Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
NOLIKUMS
Jūrmalā
2012.gada 20.decembrīNr. 24

protokols Nr. 20, 11. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33
"Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1.daļu
un Vispārējās izglītības likuma 8.un 9.pantu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas speciālās internātskolas nolikums”:

1. Izteikt Nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:

,,Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”.

2. Nolikuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Jūrmalas pilsētas internātpamatskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk tekstā - Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša vispārējās pamatizglītības iestāde, kura īsteno speciālās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.”

3. Nolikuma 12.punktā veikt šādus grozījumus:

3.1. Nolikuma 12.5.punktu izteikt šādā redakcijā: ,,12.5. Profesionālās pamatizglītības programma ,,Kokizstrādājumu izgatavošana” programmas kods 2254304.”

3.2. Nolikuma 12.1.,12.2.,12.3.,12.4.,12.6.,12.7.,12.8. punktos vārdu ,,programmu” aizstāt ar vārdu ,,programma”.

3.3. Nolikuma 12.9.punktā vārdus ,,Profesionālo pamatizglītības programmu” aizstāt ar vārdiem ,,Profesionālās pamatizglītības programma”.

4. Nolikuma 14.punktu izteikt šādā redakcijā:

,,14. Pedagogi ir tiesīgi izmantot Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu programmas, uz kuru pamata skolotāji izstrādā mācību priekšmetu tematiskos plānus.”

5. Nolikuma 19. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,19. Izglītojamo uzņemšana Skolā, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem.”

6. Nolikuma 20. punktu izteikt šādā redakcijā:

„20.Priekšrocības uzņemšanai Skolā ir tiem bērniem, kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi vai vairāki smagi attīstības traucējumi.”

7. Nolikuma 22. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,22.Skolas profesionālās pamatizglītības programmā uzņem izglītojamos, kuri ieguvuši vispārējo pamatizglītību. Pamats izglītojamā uzņemšanai ir vecāku vai aizbildņu rakstisks iesniegums, apliecība par vispārējo pamatizglītību un Valsts un pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums. Vecāku vai aizbildņu rakstisks iesniegums ir nepieciešams izglītojamam līdz 18 gadu vecumam.”

8. Svītrot nolikuma 22.1. punktu.

9. Svītrot Nolikuma 22.2 punktu.

10. Nolikuma 22.3 punktu izteikt šādā redakcijā:

,,22.3.Izglītojamajiem, kuri mācījušies atbilstoši izglītības programmai izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, var turpināt mācības darba iemaņu veidošanas klasēs.”

11. Nolikuma 24. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,24.Skolas klasēs izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem izglītošana notiek atbilstoši katra izglītojamā attīstības līmenim, viņa veselības stāvoklim un individuālajām iespējām, apgūstot individuālo mācību programmu.”

12. Nolikuma 25. punktu izteikt šādā redakcijā:

,,25. Skolas pirmsskolas grupās, sākumskolas (1.-4. klase) klasēs kopā var mācīties izglītojamie ar dažādiem garīgās attīstības traucējuma līmeņiem. Ja nepieciešams un, ja tas atbilst bērnu vecāku interesēm, var veidot atsevišķas klases izglītojamiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.”

13. Svītrot nolikuma 26.punktu.

14. Nolikuma 27. punktu izteikt šādā redakcijā:

„27.Skolas pirmsskolas grupā pedagoģiskā procesa darba organizācijas pamatā ir racionāli izstrādāts un organizēts dienas režīms, kurā paredzētas nodarbības, rotaļas, pastaigas, atpūta, pedagoģiski psiholoģiskā korekcija un rehabilitācija.”

15. Nolikuma 28. punktu izteikt šādā redakcijā:

„28.Izglītojamo apmācība profesionālās pamatizglītības programmās notiek, ņemot vērā izglītojamo veselības stāvokli un spējas, intereses un darba tirgu.”

16. Nolikuma 32. punktu izteikt šādā redakcijā:

„32. Saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļu, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu speciālās pamatizglītības programmas 1. – 8. klasei, profesionālās pamatziglītības programmas 1.kursam, ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.”

17. Nolikuma 33. punktu izteikt šādā redakcijā:

„33.Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums speciālās pamatizglītības programmās izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem no 1. līdz 9.klasei un profesionālās pamatizglītības programmās ir 40 minūtes Izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums no 1.klases līdz 9.klasei ir 30 minūtes. Izglītojamo skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.”

18. Papildināt Nolikumu ar 35.1punktu šādā redakcijā:

„35.1Pirmsskolas izglītības grupā intensīvā mācību darba organizācijas pamatforma ir rotaļnodarbība. Rotaļnodarbības visai izglītojamo grupai kopumā un izglītojamo apakšgrupām organizē katru dienu, atbilstoši licencētajai speciālās pirmsskolas izglītības programmai.”

19. Papildināt Nolikumu ar 35.2 punktu šādā redakcijā:

„35.2 Pirmsskolas izglītības rotaļnodarbību saraksts ietver licencētajā speciālās pirmsskolas izglītības programmā iekļautos rotaļnodarbību veidus.”

20. Papildināt Nolikumu ar 35.3 punktu šādā redakcijā:

„35.3 Pirmsskolas izglītības nodarbību slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka ar Skolas vadītāja rīkojumu apstiprināts nodarbību saraksts mācību gadam.”

21. Papildināt Nolikumu ar 35.4 punktu šādā redakcijā:

„35.4 Katru gadu pirmsskolas izglītības grupa var tikt slēgta uz laiku līdz diviem mēnešiem, to saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas Domes Izglītības nodaļu.”

22. Papildināt Nolikumu ar 39.1 punktu šādā redakcijā:

„39.1 Pēc pirmsskolas izglītības programmas apguves izglītojamais saņem izziņu par speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvi.”

23. Nolikuma 40. punktu izteikt šādā redakcijā:

„40. 9.klases izglītojamiem liecību izsniedz saskaņā ar kārtību, kādu nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi.”

24. Nolikuma 42. punktu izteikt šādā redakcijā:

„42. Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālās pamatizglītības programmu un kuri sekmīgi nokārtojuši centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saņem apliecību par profesionālo pamatizglītību.”

25. Nolikuma 43. punktu izteikt šādā redakcijā:

„43.Izglītojamie, kuri apguvuši profesionālās pamatizglītības programmu un kuri nav nokārtojuši centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saņem sekmju izrakstu.”

26. Nolikuma 58. punktu izteikt šādā redakcijā:

„58. Izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vai profesionālo pamatizglītību, Skolā ir pieejams internāts. Internāta adrese: Jūrmala, Dzirnavu iela 59, LV -2011.”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF