Oficiālā publikācija laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 11.05.2010. Stājas spēkā 12.05.2010.
Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2010.gada 29.aprīlīNr.18

Protokols Nr.10, 1.punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79
„Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām”:

  1. Saistošo noteikumu 1.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „1.1.Pašvaldības pabalsts politiski represētajām personām (turpmāk tekstā - pabalsta saņēmēji) tiek piešķirts ar mērķi sniegt atbalstu pabalsta saņēmējiem veselības uzlabošanas izdevumu segšanai.”.

  2. Saistošo noteikumu 3.3.punktā vārdus:„Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā” aizstāt ar vārdiem : „Pabalsts tiek piešķirts divas reizes kalendāra gadā, novembra un maija mēnešos”.

  3. Saistošo noteikumu 5.1.punktu izteikt sekojošā redakcijā:

    „5.1. Saistošajos noteikumos paredzētās izmaksas par 2010.gada maija mēnesi tiek veiktas pēc saistošo noteikumu attiecīgo grozījumu spēkā stāšanos”.

  4. Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 „Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Priekšsēdētājs

R.Munkevics


Spēkā esošā redakcija

Lejupielāde: DOC un PDF