Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2018.gada 18.oktobra 531.lēmumu
Grozījumi ar domes 2018.gada 15.februāri 61.lēmumu
Grozījumi ar domes 2016.gada 14.jūlija 318.lēmumu
Grozījums ar domes 2016.gada 19.maija 230.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 9.jūlija 258.lēmumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 15.maija 275.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2013.gada 7.novembrīNr. 621

protokols Nr. 26, 3. punkts

Par Dzīvokļu komisiju

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikuma Nr.30 „Dzīvokļu komisijas nolikums” 1.1. un 1.3.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Izveidot Dzīvokļu komisiju 6 cilvēku sastāvā. Grozīts ar domes 2013.gada 12.decembra 698.lēmumu

2. Apstiprināt Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:

2.1. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 61.lēmumu

2.2. Agris Bērziņš – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks; Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 61.lēmumu

2.3.Jānis Ķēniņš - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs; Grozīts ar domes 2018.gada 18.oktobra 531.lēmumu

2.4. Lita Fecere - Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu daļas vadītāja;

2.5. Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam); Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 61.lēmumu

2.6. Guna Kovaļevska – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja Grozīts ar domes 2018.gada 15.februāra 61.lēmumu

3. Dzīvokļu komisijai līdz 2013.gada 21.novembrim ievēlēt komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

4. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumu Nr.660 „Par dzīvokļu komisiju”.

5. Dzīvokļu komisijas locekļa – Jūrmalas pilsētas domes darbinieka prombūtnes gadījumā tā pienākumus pildīt attiecīgās Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienības speciālistam, kuram atbilstoši amata aprakstā un/vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojumā noteiktajam ir pienākums aizvietot prombūtnē esošo speciālistu Papildināts ar domes 2018.gada 15.februāra 61.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.Truksnis