Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2013.gada 26.septembrīNr. 1

protokols Nr. 24, 3. punkts

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu
segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 27.panta pirmo un trešo daļu, Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” IX nodaļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes noteikumus „Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2013.gada 26.septembra noteikumiem Nr.1

(protokols Nr.24, 3.punkts)

Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

1.Vispārējie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta kvalifikācijas paaugstināšana, ar kvalifikācijas paaugstināto izdevumu segšana un atmaksāšanas kārtība Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk-Dome) un Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk-Pašvaldība) amatpersonām (darbiniekiem) (turpmāk-Darbinieki).

1.2. Darbinieki šo noteikumu izpratnē ir:

1.2.1. Domes izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks;

1.2.2. Domes deputāti;

1.2.3. Pašvaldības iestāžu, aģentūru vadītāji, izņemot izglītības iestāžu vadītāji;

1.2.4. Pašvaldības iestāžu, aģentūru darbinieki, izņemot pedagogus;

1.2.5. Domes darbinieki.

1.3. Šo noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši Pašvaldības budžetā kārtējam gadam šim mērķim apstiprinātajiem izdevumiem.

2. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanas vispārējā kārtība

2.1. Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamība tiek pamatota ar Darbinieka tiešā vadītāja iesniegumu vai Darbinieka iesniegumu (turpmāk-Iesniegums), kas saskaņots ar tiešo vadītāju.

2.2. Iesniegumu iesniedz:

2.2.1. 1.2.1. un 1.2.2.punktā minētie Darbinieki–Domes priekšsēdētājam (turpmāk-Vadītājs);

2.2.2. 1.2.4.punktā minētie Darbinieki–Pašvaldības iestādes, aģentūras vadītājam (turpmāk-Vadītājs);

2.2.3. 1.2.3. un 1.2.5.punktā minētie Darbinieki–Domes izpilddirektoram (turpmāk-Vadītājs).

2.3. Vadītājs izvērtē vai Darbiniekam ir nepieciešamība paaugstināt kvalifikāciju un pieņem lēmumu par Darbinieka nosūtīšanu paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos (t.sk. semināri, lekcijas, vairāku dienu kursi, mācību komandējumi u.c.) Latvijā vai ārvalstīs (turpmāk-mācību kursi). Darbinieku nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos ar Vadītāja rakstisku rīkojumu .

2.4. Ja mācību kursu izmaksas Latvijā vai ārvalstīs (izņemot mācību komandējumus 12.10.2010. MK noteikumu Nr.969 ,,Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” izpratnē) ir 500 (pieci simti) lati vai vairāk, lēmumu par nepieciešamību paaugstināt kvalifikāciju Pašvaldības un Domes Darbiniekam pieņem ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta darba grupa.

2.5. Šo noteikumu 2.4.punktā noteiktajos gadījumos ar Darbinieku tiek noslēgts mācību līgums (turpmāk-Līgums).

2.6. Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu mācību kursos, sedz Pašvaldības institūcija, pamatojoties uz Vadītāja rakstisku rīkojumu un mācību organizētāja izsniegto rēķinu vai citu mācību maksu apliecinošu dokumentu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.7. Darbinieks, kuru atbrīvo no amata vai ar kuru izbeidz darba tiesiskās attiecības un kurš pēc kvalifikācijas paaugstināšanas mācību kursos ārvalstīs vai Latvijā ir pildījis amata (darba) pienākumus mazāk par gadu un ar Darbinieku ir noslēgts Līgums, atmaksā Pašvaldības institūcijai kvalifikācijas paaugstināšanas mācību maksu, kas segta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja tā ir 500 (pieci simti) lati un lielāka par mācību kursu. Darbinieks mācību maksu atmaksā gada laikā pēc Darbinieka atbrīvošanas no amata vai darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas. Mācību maksu var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem šādā apmērā:

2.7.1. 100% apmērā, ja pēc kvalifikācijas paaugstināšanas attiecīgajos mācību kursos ir nostrādāts mazāk par sešiem mēnešiem;

2.7.2. 50% apmērā, ja pēc kvalifikācija paaugstināšanas attiecīgajos mācību kursos ir nostrādāts no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

2.8. Ja Darbinieks bez attaisnojoša iemesla pārtrauc paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, tos nepabeidz un neiegūst kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, tas neatbrīvo viņu no pienākuma atmaksāt mācību maksas izdevumus 100% apmērā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2.9. Ja Darbinieks neatmaksā Pašvaldības institūcijai mācību kursu kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus šajos noteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā, Pašvaldības institūcija attiecīgo summu piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2.10. Kārtība ir piemērojama no 2013.gada 1.septembra.


Lejupielāde: DOC un PDF