Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2013.gada 28.novembrīNr. 32

protokols Nr. 27, 9. punkts

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu
un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu

Budžeta nodaļas nolikums

I Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības domes (turpmāk – dome) Budžeta nodaļas (turpmāk – nodaļa) uzdevumus, tiesības un struktūru.

2. Nodaļa ir domes struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes izpilddirektoram (turpmāk – izpilddirektors).

3. Savā darbībā nodaļa ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

4. Nodaļas mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības (turpmāk- pašvaldība) budžeta izstrādāšanu un izpildes organizēšanu, īstenot finanšu vadības procesu pašvaldībā, nodrošināt savstarpējo norēķinu veikšanu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veikt pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu darbības analīzi.

II Nodaļas galvenie uzdevumi

5. Nodaļas galvenie uzdevumi ir:

5.1. izstrādāt pašvaldības budžeta projektu nākamajam budžeta gadam, ievērojot valsts budžeta likumu, un iesniegt to izskatīšanai deputātu komitejās, pamatojoties uz pašvaldības budžeta finansēto institūciju finanšu pieprasījumiem;

5.2. veikt finansējuma novirzīšanu atbilstoši apstiprinātajiem budžeta asignējumiem un budžeta tāmēm;

5.3. apstiprinātā budžeta ietvaros analizēt līdzekļu izlietojumu atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem un apstiprinātajām budžeta tāmēm pa funkcionālajām kategorijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

5.4. informēt izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju (turpmāk – priekšsēdētājs), ja tiek konstatēta nepamatota, neefektīva vai neracionāla līdzekļu izlietošana;

5.5. analizēt pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu izpildes gaitu un pēc pieprasījuma informēt par to priekšsēdētāju un finanšu komiteju, un budžeta ieņēmumu daļas neizpildes vai pārpildes gadījumos gatavot priekšlikumus par grozījumiem budžetā;

5.6. izvērtēt budžeta pieprasījumu atbilstību paredzētajiem mērķiem un pašvaldības budžeta asignējumu avotu iespējām;

5.7. piedalīties no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansējamo investīciju projektu izvērtēšanā;

5.8. piedalīties ilgtermiņa un īstermiņa finanšu pasākumu plānu izstrādāšanā un izvērtēšanā;

5.9. sagatavot dokumentus aizņēmumu saņemšanai investīciju projektu īstenošanai un noteikt pašvaldības asignējumu avotus atbilstoši nodaļas kompetencei;

5.10. sagatavot vidēja termiņa pašvaldības budžeta projektu un iesniegt to izskatīšanai deputātu komitejās;

5.11. sekmēt pašvaldības institūciju akumulēto finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu pašvaldības funkciju pildīšanai;

5.12. sagatavot pārskatus par pašvaldības budžeta izpildi sadaļā, kas attiecas uz budžeta plānošanas procesu;

5.13. nodrošināt pašvaldības budžeta līdzekļu likviditāti, un likviditātes problēmu gadījumā sniegt priekšlikumus priekšsēdētājam to novēršanai;

5.14. sniegt priekšlikumus priekšsēdētājam par pašvaldības budžeta kontos brīvo līdzekļu noguldīšanu termiņa depozītos, nosakot s noguldāmo līdzekļu apjomu un izdevīgākos ieguldījumu nosacījumus, izvērtējot finanšu riskus;

5.15. nodrošināt savstarpējo norēķinu veikšanu ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, sagatavojot līgumprojektus savstarpējo norēķinu veikšanai;

5.16. veikt analītisko uzskaiti savstarpējo norēķinu debitoriem;

5.17. piedzīt debitoru parādus caur Pašvaldību izlīdzināšanas fonda padomi;

5.18. veikt valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadali atbilstoši pašvaldības pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un Izglītības nodaļas sniegtajiem datiem, kā arī sniegt priekšlikumus tās apstiprināšanai pašvaldības budžetā;

5.19. saskaņojot pedagogu tarifikācijas, nodrošināt izglītības iestāžu sastādīto pedagogu tarifikāciju atbilstību izglītības iestādei izdalīto asignējumu apmēram katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem un pašvaldības budžetā apstiprinātajam darba algas fondam;

5.20. sagatavot pārskatus par valsts piešķirtās mērķdotācijas pedagogu atalgojumam izlietojumu, pārbaudot un konsolidējot izglītības iestāžu sniegtos pārskatus par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu atlīdzībai katrā no valsts piešķirtās mērķdotācijas programmu veidiem;

5.21. analizēt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām domes noteiktajā valsts mērķdotācijas sadales kārtībā;

5.22. veikt pašvaldības kapitālsabiedrību finansiālās darbības analīzi atbilstoši apstiprinātajam kapitālsabiedrības finanšu plānam;

5.23. sagatavot pašvaldības pārskatus Valsts kasei, apkopojot iesniegtos kapitālsabiedrību finanšu pārskatus;

5.24. analizēt kapitālsabiedrību sniegto finanšu informāciju, izvērtēt kapitālsabiedrību sniegtos priekšlikumus finansiālās darbības uzlabošanā un sniegt atzinumu par kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības ietekmi uz pašvaldības budžetu;

5.25. sniegt priekšlikumus kapitālsabiedrību finanšu plānošanas un saimnieciskās darbības efektivitātes uzlabošanā;

5.26. sniegt priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām atbilstoši nodaļas kompetencei;

5.27. nodrošināt nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un domes noteiktajai lietu nomenklatūrai.

III Nodaļas tiesības

7. Nodaļai ir tiesības:

7.1. lūgt un saņemt no visām struktūrvienībām, pašvaldības iestādēm, kapitālsabiedrībām, biedrībām un nodibinājumiem jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

7.2. iesniegt priekšlikumus pašvaldības darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

7.3. sagatavot izrakstus no domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības budžeta pieņemšanu un tā grozījumiem;

7.4. sadarboties ar struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm pašvaldības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas un izglītošanas jautājumos;

7.5. piedalīties un paust domes viedokli, kas saskaņots ar izpilddirektoru un priekšsēdētāju, dažādās apspriedēs, semināros, kursos un konferencēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.6. organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs un apspriedēs par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

V Nodaļas vadība un struktūra

8. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kura kompetence ir noteikta šajā nolikumā un amata aprakstā. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts izpilddirektoram. Nodaļas vadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors, apstiprina - dome. Izpilddirektors saskaņo nodaļas vadītāja kandidatūru ar domes priekšsēdētāju.

9. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas uzdevumu un domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

10. Nodaļas vadītāja prombūtnes laikā nodaļas darbu vada nodaļas vadītāja vietnieks. Nodaļas vadītāja un viņa vietnieka prombūtnes laikā nodaļas darbu vada ar izpilddirektora rīkojumu norīkots nodaļas vai citas domes struktūrvienības darbinieks.

11. Nodaļas vadītājs nosaka nodaļas darbinieku pienākumu sadali un organizē nodaļai noteikto uzdevumu izpildi.

12. Nodaļas vadītājam ir tieši pakļauti nodaļas darbinieki.

13. Nodaļas darbinieku pieņem darbā un atlaiž no darba izpilddirektors pēc nodaļas vadītāja ieteikuma.

VII Nodaļas darbinieku tiesības un pienākumi

14. Nodaļas darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata aprakstā, ko apstiprina izpilddirektors.

15. Nodaļas darbinieks saskaņā ar šo nolikumu pilda citus izpilddirektora noteiktus līdzīga rakstura un kvalifikācijas uzdevumus.

16. Ja nodaļas darbinieks saņēmis tiešu uzdevumu no domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora vai izpilddirektora vietnieka, viņš par to informē nodaļas vadītāju.

VIII Noslēguma jautājumi

17. Nolikums stājas spēkā ar 2013.gada 10.decembri.

18. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 4.februāra Jūrmalas pilsētas domes nolikumu Nr.26 „Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums”.

19. Par šī nolikuma savlaicīgu aktualizēšanu ir atbildīgs nodaļas vadītājs.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF