Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2011.gada 30.jūnijāNr. 283

protokols Nr. 11, 8. punkts

Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam,
realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010.-2016.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.292 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas otro apakškārtu” Eiropas sociālā fonda (ESF) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otro kārtu , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sekojošus pašvaldības līmeņa sociālo pakalpojumu projektu pieteikumus:

1.1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes projekta pieteikumu „Kompleksa sociālā darba pakalpojuma sniegšana personām, kuras ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 26 752 LVL;

1.2. pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta pieteikumu „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 99 621,43 LVL;

1.3. biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” projekta pieteikumu „Higiēnas centrs Latvijas Sarkanā Krusta sociālajā centrā „Kauguri”” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 100 000 LVL;

1.4. Diabēta biedrības projekta pieteikumu „ Jūrmalas Diabēta biedrības dienas centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 100 000 LVL;

1.5. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” projekta pieteikumu „Mobilā brigāde” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 97 458 LVL;

1.6. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sociālās un veselības aprūpes centrs „Sloka”” projekta pieteikumu „Sociālās rehabilitācijas programma nodarbinātības veicināšanai Jūrmalas pilsētā dzīvojošo romu tautības iedzīvotājiem” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2012./2013.gadā 100 000 LVL.

2. Atbalstīt reģiona līmeņa sociālo pakalpojumu projektu pieteikumus:

2.1. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Nacionālās rehabilitācijas centra „Vaivari” un biedrības „Rozes fonds” projekta pieteikumu „Onkoloģisko pacientu psihosociālās rehabilitācijas programma”;

2.2. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Nacionālās rehabilitācijas centra „Vaivari” projekta pieteikumu „Brīvdienu māja bērniem ar īpašām vajadzībām”.

3. Lēmuma 1.punktā minēto projektu apstiprināšanas gadījumā projektu ilgtspējas nodrošināšanai, izvērtējot 2014.gada budžeta iespējas, piešķirt finansējumu 2014.gadā projektu īstenošanas turpināšanai, nepārsniedzot:

3.1. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes projekta „Kompleksa sociālā darba pakalpojuma sniegšana personām, kuras ir atkarīgas no psihoaktīvām vielām” īstenošanai 2014.gadā – 9 536 LVL;

3.2. pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā” īstenošanai 2014.gadā – 33 402 LVL;

3.3. biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” projekta „Higiēnas centrs Latvijas Sarkanā Krusta sociālajā centrā „Kauguri”” īstenošanai 2014.gadā – 11 808 LVL;

3.4. Diabēta biedrības projekta „ Jūrmalas Diabēta biedrības dienas centrs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai pirmspensijas un pensijas vecuma personām” īstenošanai 2014.gadā – 15 000 LVL;

3.5. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sociālās un veselības aprūpes centrs „Sloka”” projekta „Sociālās rehabilitācijas programma nodarbinātības veicināšanai Jūrmalas pilsētā dzīvojošo romu tautības irdzīvotājiem” īstenošanai 2014.gadā – 50 000 LVL;

3.6. pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ātrā palīdzība” projekta „Mobilā brigāde” īstenošanai 2014.gadā – 48 729 LVL.

4. Nodrošināt 2014.gadā reģiona līmeņa sociālo pakalpojumu projektu sasniegto rezultātu uzturēšanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu, sadarbojoties ar Rīgas reģiona pašvaldībām.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF