Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2010.gada 19.augustāNr. 599

protokols Nr. 22, 22. punkts

Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam,
realizējot Rīgas plānošanas reģiona
sociālo pakalpojumu attīstības programmu
alternatīvajiem sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016.gadam

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 20 10.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.540 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4.apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos" otro kārtu” Eiropas sociālajam fondam (ESF) darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4. „Sociālās iekļaušanas veicināšana”, 1.4.1. „Sociālā iekļaušana” aktivitātes 1.4.1.2. „Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana” apakšaktivitātē 1.4.1.2.4. „Sociālā rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Atbalstīt sekojošus pašvaldības līmeņa sociālo pakalpojumu projektu pieteikumus:

1.1. Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta pieteikumu „Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalas pilsētā” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 98 877 LVL;

1.2. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” projekta pieteikumu „Mobilā brigāde” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 97 458 LVL;

1.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes projekta pieteikumu „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 48 746 LVL;

1.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūras projekta pieteikumu „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 92 000 LVL;

1.5. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka” projekta pieteikumu „Sociālās rehabilitācijas programmas izveide dienas centrā romu tautības cilvēkiem” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 100 000 LVL.

2. Atbalstīt reģiona līmeņa sociālo pakalpojumu projektu pieteikumu - VSIA Nacionālās rehabilitācijas centrs „Vaivari” projekta pieteikumu „Sociālās rehabilitācijas centra jaunajām māmiņām un nepilngadīgām grūtniecēm izveide” ar kopējām attiecināmām izmaksām no ESF 2011./2012.gadā 98 000 LVL.

3. Lēmuma 1.punktā minēto projektu apstiprināšanas gadījumā paredzēt finansējumu no pašvaldības budžeta 2013.un 2014.gadā to ilgtspējas nodrošināšanai:

3.1. Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” projekta „Pavadoņa, asistenta pakalpojumu izveidošana Jūrmalas pilsētā” īstenošanai 2013.gadā 16 186 LVL un 2014.gadā 16 186 LVL;

3.2. PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” projekta „Mobilā brigāde” īstenošanai 2013.gadā 48 729 LVL un 2014.gadā 48 729 LVL;

3.3. Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes projekta „Dienas aprūpe bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” īstenošanai 2013.gadā 16 230 LVL un 2014.gadā 16 230 LVL;

3.4. Sociālās integrācijas valsts aģentūras projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca” 2013.gadā 8 500 LVL un 2014.gadā 8 500 LVL;

3.5. PSIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs „Sloka” projekta „Sociālās rehabilitācijas programmas izveide dienas centrā romu tautības cilvēkiem” 2013.gadā 55 387 LVL un 2014.gadā 55 387 LVL.

4. Nodrošināt 2013.gadā un 2014.gadā reģiona līmeņa sociālo pakalpojumu projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu un sociālo pakalpojumu sniegšanu, sadarbojoties ar Rīgas reģiona pašvaldībām.

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

R.Ražuks