Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 19.februāra 6.saistošajiem noteikumiem

2013.gada 30.maijāNr. 11

protokols Nr. 12, 15. punkts

Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un
dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā

I. Vispārīgie noteikumi.

1. Nolikums ir izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”.

2. Nolikums nosaka personu (ģimeņu) loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus un dzīvojamās telpas sociālajā mājā (turpmāk – Sociālais dzīvoklis), un kārtību, kādā notiek šo dzīvokļu izīrēšana.

3. Sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvojamo māju uzskaiti veic Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa.

II. Ģimenes (personas), kuras ir tiesīgas īrēt Sociālo dzīvokli Jūrmalas pilsētā.

4. Papildus Latvijas Republikas likumā „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” noteiktajām personām, kurām ir tiesības īrēt sociālos dzīvokļus, Sociālo dzīvokli Jūrmalas pilsētā ir tiesīgas īrēt trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas), uz kurām attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:

4.1. stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas (ģimenes) izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, 28.3 panta pirmo daļu vai 28.4 panta otro daļu;

4.2. persona, kura atbilst likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantā noteiktajai personu kategorijai, vismaz trīs gadus ir īrējusi fiziskajai vai juridiskajai personai piederošu dzīvojamo telpu Jūrmalas pilsētā, ja izīrētājs dzīvojamās telpas īres līgumu izbeidz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 6.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos. Ja persona pēdējo trīs gadu laikā ir īrējusi dzīvojamo telpu no vairākām personām, tad pārtraukums starp noslēgtiem īres līgumiem nevar būt ilgāks par vienu mēnesi.

4.3. attiecībā pret personu, kurai pašai vai tās laulātajam (vai kopā ar laulāto) ir divi vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem, vai ir bērns invalīds (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par ģimenes (personas) izlikšanu no tās īpašumā esošas dzīvojamās telpas ar nosacījumu, ka īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē) apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru.

5. Sociālo dzīvokli ir tiesīgi īrēt vientuļi nestrādājošie invalīdi, pensionāri (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kuru ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu un Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldē ir veikts personas materiālā stāvokļa izvērtējums, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, attiecībā pret kuru stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 panta pirmo daļu, 28.3 panta pirmo daļu vai 28.4 panta otro daļu.

6. Sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt pensijas vecumu sasniegusi vai par 1. vai 2.grupas invalīdu atzīta persona (kurai nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmuma pamata pastāvīgi dzīvo sociālās aprūpes iestādē, ja personai nepieder nekustamais īpašums, kā arī tā nav atsavinājusi nekustamo īpašumu pēdējo piecu gadu laikā, un ja sniegts attiecīgs Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes atzinums.

7. Nolikuma 4.3., 4.4., 5. un 6.punktā minētām personām pamata dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Jūrmalas pilsētā vismaz trīs gadus pirms iesnieguma iesniegšanas par reģistrēšanu Sociālā dzīvokļa izīrēšanai.

III. Sociālā dzīvokļa vai dzīvokļa sociālā dzīvojamā mājā izīrēšanas kārtība

8. Ģimeni (personu), kura ar Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu atzīta par tiesīgu īrēt Sociālo dzīvokli, reģistrē Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā un tai iekārto atsevišķu reģistrācijas lietu.

9. Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par Sociālā dzīvokļa izīrēšanu ģimenei (personai).

IV. Sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšana, grozīšana un izbeigšana

10. Sociālo dzīvokli nodod lietošanā ģimenei (personai) uz īres līguma pamata, kuru noslēdz Sociālā dzīvokļa īpašnieks ar dzīvokļa īrnieku ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas par Sociālā dzīvokļa izīrēšanu ģimenei (personai).

11. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek slēgts uz sešiem mēnešiem saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” un likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” normām. Ar vientuļajiem pensionāriem īres līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

12. Ja ir beidzies Sociālā dzīvokļa īres līgums un ģimene (persona) nav zaudējusi tiesības īrēt Sociālo dzīvokli, mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām Sociālā dzīvokļa īrniekam vai tā pilnvarotai personai ir tiesības iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā iesniegumu par īres līguma pagarināšanu. Jūrmalas pilsētas dome, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas atzinumu, pieņem lēmumu par īres līguma pagarināšanu.

13. Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”.

V. Sociālā dzīvokļa īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem

14. Sociālā dzīvokļa īrnieks apmaksā 50 % no Sociālā dzīvokļa īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas. Atlikušos 50 % no īres maksas, apkures, kanalizācijas, aukstā un karstā ūdens pakalpojumu maksas, pamatojoties uz pārvaldnieka iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, tiek segtas no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

15. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļa organizē ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu Sociālajos dzīvokļos, kuros ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas izmaksas tiek segtas no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

16. Izdevumi par apkuri sociālo dzīvojamo māju koplietošanas telpās tiek segtas no Jūrmalas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

VI. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

17. Jūrmalas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu var apstrīdēt pie Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora.

18. Jūrmalas pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VII. Nobeiguma noteikumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmumu Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu” un Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra lēmumu Nr.985 „Par sociālo dzīvokļu nolikuma apstiprināšanu”.

Priekšsēdētājs

J.Visockis


Lejupielāde: DOC un PDF