekiem.

G.Truksnis informē, ka ir parakstījis rīkojumu par materiālā pabalsta izmaksu Zolitūdes traģēdijā cietušā ģimenei, un noteikti materiālais pabalsts vēlāk tiks sniegts arī cietušā rehabilitācijai.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par protokollēmumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt protokollēmumu par precizējumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”.

26. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 „Par Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi” (lēmums Nr.673)

Ziņotājs:

J.Ezers

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 „Par Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi”.

27. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” (nolikums Nr.39)

Ziņotājs:

K.Štālmane ziņo, ka nolikuma projektā ir nepieciešams veikt redakcionālu labojumu: 6.punktu aizstāt ar 61.punktu.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu ar redakcionālu labojumu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt nolikumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 „Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums” ar redakcionālu labojumu.

28. Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā konkursā (lēmums Nr.674)

Ziņotājs:

A.Ābelīte

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” atklātā konkursā.

29. Par vidi degradējošu būvi Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 5007 001 (lēmums Nr.675)

30. Par vidi degradējošu būvi Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2502 001 (lēmums Nr.676)

31. Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020 (lēmums Nr.677)

32. Par vidi degradējošu būvi Krāslavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3002 001 (lēmums Nr.678)

33. Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001 (lēmums Nr.679)

34. Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001 (lēmums Nr.680)

35. Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007 (lēmums Nr.681)

36. Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 130 012 2903 010 (lēmums Nr.682)

37. Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002 (lēmums Nr.683)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Saskaņā ar 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 115.punktu, ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmumu projektiem („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumus:

1. Par vidi degradējošu būvi Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 5007 001.

2. Par vidi degradējošu būvi Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2502 001.

3. Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020.

4. Par vidi degradējošu būvi Krāslavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3002 001.

5. Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001.

6. Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001.

7. Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007.

8. Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 130 012 2903 010.

9. Par vidi degradējošu būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002.

38. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.684)

Ziņotājs:

A.Deičmane

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

 Iziet R.Mežeckis

39. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” (lēmums Nr.685)

40. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”

Ziņotājs:

A.Deičmane

Izsakās:

L.Loskutova iebilst, ka lēmumprojektā „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”” uz minēto īpašumu nav nokārtotas un atrodas tiesvedības procesā mantojuma tiesības.

G.Truksnis noņem no izskatīšanas jautājumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”. Aicina deputātus balsot tikai par lēmumprojektu „ Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem”.

41. Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 61, Jūrmalā (lēmums Nr.686)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Slokas ielā 61, Jūrmalā.

42. Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 645 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1 (lēmums Nr.687)

Ziņotājs:

V.Zvejniece

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 „Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 645 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1.

43. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”” (lēmums Nr.688)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 „Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens””.

44. Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608 „Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” atzīšanu par spēku zaudējušu (lēmums Nr.689)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608 „Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” atzīšanu par spēku zaudējušu.

45. Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu (lēmums Nr.690)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 14 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav, R.Mežeckis izgājis), nolēma pieņemt lēmumu par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu.

Ienāk R.Mežeckis

46. Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu (lēmums Nr.691)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas televīzijas sabiedrība” kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu.

47. Par dzīvojamo māju Turaidas ielā 41 liters Nr.1, 2., 3, 4. pārvaldīšanas tiesību nodošanu (lēmums Nr.692)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par dzīvojamo māju Turaidas ielā 41 liters Nr.1, 2., 3, 4. pārvaldīšanas tiesību nodošanu.

48. Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.693)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā.

49. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā (lēmums Nr.694)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā.

50. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā” (lēmums Nr.695)

Ziņotājs:

G.Jubele

Ņemot vērā vārdiskās balsošanas rezultātus par lēmuma projektu („par” – 15 (M.Stulpiņš, G.Liepiņa, G.Truksnis, I.Blaua, A.Volkovs, J.Visockis, I.Kausiniece, K.Siņkeviča, A.Adijāne, L.Loskutova, R.Mežeckis, D.Riņķe, A.Ābelītis, L.Maziņa, J.Lediņš), „pret” – nav, „atturas” – nav), nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 „Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā”.

Sēde slēgta 11.30

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2013.gada 12.decembrī plkst.10.00.

Sēdes vadītājs

G.Truksnis

Sēdes protokolētāja

A.Liepiņa

2013.gada 4.decembrī.


Lejupielāde: DOC un PDF