Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 07.02.2012. Stājas spēkā 27.01.2012.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Konsolidēts ar grozījumiem ar domes 2012.gada 8.marta 9.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 26.janvārīNr. 2

protokols Nr. 1, 11. punkts

Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu , 9.panta otro daļu
un Pārejas noteikumu 40., 41.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu

I.Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi aprēķināšanas kārtību Jūrmalas pilsētā 2012.gadā un kārtību, kādā ar nodokli apliek dzīvojamo ēku palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2012.gadā.

II. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi aprēķināšanas kārtība

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi jāaprēķina saskaņā ar likmi, kas noteikta likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 1.punktā gadījumos, ja:

2.1. tas ir mazāks par 2011.gadā aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli;

2.2. par nodokļa objektiem nodokļa maksāšanas pienākums rodas 2012.gadā un 2011.gadā nodoklis nav aprēķināts.

3. Aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis par zemi atsevišķi par katru zemes vienību nedrīkst pārsniegt 2011.gadā aprēķinātā nodokļa apmēru, neņemot vērā atvieglojumus. Šī punkta nosacījumi piemērojami arī gadījumos, ja:

3.1. zemes vienībai mainīts zemes lietošanas mērķis;

3.2. samazinājusies nodokļa objekta – zemesgabala platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nodoklis tika aprēķināts 2011.gadā. Šajā gadījumā nodokli aprēķina, vadoties no 2011.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.

3.3. palielinājusies nodokļa objekta-zemesgabala platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nodoklis aprēķināts 2011.gadā. Šajā gadījumā nodokli aprēķina summējot 2011.gadā aprēķināto nodokli par vienu kvadrātmetru atbilstoši katras zemes vienības platībai.

III. Kārtībā, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas

4. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nodokli netiek apliktas.

IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2012.gadā

5. Noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

V. Noslēguma jautājums

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPASKAIDROJUMA RAKSTS

Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā ”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1 . Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”1.panta otrās daļas 91 punktu un Pārejas noteikumu 40.,41.punktu.Pašvaldībai tiek deleģētas tiesības pieņemt lēmumu par nodokļa piemērošanu atsevišķos gadījumos, attiecīgi izdodot saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka 2012.gadā nekustamā īpašuma nodoklis Jūrmalas pilsētas pašvaldībā netiks piemērots dzīvojamo māju palīgēkām, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžām. Tādējādi Jūrmalā ar nodokli netiks apliktas aptuveni 5 000 kadastrālās vienības. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi tiek saglabāts 2011.gada līmenī un paaugstinājums netiek piemērots, izņemot jaunajiem nodokļa objektiem -zemes vienībām. Īpašumiem, kam ir samazinājusies kadastrālā vērtība, 2012.gadā aprēķinātais nodoklis 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības būs mazāks nekā 2011.gadā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

No dzīvojamo māju palīgēku- šķūnīši, āra tualetes un tamlīdzīgas būves, izņemot garāžas, papildus pašvaldības budžetā varētu iekasēt ap 20 tūkst. latus, kas ir salīdzinoši nelieli budžeta ieņēmumi, savukārt nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem šo noteikumu neieviešana palielinātu kopējo nekustamā īpašuma nodokļa apjomu. Iedzīvotājiem tiek dota arī iespēja sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus. To ir iespējams bez maksas veikt līdz š.g.1.oktobrim-anulēt Kadastra reģistrā reģistrētās palīgēkas, kas reāli dabā nepastāv.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiek piemēroti visā Jūrmalas pilsētas teritorijā un attiecas uz visiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jūrmalas domes Nodokļu nodaļa. Saistošie noteikumi tiks izskatīti Jūrmalas domes sēdē un publicēti Jūrmalas pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Pakalpojumi”

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav

Priekšsēdētājs

G.Truksnis